شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند بانکی- قسمت ۱۰

وفاداری به نام تجاری
ریسک گریزی
مدل مفهومی پژوهش وث (۲۰۱۰، ۱۲)
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱ مقدمه
در فرایند انجام پژوهش، این روش‌ شناسی پژوهش است که مبنای علمی دانش را به طور منطقی توضیح می‌دهد و در تجزیه و تحلیل و کشف روابط علت و معلولی، منطقی را رعایت می‌کند که قواعد آن مربوط به تعاریف، طبقه‌بندی و استنباط، تئوری احتمالات و نحوه اندازه‌گیری و سنجش مفاهیم می‌باشد.
در این راستا، در این فصل به روش‌ شناسی پژوهش حاضر پرداخته شده که شامل نوع روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری، روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش، قلمرو پژوهش و شیوه تحلیل داده‌ها است.
۳-۲- نوع روش پژوهش
انتخاب روش تحقیق با توجه به هدف و ماهیت موضوع و همچنین اتفاقاتی که در حین اجرا رخ می‌دهد صورت می‌پذیرد. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص گردد، چه روشی برای بررسی موضوع لازم است. روش تحقیق به شیوه‌های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره دارد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. در واقع، پژوهش حاضر کاربردی است زیرا نتایج به دست آمده را می‌توان در جهت فعالیت‌ها و اقداماتی که منجر به افزایش عملکرد سازمانی ‌شود، استفاده نمود.
همچنین پژوهش حاضر از این جهت توصیفی است که شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف شرایط و یا پدیده‌های مورد بررسی است که مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود و همین طور از آن جایی که پژوهش حاضر مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه به کل جامعه آماری می‌باشد و بیشتر مبتنی بر نظرسنجی خواهد بود از نوع پژوهش های پیمایشی است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی های همگون، مشترک و قابل اندازه‌گیری باشند و مبنای پژوهش محقق هستند را جامعه آماری می‌گویند. که جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک ملت شهر کرمانشاه است که تعداد آنها ۲۵۰ نفر می باشد.
N= 250
۳-۴- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری
نمونه آماری بخشی (زیر مجموعه‌ای) از جامعه (یا مجموع مرجع) آماری است. و تعریف آن به این صورت است که نمونه تعدادی از عناصر جامعه است که به دلایل مختلف جهت آزمون انتخاب می‌شود و باید معرف جامعه باشد. یعنی محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق، ماهیت داده‌ها، نوع ابزارگردآوری داده‌ها و ساختار جامعه آماری، نمونه‌ای را که معرف کیفیت و کمیت جامعه باشد انتخاب کند. با مراجعه به فرمول کوکران از بین حجم ۲۵۰ نفر تعداد افراد جامعه، تعداد ۱۵۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن ها باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.
n = 151
۳-۵- روش جمع‌آوری داده‌ها
در این پژوهش اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده است. در واقع، در روش کتابخانه‌ای، از اطلاعات به منظور تدوین ادبیات موضوع و تنظیم چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است.
در روش میدانی نیز، محقق با استفاده از پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین روش های جمع‌آوری اطلاعات اقدام به گردآوری داده‌ها نموده است. به عبارت دیگر، برای کسب اطلاعات مربوط به متغیرها و بخش تحلیلی پژوهش، پرسشنامه بین نمونه توزیع شد.
۳-۶- ابزار جمع‌آوری داده‌ها
مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های خود را جهت تحلیل گردآوری می‌کند. به منظور جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر از یک پرسشنامه استفاده شد که شامل:
پرسشنامه نظام بازاریابی برند بانکی
برای گردآوری عوامل مؤثر بر نظام بازاریابی برند بانکی از پرسشنامه شناسایی نظام بارازیابی برند بانکی کلسی و اولسون (۲۰۱۰) استفاده می شود. این پرسشنامه دارای ۲۰ سؤال است و ۴ مؤلفه را بررسی می کند.
۱-درگیری محصول
۲- ریسک گریزی
۳-اعتماد به نام تجاری
۳-وفاداری به نام تجاری
که اعتبار و روایی آن به وسیله کلسی (۲۰۱۰) با آلفای کرونباخ ۸۴/۰ به دست آمد.
جدول ۳-۱: مقدار آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های پرسشنامه

مؤلفه‌ها تعداد سؤال ها مقدار آلفای کرونباخ
درگیری محصول
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است