جستجوی مقالات فارسی – شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند بانکی- قسمت ۱۱

۱ تا ۵ (۵ سؤال )

۸۱/۰

ریسک گریزی

۶ تا ۱۰ (۵ سؤال )

۷۶/۰

اعتماد به نام تجاری

۱۱ تا ۱۵ (۵ سؤال )

۹۲/۰

وفاداری به نام تجاری

۱۶ تا ۲۰ (۵ سؤال )

۹۰/۰

جمع

۱تا ۲۰ (۲۰ سؤال )

۸۴/۰

۳-۷- روایی و پایایی ابزار پژوهش
ابزار اندازه‌گیری تحقیق باید قادر باشد اطلاعات و داده‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری های نهایی را در اختیار محقق بگذارد و بدین منظور باید از روایی و پایایی برخوردار باشد. روایی از واژه روا به معنای جایز و درست است و روایی به معنی صحیح و درست بودن است. در پژوهش منظور از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری، بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که ابزار نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی ابزار در اصل به صحت اندازه‌گیری محقق بر می‌گردد. یکی دیگر از ویژگی های ابزارهای اندازه‌گیری، به ویژه پرسشنامه، پایایی یا اعتماد آن است. منظور از پایایی پرسشنامه این است که پرسش ها باثبات باشند به عبارت دیگر ثبات و پایایی آنچه که به وسیله ابزار و یا روش تعیین می‌شود.
برای تعیین روایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از روش اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی استفاده شد.این روش عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، ابتدا ابزار اندازه گیری بر روی یک گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی کوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روی همان گروه اجرا می‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می‌شود. این ضریب نمایانگر قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار است. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات مؤلفه های یک ابزار اندازه گیری به کار می‌رود ولی با این اشکال نیز روبه رو است که نتایج حاصله از آزمون مجدد می‌تواند تحت تاثیر تمرین (تجربه) و حافظه آزمودنی قرار گرفته و بنابراین منجر به تغییر در قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری گردد.
در این تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که در ابتدا ۳۰ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع‌آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این مقدار برای این پرسشنامه ۸۴/۰ به دست آمد.
۳-۸- شیوه تحلیل داده‌ها
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک های مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تحلیل نماید. در این تحقیق برای تحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار spss و Amos استفاده می شود و نتایج در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه می شود. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار AMOS که یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری آموس AMOS جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود.
ابتدابه بررسی نرمال بودن داده ها پرداخته شد که در این آزمون نرمال بودن و غیر نرمال بودن فرضیه‌های آماری بررسی شدند. و نتایج در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استباطی ارائه شدند. در بخش توصیفی از تحلیلهای توصیفی آمار مثل فراوانی و درصدها استفاده شد. در واقع در این تحقیق از جداول و نمودارها برای نشان دادن توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناسی افراد نمونه استفاده شده است. در بخش استنباطی به استنباط پارامترهای جامعه آماری از روی نمونه آماری پرداخته شد. بدین منظور از آزمون های آماری مرتبط برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شد و در پایان نتایج در قالب آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی) و آمار استنباطی (t تک نمونه ای، آزمون معادلات ساختاری، شاخص های برازش مدل رگرسیونی و شاخص های برازش مدل ساختاری ثانویه مبتنی بر فرضیه های پژوهش) ارائه شدند.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در دو قسمت تهیه شده است.
در بخش توصیفی ، داده ها در جداولی تنظیم و شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش بیان و بررسی می شود.سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از روش های معتبر آماری مانند T تک نمونه ای به بررسی فرضیه های پژوهش پیش رو پرداخته شد.تعداد نمونه های معتبر برای انجام تحلیل های این پژوهش برابر ۹۴ نفر مرد و ۵۷ نفر زن که در مجموع ۱۵۱ نفر بوده است.
۴-۲ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است