ضرورت سنجش عملکرد:/پایان نامه درباره کارآفرینی

دانلود پایان نامه

عملکرد می تواند به صورت چتری برای همه مفاهیمی که موفقیت و فعالیت های تمامی شرکت ها را دربرمی گیرد، توضیح داده شود. با این حال، انواع عملکردی که یک شرکت خاص     می کوشد، با موفقیت به انجام رساند، بسیار خاص همان شرکت است. اسلک[1] (2001) موارد زیر را به عنوان ویژگی های ضروری عملیات و عملکرد های والایی دانستند که هدف تمامی شرکت ها دستیابی به آن هاست:

  • عملیات با کیفیت بالا؛ با دوباره کاری ها، وقت و تلاش را به هدر نمی دهد و مشتریان داخلی این عملیات ها از خدمات ناقص ناراضی نیستند.
  • عملیات سریع؛ میزان کالای موجود در جریان فرایند تولید و همچنین عملیات جزیی و اداری را کاهش می دهد.
  • عملیات قابل اطمینان؛ به تحویل محصول درست طبق برنامه ریزی قبلب تکیه دارد. این امر توقف بیهوده را حذف می کند و اجازه می دهد دیگر عملیات جزیی با کارامد بیشتری اجرا گردند.
  • عملیات انعطاف پذیر؛ این قابلیت را دارد که با شرایط در حال تغییر به سرعت و بدون ایجاد اختلال در عملیات های جزیی انعطاف پذیر باشند، می توانند به سرعت و بدون اتلاف وقت و ظرفیت، وظایفشان را تغییر دهند.
  • اجرای عملیات با هزینه کم، که منجر به سود بیشتر می شود و همچنین برای شرکت این مکان را فراهم می سازد که محصولاتشان را با قیمت رقابتی به فروش برساند.
  • اجرای عملیات با ویژگی هایی که توضیح داده شد، موجب تحقق اهداف عملکرد، بخصوص اهداف مربوط به کیفیت می شود و برخی از پژوهشگران کیفیت را بخشی از مفهوم  بهره وری می دانند.اگرچه مفهوم کیفیت اغلب در یک زمینه بسیار وسیع، به فرایندها و محصولات هر دو و هچنین عوامل ملموس و ناملموس مربوط می گردد. درست است که بهبود کیفیت و تولید محصولات بدون نقص به بروندادها می افزاید، اما نباید کیفیت در مفهوم بهره وری جای داده شود. کیفیت و بهره وری اغلب لازم و ملزوم یکدیگرند، اما      آن ها دو مفهوم مجزا هستند (باقری، 1385، ص 59).

2-2-4- ضرورت اندازه گیری و سنجش عملکرد

صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد موضوعی اصلی در تمامی  تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد مشکل است.     صاحب نظران و محققین توجه به موضوع عملکرد سازمانی را باعث تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند. از این رو توجه محققین سازمان و مدیریت و علوم سیاسی، اقتصاددانان، مدیران اجرایی را با خود جلب نموده است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخور لازم را در موارد زیر ارایه می کند:

  • با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اند.

با اندازه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه گیری و رضایت کارکنان و مشتری های مشخص می شوند آیا سیاست ها به طور صحیح تدوین شده اند (الهی، 1390، ص 52).

علاوه بر این، سیستم های حامی عملکرد و حامی مکانیزه های تشویقی را تهیه می کند که یادگیری و دانش سازمانی را به طرق ذیل ارتقا می دهد.

  • ارایه شاخص های رشد سازمانی
  • شناسایی نکات بهبود
  • توسعه شکوفایی استعدادهای کارکنان

[1]– Esalak

دانلود پایان نامه