علمی : سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۱۶

۳- ایجاد نمایشگاه دستاورد های بسیجیان در زمینه ی کار آفرینی
۴- یجاد کارگاه انتقال مهارت ها
۵- ایجاد بازار بورس ایده
۶- ایجاد کتابخانه کار آفرینی
۷- استفاده از اماکن عمومی پایگاه ها ها برای انجام مراسم ها وسخنرانی ها.
۶-ظرفیتهای روانی :
اکثر بسیجیان پایگاه های مقاومت بسیج در حال حاضر از قشر جوان جامعه هستند وجوانی دوران تربیت پذیری است وفرصتی است که در آن عقاید وفرهنگ ها ریشه دار شده وتثبیت می گردد.بنابراین توسعه خصوصیان کارآفرینانه در آنها می تواند عامل موثری در توسعه روحیه کار آفرینی واشتغال باشد .گسترش روحیه کار آفرینی در بسیجیان ،باعث نردیکتر شدن شغل آنها به علایقشان ودر نتیجه افزایش چشمگیر بهره وری می شود. از آنجا که تغییرمحیط باعث تغییر احساسات در افراد می شود،(بلانچارد،ترجمه امینی،۱۳۷۹).
راهکارهای زیر برای گسترش روحیه کارآفرینی در محیط پایگاه ها پیشنهاد می شود :
۱-تقویت روحیه مسئولیت پذیری
۲-کاهش روحیه خود تخریبی
۳-افزایش امید به زندگی
۴-تقویت ریسک پذیری
۵-تقویت اعتماد به نفس
۶-تقویت آینده نگری
۷-تقویت روحیه فرصت گرایی
۸-تقویت واقع بینی
۹-تقویت انعطاف پذیری
۱۰-تقویت هدف گرایی
۱۱-تقویت روحیه همکاری وکار گروهی
۱۲-تقویت روحیه خود اتکایی
۱۳-تقویت اراده وپشتکار
۱۴-تقویت روحیه آرمان گرایی
۱۵-تقویت مثبت اندیشی
۱۶-تقویت روحیه سر سختی در برابر شکست
۷-منابع اطلاعاتی :
در سند چشم انداز بیست ساله کشور ،تمام افراد و بویژه نخبگان جامعه که از جمله آنها بسیجیان هستند باید به منابع دسترسی داشته باشد واز محدودیت های پژوهش ونیز پژوهش هایی که در پیرامونش انجام می گردد،مطلع گردد. هر پایگاه مقاومت می تواند دارای یک یا چند کتابخانه یا سایت کامپیوتری باشد که منابع اطلاعاتی مناسبی برای انجام تحقیقات وآموزش های کا آفرینی هستند .راهکار های زیر می تواند در تقویت این ظرفیت ها وبهره گیری بهینه از آنها موثر باشند:
۱-تجهیز کمی وکیفی سایت های کامپیوتری پایگاه ها .
۲-اتصال کامپیوترهای سایت کامپیوتری پایگاه ها به شبکه اینترنت
۳-تجهیز کتابخانه های پایگاه ها به نشریات ،مقالات وکتابهای کار آفرینی
۸-ظرفیتهای ترویجی وتبلیغی پایگاه های مقاومت :
پایگاه های مقاومت بسیج فضای بسیار مناسبی برای تبلیغات مستقیم وغیر مستقیم ،وترویج روحیه وفرهنگ کار آفرینی است .در این راستا راهکار های زیر می تواند در توسعه کار آفرینی بسیار موثر باشد:
۱-پخش منظم ،مستمر وهدفمند بروشور های آموزش کا رآفرینی در پایگاه های مقاومت.
۲-پخش مستمر داستان زندگی کار آفرینان موفق
۳-نصب پوستر های مربوط به کار آفرینی در محیط پایگاه.
۴-نصب شعار کار آفرینی در محیط پایگاه
۵-برگزاری مسابقاتی برای ترویج فرهنگ وروحیه کار آفرینی مانند مسابقه بهترین شعار کارآفرینی ،مسابقه خلاقیت و…
۶-معرفی یک روز به عنوان روز کار آفرینی در پایگاه ها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.