تحقیق – سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۲۶

۱۳۸۹

حسینی

ضمن بیان گامهای اساسی در فعالیتهای کارآفرینی و نقش آن در توسعه جوامع، به با کارآفرینی و نقش آنها در «تخصص» و « نوآوری » ،« خلاقیت » تفاوتهای اساسی نقش مهم و » کارآفرینی اشاره شده است. همچنین با توجه به موضوع اصلی مقاله، در زمینه مطالبی ،« بسیجی کارآفرین » و نیز ویژگ یهای « اساسی بسیج در تقویت و توسعه کارآفرینی ارائه و در خاتمه، ضمن مطرح کردن نتایج بحث، در خصوص ایجاد، تقویت و توسعه کارآفرینی و تربیت کارآفرین در جامعه، چند پیشنهاد بیان شده است.

۹

۱۳۸۹

محنت فر و دهقانی

تجربه کشورها در چند دهه گذشته نشان داد که رشد اقتصادی، شرط لازم برای بهبود زندگی افراد جامعه است، ولی شرط کافی نیست .لذا توجه به مقوله دانایی محوری، به عنوان یکی ازمحورهای اساسی توسعه در همه کشورها مطرح شد. در این مقاله به اقتصاد دانایی محور با تأکید بر نقش انسان در پدیده توسعه یافتگی اشاره شده است. الگوی اقتصاد دانایی محور بر مبنای توسعه نیروی انسانی در ایران نیز طی برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد تأکید فراوان است.

۱۰

۱۳۸۹

رضوی وگلابی

همگرایی و کاربست داشته های غنی فرهنگی این مرز و بوم- که تفکّر بسیجی یکی از مصادیق ارزنده و گران سنگ آن است- در کنار تجارب و دستمایه های موفق بخش خصوصی، انگاره مؤثّری در موفقیت برنامه های توسعه و چشم انداز نظام محسوب می شود. در این مطالعه با نگاهی چندسویه به موضوعات یاد شده، الگویی ۱۶ مرحله ای در تعامل آموزه های فن بازاریابی چریکی و تفکّر بسیجی در راستای توسعه کارآفرینی ارائه شده است.

۱۱

۱۳۸۹

میگون پوری

در این مقاله، پس از بررسی عوامل مؤثّر در ایجاد و رشد شرکتهای تعاونی کوچک و متوسط دانش بنیان دانشگاهی، به ارائه یک الگوی تعاملی، برای ایجاد شرکتهای تعاونی دانش بنیان بسیجی خواهیم پرداخت. امید است نتایج آن برای سیاستگذاران و مدیران وزارت تعاون و مسئولان سازمان بسیج مهندسی کشور، مفید بوده و مورد استفاده قرار گیرد.

۱۲

۱۳۸۹

فرخی استاد و دیگران

در این مقاله سعی محققان بر آن بود تا با استفاده از هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، ایجاد ساختار رقابتی برای فعالیتهای مورد نظر با امکان بهره گیری از مکانیزمهای انگیزشی و توسعه اشتغال از طریق فعالیتهای نوظهور و کارآفرینی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد)، به بیان دیدگاههای خود در این حوزه پرداخته و با ارائه الگوی تحقیق، گامی در جهت شناسایی ابعاد مختلف فرایند خصوصی سازی با محوریت ایجاد و توسعه اشتغال در ایران بردارند.

۱۳

۱۳۸۹

میگون پوری و میگون پوری

سازمان بسیج کشور با داشتن ویژگی های ممتاز علمی، ارزشی، منابع انسانی، توزیع گسترده در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، وجود سازمانهای مختلف در شاخه های مختلف سنی و تحصیلاتی و حرفه ای، می تواند اثر ویژه ای روی توسعه کارآفرینی و فنّاوری کشور بگذارد و مانند نقش ممتاز آن در دوران جنگ تحمیلی، با بهره برداری از این موقعیت تاریخی، عامل توسعه فنّاوری و کارآفرینی و تجمیع تعهد و تخصص در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال باشد.

۱۴

۱۳۸۹

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.