طبقه بندي ISO 9000:مدل سه گانه جوران

دانلود پایان نامه

طبقه بندي استاندارد سري ISO 9000

مجموعه استانداردهاي ISO 9000 شامل مجموعه اي از 5 قسمت مجزا ولی مرتبط از مستندات است که استاندارد جهانی را براي سیستم کیفیت تعریف می کنند.این مجموعه با هدف مستندسازي عناصرسیستم کیفیت ،به منظور اجراي آن ها در سازمان ها و نگهداري و بقاي یک سیستم کیفیت اثر بخش بوجود آمده اند.استانداردهاي سري ISO 9000تکنیک یا تکنولوژي خاصی را که باید در سیستم کیفیت بکارگرفته شود،مشخص نمی کند.این استانداردها چه آن هایی که تا بحال منتشر   نشده اند و چه آن هایی که در حال تهیه هستند به دو قسمت عمده تقسیم می شوند: (فارسيجاني،1386)

1- استانداردهاي مربوط به نیازمندي ها

2- استانداردهاي مربوط به رهنمودها

 

استانداردهاي مربوط به نیازمندي ها،مشخصات کلی یک سیستم کیفیت را ارائه می کنند و استانداردهاي خطوط راهنما یا رهنمود ها جهت پیاده سازي و اجراي سیستم کیفیت مورد نظر

ISO 9000راهنمایی هاي لازم را به کاربران ارائه می دهند.در سال1987 ،بعد از 8 سال کار و مرور،سري هاي استاندارد ISO 9000 شامل پنج سند اصلی منتشر شدند که عبارتند از:

  • : ISO 9000 استاندارد هاي تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت :راهنمایی جهت انتخاب و استفاده.
  • ISO 9001: سیستم هاي تضمین کیفیت جهت طراحی،توسعه تولید،نصب و خدمات پس از فروش
  • ISO 9002: سیستم هاي تضمین کیفیت جهت تولید،نصب و خدمات پس از فروش
  • ISO 9003: سيستمهاي تضمین کیفیت جهت بازرسی نهایی و آزمون
  • ISO 9004: راهنماي سیستم کیفیت و مدیریت کیفیت

مجموعه هاي ISO 9000 بوسیله مجموعه اي از تعاریف منتشر شده در استاندارد تحت عنوان واژه -نامه تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت پشتیبانی می شود.

اصول مدیریت کیفیت ISO 9000

استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت سري ISO 9000:2000براساس هشت اصل زير پایه گذاري

شده اند:(فارسيجاني،1386)

اصل 1 : تمرکز بر مشتري[1] : هر سازمانی به مشتري خود متکی است و بایستی نیازهاي جاري و آتی آن را بفهمد،آن ها را برآورد ساخته و بیش از انتظار مشتري تلاش نماید.

اصل : 2 رهبری[2]: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان.

اصل : 3 مشاركت کارکنان[3]: کارکنان «هستی» یک سازمان هستند و دخالت آنها توانائی آنها را در   بهره مندي سازمان نشان می دهد.

اصل  : 4 نگرش فرآیندي[4]: اگر فعالیت ها و منابع مربوطه بعنوان یک فرآیند اداره شوند نتایج مطلوب و مؤثري حاصل خواهد شد.

اصل : 5 نگرش سیستمی به مدیریت[5]: شناسائی، درك، اداره کردن فرآیندهاي متقابل بعنوان یک سیستم به مؤثر بودن سازمان در نیل به اهداف کمک می کند.

اصل : 6 بهبود مستمر[6]: تمایل به بهبود مداوم و ارتقای در همه جوانب و اقدام به تحقق آن، یکی از گرایش ها و نمودهای برجسته جامعه ها و سازمان های اقتصادی – اجتماعی در همه زمان ها بوده است.

اصل 7 : تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها[7]: برای تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات وجود داده های اندازه گیری بسیار حائز اهمیت است. لذا برای اطمینان از عملکرد سازمان و جلب رضایت طرف های ذینفع، مدیریت ارشد باید از اندازه گیری،جمع آوری داده ها و صحه گذاری بر آنها اطمینان حاصل کند.

[1] Customer Focus

[2] Leadership

[3] Involvement of people

[4] Process approach

[5] System approach to management

[6] Continual improvement

[7] Factual approach to decision making

دانلود پایان نامه