دسترسی به منابع مقالات : سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۳

ارتباط و تعامل با م ر اکز دولتی و تصمیم گیر مدیریتی در حوزه
کارآفرینی

ساختارها

حمایت مالی؛
حمایت اداری،
تشکیلاتی؛
حمایت قانونی.

ایجاد شرکتهای تعاونی حمایت از کارآفرینان؛
ایجاد مراکز حمایتی منطقه ای؛
پیگیری قانون جایگزین/ طرح کارآفرین به جای خدمت نظام وظیفه؛
ایجاد صندوق حمایت از کارآفرینان جوان و داوطلب کسب وکارهای
کوچک؛
ایجاد مراکز رشد؛
اعطای وام کم بهره و بدون ضمانت به داوطلبان کارآفرینی و
اشتغال زایی؛
فراهم آوردن تخفیف تعرف ه های خدمات به بخش کارآفرینی در
پروژه های مورد تأکید بسیج؛
بهینه سازی خدمات اداری در حوزه کارآفرینی؛
تشکیل گروههای کارآفرینی و مشاوره به سازمانهای رسمی در حوزه
سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا؛
معرفی نماینده کارآفرینی بسیج در شورای عالی اشتغال و
کارآفرینی.

نتایج بررسی ها در سطح سازمان بسیج نشان می دهد که دو ظرفیت فوق العاده در عرصه های کارآفرینی و اشتغال زایی بسیج وجود دارد که عبارتند از:
الف) سیل عظیم جوانان داوطلب
بر اساس رویکرد ها و رهنمو دهای موجود، یکی از مهم ترین گروههای مخاطب فردی شامل خطرپذیری، نشاط و هیجان، توان یادگیری فنون و مهارتها، خلّاقیت و نوآوری، اوقات فراغت و علایق داوطلبانه هستند . لذا بسیج سازندگی در سالیان گذشته بسیاری از فعالیتهای خود را بر حضور داوطلبانه این گروه، چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان عامل اجرایی استوار کرده است. بر اساس قوانین و مقررات بین المللی ن یز اقدام برای توسعه اشتغال زایی و کارآفرینی جوانان، به عنوان یک رهنمود جهانی مورد توجه است.
نمونه های مربوط به آمادگی جوانان برای کمک و مشارکت در اجتماع کم نیستند. بیش از یک چهارم از ۱۴ ساله هایی که در مطالع ه مشارکت م دنی در۲۸ کشور مورد بررسی قرار گرفته اند، با یک م ؤسسه خیر ی ه کار کرده اند و تقریباً دو درصد از آنها با گروهی فعال در زمین ه امور داوطلبانه برای کمک به اجتماع همکاری د اشته اند(عبدالملکی، ۱۳۸۷ ، ص ۶۵)
آنچه از عملکرد بسیج سازندگی در این حوزه برداشت می شود و قابل نقد نیز می باشد، این است که بسیج سازندگی بیشتر یا شاید به طور کامل، به مسئ له ایجاد اشتغال موقت و کاریابی متمرکز شده است؛ ۲ به طوری که در یک دوره ۱۰ ساله۱۹۷۰۲۶۶۴ نفر روز فعالیت فقط با عنوان اشتغال زایی صورت گرفته و کمتر به مسئله کارآفرینی با رویکرد سه گانه زمینه ای، رفتاری و ساختاری توجه شده است. رویکرد سه گانه زمینه ای، رفتاری و ساختاری توجه شده است. رویکرد سه گانه زمینه ای، رفتاری و ساختاری توجه شده است. بسیج سازندگی به عرصه کارآفرینی و حمایت مستقیم ۱ و کارآفرینی در معنا و مفهوم اصیل آن می باشد؛ یعنی بسیج سازندگی می تواند ایده ها و طرحهای ابتکاری بسیجیان را که متناظر بر یک کسب و کار اجتماعی پررونق و اشتغال زاست، در عرص ههای سازندگی دریافت، تجزیه و تحلیل و حمایت کند.
ب) اوقات فراغت
جامعه باید فرصتی را برای افراد آماده کند تا کارهای خلّاقانه تولید کنند و اوقات فراغت، همین فرصت است . بررسی های به عمل آمده در سطح جهانی نشان می دهد که به صورت کلی بسیاری از نوجوانان و جوانان به صورت فعالانه در کسب درآمد خانواده برای برطرف کردن نیازهای اقتصادی و کم کردن فقر خانواده مشارکت می کنند . در یک محدوده زندگی خانوادگی، خانواده ها نوجوانان خود را برای منافعی که برای خانواده داشته باشد به کار می فرستند. با وجود اینکه نوجوانان همیشه در زندگی فعال نیستند، اما امکان یادگیری و رشد به عنوان یک شخص و دیدن چیزی که مایلند برای آینده در نظر بگیرند را دارند.
۲-۳- بخش سوم :تحقیقات انجام شده
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در تحقیقی با عنوان ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی بسیج در اشتغال و کارآفرینی، بیان شده است که استفاده صحیح منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادی، به عنوان یک اصل مهم، باید مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه باشد. بر اساس الگوهای رشد اقتصادی، مؤلّفه های به کارگیری نیروی انسانی، تقویت سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شوند. لذا دولتهای جوامع مختلف بر آن تأکید زیادی دارند، بخش زیادی از منابع خود را در جهت تقویت آنها به به عنوان یکی از «شجره طیبه صالحین» کار می گیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرحهای بزرگ سازمان بسیج در جهت مقابله با هجوم نرم علاوه بر تأثیرات بسیار مثبت فرهنگی، عقیدتی و سیاسی در جامعه و تقویت بنیه دینی و علمی نسل جدید، از لحاظ اقتصادی نیز دارای اثری شگرف است و ظرفیتی را ایجاد می کند که با سرمایه گذاری و تمرکز بر آن می توان ابزارهای ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را فراهم کرد. این اثرات اغلب خود را در به کارگیری صحیح منابع انسانی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نشان می دهد که در این تحقیق به بررسی نحوه این اثرگذاری پرداخته شده است(کاشیان و غضتفرنژاد،۱۳۸۹).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.