فایل – سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۱

– حمایتهای قانونی و مالیاتی
– حمایتهای مالی
– حمایتهای سازمانی
– حمایتهای اداری
– حمایتهای زیربنایی

مدیریتی

بدون شک این یافته ها تلفیقی از دستاورده ا و تجارب و حتی آزمون و خطاهایی است که بسیار ی از جوامع آن را به شکلهای مختلف به کار برده اند؛ اگر چه به اعتقاد بر حسب تفاوتهای موجود در جوامع، تغییر یا تعدیل شوند . اما کلّیت این ،« مک گوایر » روشها به عنوان میراث بشری و شناخته شده، در حوزه کارآفرینی کاربرد همگانی و عمومی دارند و به عنوان راهکارهای موفق، ارزیابی و معرفی شده اند(همان منبع).
۲-۲-۸- در جستجوی راهکارهای توسعه اشتغال و کارآفرینی در بسیج
اگر چه کمتر سازمانی را می توان یافت که بدون رعایت ملاحظات و ویژگی های خود، با اتّکا به شیوه های تجربه شده دیگران به هدفی اختصاصی دست یابد، اما عکس آن نیز صادق است که احتمالاً هیچ سازمانی را نمی توان یافت که بدون مطالعه و بررسی شیوه های موفق دیگران، راهبرد جامعی را در این حوزه ترسیم کند . لذا بسیج نیز به عنوان یک سازمان جامع نگر می تواند با واکاوی تجارب و اندوخته های دیگرانی که در این موضوع اشتراکاتی دارند، به رویکرد جامع تری دست یابد . به طور خاص، مطالعات تجربی و تطبیقی سازمان بسیج سازندگی در زمینه تجارب سایر کشورهای جهان در سازماندهی و به کارگیری جوانان در عرصه های سازندگی، این مسیر را بیش از پیش هموار کرده است است.(عبدالملکی، ۱۳۸۹)
بر همین اسا س، سازمان بسیج سازندگی نیز با توجه به فرصتها و منابعی که در اختیار دارد، می تواند از یک الگوی ترکیبی از راهکارهای مذکور برای تقویت و توسعه کارآفرینی در عرصه های مختلف بهره مند شود. البته نباید از این نکته غافل بود که این راهکارها، تکمیلی و حمایت مضاعف محسو ب می شوند، نه راهکارهای وظیفه ای و نهادی. بدون شک مهم ترین مز یت و فرصت بسیج سازندگی را قبل از هر چیز باید در اراده مصمم رهبری و مسئولان بسیج برای تحقق پیشرفت و عدالت در جامعه دانست که در اولویتها و اهداف بسیج سازندگی (گزارش یک دهه بسیج سازندگی در یک نگاه، ۱۳۸۹ ) راه آن هموار شده است.
الف)اولویتهای بسیج سازندگی:

 1. غنی سازی اوقات فراغت، با استفاده از نیرو و نشاط جوانان در سازندگی کشور؛
 2. خدمات رسانی و محرومی تزدایی در روستاها و نقاط محروم کشور؛
 3. شناسایی زمینه های اشتغال موقت و به دنبال آن ایجاد اشتغال دائم.

ب) اهداف بسیج سازندگی:

 1. غنی سازی اوقات فراغت جوانان در در عرصه های کار و تلاش؛
 2. ترویج فرهنگ کار و تلاش با بهره گیری از روحیه و منش بسیجی در میدانهای کار و تلاش؛
 3. ایجاد فضای مناسب برای یادگیری و انجام فعالیتهای گروهی؛
 4. افزایش توان فنی و تجربی جوانان و بسیجیان؛
 5. کمک به محرومیت زدایی و عمران و آبادانی روستاها با به کارگیری مردم در سازندگی کشور؛
 6. کمک به رفع مشکلات بیکاری جوانان (اعم از دایم و موقت)؛
 7. کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرحهای ملی (واکسیناسیون، احیای جنگلها و…)؛
 8. بهره برداری از توان متخصصان بسیجی در امور تخصصی و سازندگی کشور؛
 9. کاهش هزین ههای پنهان دولت با استفاده از طرح بسیج سازندگی.

در واقع؛ بسیج کارآفرینان برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و بسترسازی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج، مانند پلی ارتباطی است بین خلأ ها، دغدغه ها و چالشهای موجود در سطح جامعه و اراده های خلّاق و نوآور که در فرایندهای رسمی و دولتی امکان بروز و حمایت نیافته اند . به استناد همین اولویتها و اهداف، می توان راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی را برای بسیج برآورد کرد
جدول۲-۵-راهکارها و اقدامهای کارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج

ابعاد
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است