طبقه بندی عوامل تولید:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

دانلود پایان نامه

طبقه بندی عوامل تولید

به منظور درک نقش عوامل تولید در مزیت رقابتی باید بین انواع عوامل تفاوت قائل شد. پورتر دو گروه بندی مختلف برای عوامل تولید در نظر گرفته است. Dickson, peter R. 1992))( Porter, Michael E. 2003)

1- عوامل تولید ابتدایی[1] در برابر عوامل تولید پیشرفته[2]

عوامل تولید ابتدایي نظیر منابع منابع طبیعی، آب و هوا، نیروی کار غیر ماهر یا نیمه ماهر و … می باشد. این عوامل ارثی هستند و ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری اجتماعی و خصوصی پیشرفته ای ندارد. بنابراین وجود عوامل تولید ابتدایی منحصر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار بین المللی نمی شود. عوامل تولید پیشرفته مهمترین عوامل در مزیت رقابتی هستند. این عوامل نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده و زیر ساخت های ارتباطات پیشرفته کمیاب هستند و منجر به مزیت رقابتی پایدار می شوند و جهت ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری مداوم است.

2- عوامل تولید عمومی[3] در برابر عوامل تولید تخصصی[4]

عوامل تولید عمومی نظیر جاده های مناسب، پیش نیاز ایجاد مزیت رقابتی هستند با این وجود برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیاز به توسعه عوامل تخصصی نظیر سیستم های آموزشی می باشد.

Dickson, peter R. 1992))

شرایط تقاضا

دومین عامل تعیین کننده مزیت رقابت ملی در یک صنعت شرایط تقاضای داخلی برای محصولات و خدمات آن صنعت است. ماهیت تقاضا در یک کشور برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت بسیار اهمیت دارد، چرا که نرخ و ماهیت پیشرفت و نوآوری در آن شرکت ها را تعیین می کند. ماهیت تقاضا می تواند روی نرخ پیشرفت در شرکت ها اثر بگذارد. سه ویژگی تقاضا در یک کشور که برای کسب مزیت رقابتی مهم است که عبارتند از: (Porter, Michael E. 2003)

 ترکیب تقاضای داخلی

مهمترین اثر تقاضای داخلی برمزیت رقابتی ناشی از ترکیب و ویژگی نیازهای خریداران داخلی می باشد. ترکیب تقاضا در یک کشور تعیین می کند که شرکت ها چگونه نیازهای خریداران را درک کنند و به آن پاسخ دهند.

مزیت رقابتی وقتی حاصل می شود که تقاضای داخلی به شرکت های محلی( در مقایسه با رقبای خارجی) تصویر بهتری از نیازهای خریداران ارائه دهد، یعنی خریداران داخلی به شرکت های محلی فشار وارد کنند که سریع تر به نوآوری دست یابند.

به این ترتیب شرکت های داخلی زودتر از رقبای خارجی خود نسبت به نیازهای جدید خریداران آگاهی پیدا کرده و به آن پاسخ می دهند و اگر این نیازها انعکاسی از نیازهای جهانی باشد، شرکت به سرعت از رقبای خارجی خود پیشی می گیرد.

در مورد ترکیب تقاضای داخلی دو موضوع مهم وجود دارد.(Garelli, Stephane. 2003)

Dickson, peter R. 1992)) (Porter, Michael E. 2003)

اول:وجود خریداران پیچیده و متقاضی[5] اگر خریداران داخلی، پیچیده ترین و پرتوقع ترین خریداران جهان باشند یک پنجره از پیشرفته ترین و جدیدترین نیازهای خریداران به روی شرکت ها باز می کنند.

دوم: نیازهای پیش بینانه خریداران[6] اگر نیازهای خریداران داخلی بتواند نیازهای خریداران در دیگر کشورها را پیش بینی کند، شرکت های داخلی نسبت به رقبای خود از مزیت بزرگی برخوردار می شوند. تقاضای پیش بینانه در واقع یکی از مزایای در اختیار داشتن خریداران داخلی پیچیده است.

( Garelli, Stephane. 2003)

[1] -Basic factors

[2] -Advanced factors

[3] -Generalised factors

[4] -Specialised factors

[5] -sophisticated and Demanding buyers

[6] -Anticipatory buyer needs

دانلود پایان نامه