شاخص رضایت مشتری آمریکایی:پایان نامه درباره اتوماسیون اداری

دانلود پایان نامه

شاخص رضایت مشتری آمریکایی(ACSI):

شاخص رضایت مشتری  امریکایی(ACSI ) مقياس 100 امتيازي است كه رضايت مشتريان خانوار در آمريكا را در مورد كالاها و خدمات رتبه بندي مي كند. اين شاخص در دانشكده بازرگاني دانشگاه ميشیگان در سال 1994 طراحي شده و هر سال 4 بار به روز مي شود. ACSI نوع جديدي از سنجش عملکرد بر مبناي بازار براي شرکتها، صنايع، بخشهاي اقتصادي و اقتصادهاي ملي است. اين شاخص کيفيت کالا و خدمات را به گونه اي  که توسط مشتريان تجربه شده و مصرف  مي کنند، مي سنجد. ACSI سه ورودي دارد: کيفيت درک شده، ارزش درک شده و انتظارات مشتري. مشخصه اول رضايت کلي مشتريان، کيفيت يا عملکرد درک شده مي باشد، که ارزيابي بازار سرويس گرفته از تجربه مصرف اخير است، و انتظار مي رود که تاثير مثبت و مستقيمی بر رضايت کلي مشتريان داشته باشد. اين پيش بيني، شهودي و مبنايي براي کل فعاليت اقتصادي است. براي عملياتي کردن سازه کيفيت درک شده، ادبيات کيفيت را با توصيف اوليه از دو ترکيب تجربه مصرف استنباط مي کنيم: (1) سفارشي کردن[1]، يعني درجه اي که شرکت نيازهاي ناهماهنگ مشتري را طبق سفارش مشتري ارائه نمايد، (2) قابليت اطمينان[2]، يعني میزانی که محصول شرکت معتبر، استاندارد شده و عاري از عيب و نقص است. دومين مشخصهٌ رضايت کلیِ مشتريان، ارزش درک شده يا سطح درک شده از کيفيت توليد در برابر قيمت پرداخت شده مي باشد. اضافه شدن ارزش درک شده اطلاعات قيمت را به مدل ملحق کرده و قابليت مقايسه نتايج شرکتها، صنايع و بخشها را افزايش مي دهد. انتظار مي رود که ارتباط مثبتي بين افزايش ارزش درک شده و رضايت مشتريان وجود داشته باشد. سومين مشخصهٌ رضايت کليِ مشتريان، انتظارات بازار سرويس گرفته[3] است. انتظارات بازار سرويس گرفته هم تجربه مصرف اوليه بازار سرويس گرفته از ارائه شرکت_ که شامل اطلاعات غير تجربي در دسترس از طريق منابعي از قبيل آگهي و ارتباطات توصيه زباني­­_ و هم پيش بيني توانايي عرضه کننده براي تحويل دادن کيفيت در آينده را نشان مي دهد. سازه انتظارات ارتباط مستقيم و مثبتي با ارزيابي تجمعي عملکرد شرکت نظير رضايت کلي مشتريان دارد. ضمنا، انتظارات بازار سرويس گرفته در زمان t توانايي شرکت براي ارضاء نمودن بازارش در دوره زماني آينده  را t+1, t+2,…, t+n پيش بيني مي کند. انتظارات مشتريان بايستي با کيفيت درک شده و نهايتا با ارزش درک شده بطور مثبت در ارتباط باشد. دانش مشتريان بايد به گونه اي باشد که انتظارات دقيقاً آيينه کيفيت فعلي باشد. پیامدهای ACSI هم شامل شکایات مشتری و وفاداری مشتری می باشد(فانی و همکاران،1388).

شاخص رضایت مشتری اروپایی(ECSI)

تجارب موفقيت آميز سوئد و آمريکا در تعيين شاخص رضايت مشتري، موجب شد تا سازمانهاي اروپايي همچون مؤسسه کيفيت اروپا (EOQ)[4] و سازمان مديريت کيفيت اروپا (EFQM)[5]، تحت حمايت اتحاديه اروپايي اقدام به ايجاد شاخص رضايت مشتري در اروپا بنمايند.

مدل ECSI از لحاظ نظري تعديل شده مدل ACSI است. در این مدل کيفيت درک شده به دو بخش تقسيم مي شود: جزء سخت افزار[6] به معناي کيفيت توليد است در حاليکه جزء نرم افزار[7] با خدمت مرتبط است مانند ضمانتهاي داده شده، خدمات بعد از فروش. در اواسط بهار 2000، مؤسسه کيفيت اروپا تصميم گرفت که برنامه ECSI را رها کند، در نتيجه سازمان مديريت کيفيت اروپا (EFQM) و سازمان بين المللي کانون مشتري (IFCF)[8] کل برنامه را برعهده گرفته و بررسيهاي منظمي از ECSI انجام دادند. هدفشان فراتر از رضايت مشتريان بود و شامل « نتايج مردم[9]» و « نتايج جامعه[10]»  مطابق با ابعاد ايجاد شده در مدل تعالي EFQM بود (فانی و همکاران،1388).

[1] Customization

[2] Reliability

[3] Served Market’s Expectations

[4]European Organisation for Quality

[5] European Foundation for Quality Management

[6] Hardware

[7] Software

[8] International Foundation for Customer Focus

[9]People Results

[10] Society Results

دانلود پایان نامه