سامانه پژوهشی – شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۳۱

کاملا مخالفم

مخالفم

نه مخالفم نه موافق

موافقم

کاملا موافقم

۱

۲

۳

۴

۵

نمایشگر ۳-۱-مقیاس ۵گزینه ای لیکرت
پایائی و روائی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع آوری داده‌ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی،اطمینان نسبی لازم را نسبت به پایایی و روایی بکار گیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند.
پایائی
شرط بدست آوردن داده‌های خوب این است که شیوه اندازه گیری پدیده موردنظر دارای اعتبار و روایی کافی باشد.
اعتبار یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است و منظور این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. در واقع مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم ، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی،۱۳۷۹).ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری، ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد و دامنه آن از صفر(عدم ارتباط)تا ۱+ (ارتباط کامل)می‌باشد. (سرمدودیگران،۱۳۷۹)
در این پژوهش برای تعیین پایائی از روش آلفای کرونباخ استفاده می‌گردد.این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کند،بکار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم:
 
که در آن :
J=تعداد زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه
Sj2=واریانس زیر ازمونjام
S2=واریانس کل پرسشنامه
به منظور اندازی گیری قابلیت اعتماد،روش الفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss 19 استفاده می‌شود. عدد پایایی بدست آمده در یک نمونه ۳۰ تایی برابر با ۸۷ درصد بدست خواهد آمد.
روایی
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روش‌های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که دراینجا از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاَ برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال‌های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‌ها، معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشند که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاَ توسط افرادی متخصص در موضوع مطالعه تعیین می‌شود. ازاین رو اعتبار محتوا به قضاوت متخصصین بستگی دارد. (سرمد و دیگران،۱۳۷۹)
بنابراین اعتبار محتوا ، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود.اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تائید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.
اعتبار انواع گوناگونی دارد مانند:
-صوری(بر اساس قضاوت افراد اگاه و مطلع)
-محتوائی(توان سنجش میزان وجود اندازه صفت)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است