جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۳۰

۵-تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه‌ای)[۴۱] (خاکی،۱۳۷۹)
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد.مطالعات توصیفی همچنین برای درک ویژگی‌های سازمانهایی که رویه‌های مشابهی دارند،به کار می‌رود.
پژوهش‌های توصیفی داده‌ها را به گونه‌ای معنادار ارائه می‌کنند و در موارد زیر سودمند هستند:
۱-شناخت ویژگی‌های یک گروه در موقعیت مورد علاقه
۲-کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
۳-ارائه دیدگاههائی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
۴-کمک به اخذ تصمیهائی خاص(سکاران،۱۳۸۱)
به طور کلی باید گفت این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و به طور مشخص ترکیبی از نوع توصیفی- همبستگی است.
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی ۱: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
فرضیه فرعی ۱٫ عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه فرعی۲: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه اصلی ۲: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
فرضیه فرعی ۳٫ سیاست‌های دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه فرعی ۴ . توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه اصلی ۳: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
فرضیه فرعی ۵٫ عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه فرعی۶: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه اصلی ۴: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
فرضیه فرعی ۷٫ سیاست‌های دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد
فرضیه فرعی ۸ . توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
در انجام پژوهش برای پاسخ به سوالات یا آزمودن فرضیه‌ها،لازم است که متغیرها شناسائی شوند.در این پژوهش از ۲ نوع متغیر استفاده شده است:
متغیر وابسته:
متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد.یعنی متغیرهای وابسته ،شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می‌شوند،از بین می‌روند و یا تغییر می‌کنند. (خاکی،۱۳۷۹)
متغیرمستقل:
متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیر آن بر روی متغیر وابسته مشاهده می‌شود.تغییر در یک متغیر مستقل ،تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به وجود می‌آورد ،بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک است. (خاکی،۱۳۷۹)
در این پژوهش متغیرمستقل موانع توسعه صادرات تون ماهی(عوامل تولید، عوامل مدیریتی، سیاست‌های دولت،توزیع) و متغیرهای وابسته صادرات تون ماهی است.
روش گردآوری داده‌ها
در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است.
روش کتابخانه‌ای
هر محققی قبل از شروع پژوهش و هنگامی که به موضوعی ویژه برای پژوهش علاقمند شده است،ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود و با مطالعه کتاب‌ها، مقاله‌ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست ، موضوع پژوهش خود را خالص‌تر و رساتر می سازد. برای پیشینه و ادبیات پژوهش از کتابخانه و مراجعه به اینترنت استفاده شده است.
روش میدانی
دراین روش ابزار گردآوری داده‌های اولیه از طریق پرسشنامه ویا مصاحبه منظم بوده است.
در تحقیق حاضر با استفاده از نظر صاحبنظران و اساتید کمیته تحقیق ، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
پرسشنامه شامل ۲قسمت عمده است:
۱-اطلاعات عمومی پاسخگو: در این بخش از سوالات سعی شده تا اطلاعات کلی و جمعیت شناختی مربوط به پاسخ دهندگان جمع آوری شود که شامل ۶ سوال است.
۲-اطلاعات اختصاصی: این بخش شامل ۳۷ سوال است که در طراحی آن‌ها سعی شده تاحد ممکن قابل فهم و ساده باشند.برای طراحی این بخش از طیف ۵بخشی لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه گیری به شمار می‌رود.شکل کلی و نحوه امتیاز دهی طیف لیکرت به صورت نمایشگر ۳-۱ است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است