مقاله – شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۳۶

مراحل چهارگانه آزمون فرض آماری برای  به شرح زیر است .
فرض‌ها : بر اساس قواعد بیان شده ، فرضیه‌های آماری برای میانگین جامعه ، صرف نظر از فرضیه پژوهشی یکی از تعاریف زیر را خواهد داشت :
)  ۱ ۲ )  ۳ )
برای آزمون فرضیات از حالت سوم استفاده می شود. با استفاده از حد بالا و پایین مقدار میانگین بدست می آید. و فرضیات اثبات یا رد می شود.
در رابطه فوق  می‌تواند نشان دهنده ادعا یا نقیض ادعا باشد . همچنین  همان میانگین مورد آزمون است .
آماره آزمون : توزیع  بر اساس شرایط تخمین ، یکی از توزیع‌های z یا t را خواهد داشت . حال بر اساس هر یک از حالت‌های تخمین  ، آماره آزمون به این شرح تعریف می‌شود :
وقتی نمونه از جامعه نرمال با انحراف معیار معلوم انتخاب شود ، توزیع  صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و در نتیجه آماره آزمون ، Z خواهد بود که چنین تعریف می‌شود :
 
هرگاه نمونه از جامعه‌ای نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شود ، توزیع نمونه گیری  بر اساس حجم نمونه به شرح زیر است :
الف) اگر حجم نمونه کوچک باشد n<30 ، توزیع  از t استودنت برخوردار است و آماره آزمون عبارتست از :
 
ب) در صورتیکه حجم نمونه بزرگ باشد n>30 توزیع  بر اساس قضیه حد مرکزی از تقریب نرمال برخوردار است و آماره آزمون آن عبارتست از :
 
در این حالت همچنین می‌توان بر اساس تعریف رابطه Z و t از رابطه زیر نیز استفاده کرد :
 
۳ – مقدار بحرانی : در این مرحله محقق پس از تعیین مقدار  و سطح اطمینان ، آزمون خود را از نظر یک دنباله و دو دنباله بودن مشخص می‌کند . اگرچه نوع آزمون بر اساس حالت‌های مرحله اول تعریف می‌شود ، ولی تعیین مقدار بحرانی ( مرز  و  ) بر اساس  و نوع آماره آزمون صورت می‌گیرد که از جدول مربوطه استخراج می‌شود .
۴- تصمیم گیری : در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه می‌شود . اگر آماره آزمون در ناحیه پذیرش  قرار گیرد ، فرض  در سطح اطمینان  ۱-، ۱۰۰% پذیرفته می‌شود . در غیر اینصورت داده‌های نمونه دلیل محکمی بر تایید  ارایه نداده و آنرا رد می‌کنند .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. در این تحقیق جامعه آماری به دو دسته صادرکنندگان بالقوه و بالفعل محصول تن ماهی تقسیم شده است. صادر کنندگان بالقوه آن دسته از شرکتها هستند که دارای توانایی صادرات محصول تون ماهی هستند اما بدلایلی وارد مقوله صادرات محصول تون ماهی نشده اند. صادرکنندگان بالفعل نیز آندسته از صادر کنندگان هستند که دارای صادرات محصول تون ماهی به کشورهای دیگر هستند. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و … می‌پردازد، مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد. سپس از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی استیودنت، آزمون دو جامعه مستقل و فریدمن به بررسی و آزمون فرضیات می پردازیم. در خاتمه صادر کنندگان بالقوه و بالفعل محصول تن ماهی از لحاظ متغیرهای تحقیق مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. فرضیات این تحقیق شامل ۴ فرضیه اصلی و ۸ فرضیه فرعی می باشد که عبارتند از:
فرضیه اصلی ۱: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۱٫ وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی۲: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی ۲: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۳٫ سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی ۴ .وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی ۳: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۵٫ وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی۶: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی ۴: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۷٫ سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد
فرضیه فرعی ۸ .وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون: میزان تحصیلات، سابقه کار، سمت و … کارکنان شرکتهای عمده تولید کننده و صادر کننده تون ماهی پرداخته می‌شود.
الف- جنسیت
نمایشگر۴-۱- فراوانی جنسیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است