عملكرد سازمان //پایان نامه درباره هوش هيجاني و اعتماد

دانلود پایان نامه

مقدمه

امروزه عناويني چون سازمان موفق، ماندگار، آرماني، رهسپار تعالي و … از عبارت‌هاي رايج حوزه مطالعاتي سازمان و مديريت‌اند. سازمان با عملکرد برتر، سازماني است که در يک دوره زماني بلندمدت از راه توانايي انطباق مناسب با تغييرات و واکنش سريع به اين تغييرات، ايجاد ساختار مديريت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابليت‌هاي کليدي و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلي‌ترين دارايي، به نتايجي بهتر از سازمان‌هاي هم‌تراز دست مي‌يابد. مسلماً سازمان‌ها براي متعالي‌شدن و رسيدن به سازماني با عملکرد بالا، نيازمند طرح‌ريزي و عملياتي کردن برنامه‌هاي ساختار يافته هستند (بياضي و همکاران، 1388). عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان يکي از کليدهاي موفقيت سازمان‌ها است. عملکرد خوب به معني بهره‌وري، کيفيت، سود آوري و مشتري مداري است. به همين دليل است که سازمان‌هاي موفق جهان تلاش زيادي مي‌کنند تا عوامل موثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسايي و مديريت کنند و به اين توفيق دست پيدا کنند که با فراهم آوردن اين عوامل، بر عملکرد کارکنان‌شان (هم از نظر کميت و هم از نظر کيفيت) بيفزايند (قربانزاده، 1392). اگر مديران در سازمان‌ها  با استفاده از استعداد كاركنان، آموزشِ مورد نياز را در اختيار كاركنان قرار داده و ضمن دادن فرصت مناسب و امكانات مورد نياز به آنان و ايجاد انگيزه مي‌توانند بهترين عملكرد را در كاركنان شاهد باشند. در حاي که در بعضي از سازمان‌ها شاهد آن هستيم كه مديران عمدتاً به عملكرد كاركنان توجه كافي نداشته و بيش‌تر بر اساس اميال خود تصميم مي‌گيرند. كاركنان زير دست خود را صرفاً از آن جهت كه از آن‌ها حرف‌ شنوي داشته باشد انتخاب مي‌كنند نه آن كه عملكرد بهتري داشته باشد. عمدتاً كاركناني كه  خوب كار مي‌كنند و نسبت به بعضي از عملكرد مديران و مافوق‌شان انتقاد دارند به حاشيه سازمان هدايت مي‌شوند و افرادي با توانمندي پائين‌تر و صرفاً حرف گوش كن در وسط معركه قرار مي‌گيرند و اين عامل به تنهايي توانايي کاهش بهره‌وري سازمان را دارد (رضايي، 1391). با اين مقدمه کوتاه در اين بخش به مباحث مطرح در خصوص عملکرد پرداخته مي‌شود.

 

2-3-2) عملكرد

عملكرد سازمان همواره اثر قابل ملاحظه‌اي بر فعاليت‌هاي سازمان دارد (آذر و دانشور، 1386). با اين حال ادبيات موضوعي در حوزه‌ي عملکرد با کمبود سازگاري در تعريف اين واژه روبرو است. با وجود تحقيقات فروان صورت گرفته در حوزه‌ي عملکرد، بسياري از محققان تعريفي واضح از عملکرد عرضه نکرده‌اند. برخي از تعاريف عملکرد به ميزان دست‌يابي به اهداف مربوط است. در برخي ادبيات موضوعي ابعادي چون تاکيد بر توسعه، توان انطباق و انعطاف‌پذيري استفاده شده است (Bryant, 2003). وقتي صحبت از عملكرد مي‌شود نتيجه‌ي كار به دست آمده به ذهن متبادر مي‌گردد. در زمينه‌ي عملكرد، عده‌اي عملكرد را براي نتيجه‌ي كار به كار مي‌برند (سلطاني، 1378). عملکرد عبارت است از معیار پیش‌بینی یا معیار وابسته کلیدی در چهار چوبی که ارائه می‌دهیم، این چهارچوب به عنوان وسیله‌ای برای قضاوت در مورد افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها عمل می‌کند (Andrew, 1998). هم‌چنين، عملکرد عبارت است از به نتيجه رساندن وظايفي که از طرف سازمان بر عهده‌ي منابع انساني گذاشته مي‌شود (اسماعيلي‌لهمالي، 1392).

فرهنگ انگليسي آكسفورد[1] عملكرد را به عنوان اجرا، به كار بستن، انجام دادن هر چيز منظم يا تعهد شده تعريف مي‌كند. اين تعريف علاوه بر آن كه در ارتباط با ستاده‌ها و برونداده‌ها است بيان‌گر عملكرد مرتبط با انجام كار و هم‌چنين نتايج حاصله است. بنابراين عملكرد را مي‌توان به عنوان رفتار تلقي كرد و روشي است كه سازمان‌ها، تيم و افراد جهت انجام كاري به كار مي‌گيرند. كمپل[2] (1990) نيز بر اين باور است كه در عملكرد رفتار وجود دارد و بايد از نتايج متمايز باشد زيرا كه برخي از عوامل سيستم‌ها مي‌توانند نتايج را از بين ببرند. ديدگاه جامع در ارتباط با عملكرد وقتي به دست مي‌آيد كه در بر گيرنده‌ي رفتار و نتايج باشد. اين نظريه توسط بروم بارش[3] مطرح گرديد: عملكرد به معني رفتارها و نتايج است، رفتارها از عامل نشات مي‌گيرند و عملكرد را از فكر به عمل تبديل مي‌كنند. رفتارها نه تنها ابزارهايي جهت رسيدن به نتايج نيستند بلكه به نوبه‌ي خود پيامدهايي هستند كه از محصول فعاليت ذهني و فيزيكي كه در انجام وظايف به كار رفته، گرفته شده و مي‌توان آن‌ها را جداي از نتايج دانست. اين تعريف از عملكرد منجر به اين نتيجه‌گيري مي‌شود كه بايد هر دوي داده‌ها (رفتار) و ستاده‌ها (نتايج) را مد نظر قرار دهيم (آرمسترانگ، 1385).

در تعريفي که هو[4] (2008) ارائه داده، عملکرد سازمان شاخصي است که چگونگي تحقق اهداف سازمان با موسسه را اندازه گيري مي کند (Ho, 2008). عملکرد سازماني يکي از مهم‌ترين ساختارها در پژوهش‌هاي مرتبط با رشته ي مديريت است. همواره در اکثر سازمان‌هاي جهان، مديران و رهبران سازماني در پي ارتقا و بهبود عملکرد سازمان‌هاي خويش هستند (Chin et al., 2003). عملکرد سازماني پديده‌اي پيچيده است که شايد ساده‌ترين تعبير براي آن را بتوان مجموعه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به دست‌يابي بر اهداف سازماني دانست (اکبري و همکاران، 1392). آن چه در تمامي اين تعاريف مشترک است، نحوه‌ي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله است (Sila, 2007). در يک تعريف برخي عملکرد کارکنان و منابع انساني را بهره‌وري اطلاق کرده‌اند. ولي بايد توجه داشت که عملکرد همان گونه که گفته شد مفهومي فراتر از داده يا ستاده دارد و عبارت است از مجموع رفتارهايي که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان مي‌دهند. عملکرد شغلي مستخدم نشان مي‌دهد که او تا چه اندازه کار خود را به طور رضايت بخش انجام مي‌دهد (اسماعيلي‌لهمالي، 1392).

[1]. Oxford

[2]. Campbell

[3]. Brumbarch

[4] . Ho

دانلود پایان نامه