شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۳۵

با توجه به این موضوع که جامعه آماری این تحقیق صادر کنندگان بالقوه و بالفعل تون ماهی می‌باشند، لذا جامعه آماری محدود فرض می‌شود و بر طبق فرمول نمونه گیری از جامعه محدود ، حجم نمونه حساب می‌گردد. (سرمدودیگران،۱۳۷۹). فرمول نمونه گیری از جامعه محدود به صورت زیر است:
 
که در آن
= واریانس نمونه
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، (  )
مقدار اشتباه مجاز، (۰۵/۰ =  )
N : حجم جامعه محدود
در یک نمونه پیش آزمون، واریانس نمونه برابر با ۰٫۱۶ بدست آمده است
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش عبارت است از :
 
تعداد۱۲۲ نفر ازمتخصصان شرکت‌های تولید کنندگان بالقوه و ۱۲۲ نفر از متخصصان شرکت‌های تولید کنندگان بالفعل می‌باشند.
روش‌های نمونه گیری
برای نمونه گیری می‌توان از روش‌های متفاوتی استفاده کرد.از جمله:
۱-نمونه گیری تصادفی ساده
۲-نمونه گیری منظم(سیستماتیک)
۳-نمونه گیری لایه‌ای(قشری)
۴-نمونه گیری خوشه‌ای(خاکی،۱۳۷۹)
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین کلیه مدیران و کارکنان بوده است.
تجزیه و تحلیل داده‌ها
پژوهشگر برای پاسخگوئی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیه‌ای که صورت بندی کرده است ، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل می‌تواند استفاده کند. روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل را می‌توان به ۳ نوع کلی که هر یک دارای روش‌های خاص خود هستند،تقسیم کرد.استفاده از هریک از این انواع مشروط به شرایطی است که محقق باید آن‌ها را با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد.
این ۳نوع عبارتند از:
۱-تجزیه و تحلیل توصیفی
۲-تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
۳-تجزیه و تحلیل علی (خاکی،۱۳۷۹)
بطور کلی روش‌های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
تحلیل واریانس فریدمن
از این آزمون جهت رتبه‌بندی موانع توسعه صادرات استفاده می‌شود.
این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آن‌ها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود.
به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه‌بندی نمود. (صدقیانی، ابراهیمی، ۱۳۸۱).
آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود.
 
که در آن:
تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = n.
تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می‌گردند = k.
حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان = R.
آزمون میانگین یک جامعه آماری
از این آزمون برای بررسی موانع توسعه صادرات استفاده می‌شود.
اگر فرضیه‌ای در خصوص میانگین یک جامعه آماری طراحی شود با استفاده از مراحل آزمون آماری می‌توان صحت یا سقم فرضیه را در سطح معنی داری  تعیین کرد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.