عوامل توانمندسازي-پایان نامه درباره توسعه منابع انساني

دانلود پایان نامه

 عوامل توانمندسازي کارکنان

بدون شک در هر سازماني در راستاي توانمندسازي نيروي انساني، عوامل و موانع عمده اي هم وجود دارند که باعث هدر رفتن نيروي انساني و پايين آمدن ميزان کارايي و اثربخشي در سازمان مي‌شوند. اين موانع عبارت است از: حاکم بودن ساختار رسمي‌و سلسله مراتبي، پايين بودن اعتماد و اطمينان اعضاي سازمان به يکديگر، نگرش نامناسب مديران به کارکنان و سبکهاي مديريت و رهبري نامناسب، نبود مهارت‌هاي لازم در کارکنان، تفاوت زياد بين افراد در سازمان و وجود سيستم‌هاي پرسنلي غيرهماهنگ و تشنج و استرس در محيط کاري.

در نقطه مقابل عوامل مهم توانمند‌سازي نيروي انساني در سازمانها عبارتند از:

 1. مشخص بودن هدفها، مسئوليتها و اختيارها در سازمان،
 2. غني‌سازي مشاغل و ارتقاي شغلي کارکنان،
 3. روحيه‌ها و تعلق سازماني: به منظور برآورده کردن اين عامل، بايد براي کارکنان در سازمان احترام قائل شد و براي رفع مشکلات شخصي ياري و کمک کرد. براي ابداع، نوآوري و خلاقيت در کارکنان، بايد زمينه‌هاي مناسب فراهم شود و مديريت ارشد سازمان اطمينان حاصل کند که کارکنان به انجام اموري که به آنها واگذار شده است تمايل دارند.
 4. اعتماد، صميميت و صداقت: سازمان بايد فضاي مثبت و روابط کاري دوستانه را بين کارکنان ايجاد کند و اعتماد بين مديران و کارکنان را افزايش دهد.
 5. تشخيص و قدرداني،
 6. مشارکت و کارگروهي: به کارگيري نظرات و ايده‌هاي کارکنان در تصميم‌گيريها و همکاري آنها در بهبود و پيشبرد امور سازمان، تفويض اختيار به کارکنان در سطوح مختلف، مشارکت دادن کارکنان در ارائه پيشنهاد براي بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کارکنان توسط خودشان مي‌توانند به عنوان عامل مشارکت و کارگروهي در افزايش توانمندسازي کارکنان در سازمانها تاثيرگذار باشد.
 7. ارتباطات: شامل برقراري ارتباط و دسترسي آسان کارکنان به مديران و سرپرستان، شفافيت و روشن بودن ارتباط‌هاي کاري کارکنان با مديران و سرپرستان و آگاهي کارکنان از امور جاري شرکت در ارتباط با حوزه کاري خود و… است.
 8. محيط‌کاري: از جمله عوامل موثر که کمابيش در سازمانها بر روي آن تاکيد مي‌شود محيط کاري است. اهميت به ايمني و سلامت کارکنان در محيط کار، ايجاد موقعيتهاي مناسب براي ارتقاي شغلي کارکنان، کاهش فشار و تنشهاي موجود در محيط کار، مي‌تواند از جمله موارد مرتبط با محيط کار باشد.
 9. بهينه‌سازي فرايندها و روشهاي کاري
 10. اطلاعات، دانش و مهارت شغلي

به بيان ديگر توانمندسازي به معني قادر بودن و اجازه داشتن مي باشد توانمندسازي مي تواند دروني باشد يا به وسيله ديگران ايجاد شود سازمانهاي توانمند دو ويژگي دارند:

الف) قدرت را از طريق ايجاد و توسعه و افزايش همكاري ها با يكديگر افزايش مي دهند و به صورت مشاركتي باهم كار مي كنند

ب)ايجاد تعهد مشترك نسبت به اهداف و انجام فعاليت هايي كه نياز به ريسك و خلاقيت بالائي دارند.

توانمندسازي كاركنان از طريق تشويق كاركنان در مشاركت فعالانه در فرآيند تصميم گيري صورت مي گيرد توانمندسازي به كاركنان اجازه مي دهد كه شناخت شان نسبت به سازمان بيشتر شود و درگير كنند خودشان را در كار تا كارشان با ارزش شود و نتيجه آن افزايش رضايت شغلي و بهبود روحيه كاري است (Wilson ، 1996)

رعايت نكات زير در توانمند سازي كاركنان الزامي است:

 1. بوروكراسي بايد به حداقل كاهش يابد.
 2. كاركنان بايستي به دنبال توانمند شدن باشند.
 3. توانمند سازي با آزاد كردن نيروهاي بالقوه در افراد مرتبط است.
 4. ونيز به اصول 3 گانه زير پايبند باشد:
 • همه كس را در اطلاعات سهيم كنيد.
 • با تعيين حدود خود مختاري را ايجاد كنيد.
 • تيم ها را جايگزين سلسله مراتب سازيد.

اعتقاد به نكات مذكور مشكل بسياري از سازمانها را به ويژه از اواسط دهه هشتاد به بعد پاسخگو شد. (سیدجوادیان, 1381)

دانلود پایان نامه