مقاله – سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۶۲

۵-۲- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
۵-۲-۱– در تحقیق حاضر توصیف متغیر جنسیت مشاهده می شود که جنسیت ۳/۶۴ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۷/۳۳ درصد زن می باشند؛ همچنین ۰/۲ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
۵-۲-۲- توصیف متغیر تحصیلات پاسخ دهندگان مشاهده می شود که تحصیلات ۳۷/۴۱ درصد پاسخ دهندگان دیپلم و زیر دیپلم، ۳۲ درصد فوق دیپلم، ۳/۱۸درصد لیسانس و ۷/۶ درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشند؛ همچنین ۷/۱ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
۵-۲-۳- توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان مشاهده می شود شود که سن ۷/۶۴ درصد پاسخ دهندگان زیر۳۰ سال، ۳/۲۰ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۰/۷ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۰/۳ درصد ۵۰ سال و بیشتر می باشند؛ همچنین ۰/۵ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
۵-۳- توصیف متغیرهای تحقیق
۵-۳-۱- توصیف بعد ظرفیت های محیطی، مشاهده می شود که متغیر ظرفیت های محیطی دارای کمترین مقدار ۲ ، بیشترین ۶۷/۴ ، میانگین ۳۱۰۹/۳ ، انحراف معیار ۵۹۷۳۸/۰ و واریانس ۳۵۷/۰ می باشد.
توصیف مولفه های ظرفیت های محیطی، مشاهده می شود که، بیشترین میانگین در بین مولفه های ظرفیت های محیطی(عوامل قانونی،اقتصادی،محیط کاری) مربوط به متغیر محیط کاری می باشد.
۵-۳-۲-توصیف بعد ظرفیت های محتوایی، مشاهده می شود که متغیر ظرفیت های محتوایی دارای کمترین مقدار ۲ ، بیشترین ۴۷/۴ ، میانگین ۱۹۱۳/۳ ، انحراف معیار ۵۳۲۳/۰ و واریانس ۲۸۳/۰ می باشد.
توصیف مولفه های بعد ظرفیت های محتوایی، مشاهده می شود که بیشترین میانگین در بین مولفه های بعد ظرفیت های محتوایی(آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی، همکاری، توجه به جامعه )مربوط به متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی می باشد.
۵-۳-۳- توصیف بعد ظرفیت های ساختاری، مشاهده می شود که متغیر ظرفیت های ساختاری دارای کمترین مقدار ۲ ، بیشترین ۷۶/۴ ، میانگین ۲۲۶/۳ ، انحراف معیار ۵۰۰۸۶/۰ و واریانس ۲۵۱/۰ می باشد.
توصیف مولفه های بعد ظرفیت ساختاری مشاهده می شود که بیشترین میانگین در بین مولفه های بعد ظرفیت ساختاری(مدیریت هسته های علمی،ساختار مالی سازمان، تشکیل مشاوره متخصصان، تشکیل مراکز تحقیقاتی، راه اندازی مراکز رشد، سیستم اطلاعات و رایانه) مربوط به متغیر راه اندازی مراکز رشد می باشد
۵-۴-آزمون سوالات تحقیق
۵-۴-۱- پرسش اصلی: ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان در چه وضعیتی هستند ؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین ظرفیت های توسعه اشتغال با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشد در نتیجه ظرفیت های مورد نظر می توانند ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان باشند.
۵-۴-۲- پرسشهای فرعی:
ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی هستند ؟
عوامل قانونی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیر عوامل قانونی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین متغیر عوامل قانونی با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای متغیر عوامل قانونی بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که عوامل قانونی در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشداین تحقیق با تحقیقی که (طاهری،۱۳۹۲) انجام داده بود منطبق نمی باشد.
عوامل اقتصادی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیر عوامل اقتصادی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین متغیر عوامل اقتصادی با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای متغیر عوامل اقتصادی بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که عوامل اقتصادی در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشد این تحقیق با تحقیقی که (کاشیان و غضتفرنژاد،۱۳۸۹) انجام داده بود منطبق می باشد. .
محیط کاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیر محیط کاری کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین متغیر محیط کاری با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای متغیر محیط کاری بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که محیط کاری در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشد.این تحقیق با تحقیقی که( طاهری،۱۳۹۱) انجام داده بود منطبق نمی باشد.
نتیجه: با توجه به آزمون های انجام شده پی می بریم که وضعیت ظرفیت های مورد نظر در توسعه اشتغال بسیجیان مطلوب بوده بنابراین ظرفیت های مورد نظر به عنوان ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان قرار می گیرند که به شرح زیر می باشد:
ظرفیت های محیطی: عوامل قانونی – عوامل اقتصادی – محیط کاری
ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی هستند ؟
استقلال و خودمختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیر استقلال و خودمختاری کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین متغیر استقلال و خودمختاری با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای متغیر استقلال و خودمختاری بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که استقلال و خودمختاری در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشد. این تحقیق با تحقیقی که ,۲۰۱۳) ( Moghimi انجام داده بود منطبق می باشد.
آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشد.این تحقیق با تحقیقی که (Zhang et al ,2008) انجام داده بود منطبق می باشد.
همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی) در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟
مشاهده می شود که سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی) کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه بین میانگین متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی) با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین بدست آمده برای متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی) بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد ۳ حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی) در نمونه مورد بررسی از وضعیت مطلوبی (سطح متوسط) برخوردار می باشد. این تحقیق با تحقیقی که (طاهری ،۱۳۹۱) انجام داده بود منطبق میباشد.
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.