عوامل‌ موثر قيمت‌گذاري ملک/پایان نامه عوامل موثر بر قیمت مسکن

دانلود پایان نامه

عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري ملک

‌ ‌براي‌ قيمت‌گذاري  ‌ درست‌ و رضايت‌بخش‌ ملک بايد عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري ‌ را شناسايي‌ كرده‌ و آنها را تنظيم‌ نمود. صاحب‌نظران‌ معتقدند , سه‌ دسته‌ كلي‌ عوامل‌ موثربر تصميمات‌ قيمت‌گذاري ملک ‌ عبارتند از:

1- عوامل‌ سازماني:

 عواملی هستند كه‌ بر قيمت‌گذاري ملک ‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروكار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول (‌PLC)، و پورتفوليوي‌ قيمت‌گذاري ملک ‌ خط‌ محصول.‌

2- عوامل‌ مشتري:

عواملي‌ هستند كه‌ از طرف‌ مشتري‌ بر قيمت‌گذاري ملک ‌ موثرند زيرا بين‌ قيمت‌ و تقاضا رابطه‌ معكوس‌ وجود دارد. مانند: منافع‌ و ارزشهاي‌ مشتري، تقاضاي‌ ايجاد شده‌ يا ذاتي‌.

3- عوامل‌ بازار: عواملي‌ هستند كه‌ از طرف‌ بازار بر قيمت‌گذاري ملک ‌ موثرند. مانند: محيط‌ و رقابت‌ .(رسولی ، 1389)

مراحل قيمت‌گذاري ملک

مرحله اول: تعيين هدف بلندمدت قيمت گذاري

در اولين مرحله بايد هدف از قيمت گذاري تعيين شود. اهداف قيمت گذاري از تنوع بالايي برخوردارند كه در قسمت قبل توضيح داده شده است.

مرحله دوم: تعيين ميزان تقاضا

هر قيمتي منجربه ايجاد سطح متفاوتي از تقاضا مي‌شود و از اين رو، بر هدف‌هاي بازاريابي شركت اثري متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بين قيمت‌ها و تقاضاهاي حاصل باعث مي‌شود كه يك منحني تقاضا به وجود آيد. براي تعيين ميزان تقاضا لازم است كه حساسيت تقاضا نسبت به قيمت، برآوردو

منحني کشش تقاضا در برابر تغيير قيمت نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مرحله سوم: برآورد هزينه‌ها

در حالي كه تقاضا مي‌تواند سقف قيمتي را كه شركت براي محصولات خود در نظر مي‌گيرد، تعيين ‌كند، هزينه‌ها ,كف قیمت را تعيين خواهند كرد. بر اين اساس هر شركتي بايد قيمتي را در نظر

بگيرد كه بتواند هزينه‌هاي توليد، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و براي كار و ريسكي كه شركت پذيرفته، بازده معقولي ارائه كند.

مرحله چهارم: تجزيه تحليل محصولات، قيمت‌ها و هزينه‌هاي شركت رقيب

هنگامي كه شركت با توجه به تقاضاي بازار، قيمت و هزينه‌هایش را برآورد مي‌كند، بايد هزينه‌ها و قيمت‌هاي شركت‌هاي رقيب و واكنش آنها در برابر قيمت محصولات خود رانیز مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور كند. (سعیدی ، 1390)

مرحله پنجم: انتخاب روش قيمت گذاري

در اين مرحله بايد از بين روشهاي متنوع قيمت‌گذاري ملک  روش مناسب را انتخاب كرد. بطور كلي روشهاي قيمت‌گذاري ملک  عبارتند از:

1-  قيمت‌گذاري ملک  بر مبناي افزودن به بهاي تمام شده:

در اين روش كه ابتدايي‌ترين روش قيمت‌گذاري ملک  نيز محسوب مي‌شود، قيمت با افزودن درصدعرفی  به بهاي تمام شده تعيين مي‌شود. اين روش تنها زماني كارساز واقع مي‌شود كه قيمت تعيين شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمين كند.

دانلود پایان نامه