فایل دانشگاهی – عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- …

جمع

تعداد فرزندان

خواسته یا ناخواسته

هردو منطقه

فرزند سوم و بیشتر

فرزند دوم

فرزند اول

۷۷/۱

۴۵/۵

۷۷/۷

۸۹/۸

بله

۲۲/۹

۵۴/۵

۲۲/۳

۱۰/۲

خیر

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

جمع

۴-۳ یافتههای استنباطی
آمار استنباطی مشخص میکند که آیا الگوها و فرایندهای کشفشده در نمونه، در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیر (دواس،۱۳۷۶). آمار استنباطی شامل تمامی آمارهها و آزمونهایی میگردد که به آزمون فرضیههای تحقیق و به عبارتی برآورد پارامترهای جامعه از آمارههای نمونه میپردازند. ازاین‌رو، در قسمت آمار استنباطی باید دو مورد را همزمان موردتوجه قرار داد: اول اینکه، فرضیه تحقیق از کدام نوع میباشد. دوم اینکه، دادههای ما در کدام سطح سنجش میباشند.
۴-۳-۱ آزمون فرضیهها
۴-۳-۱-۱ فرضیه اول
به نظر میرسد بین ارزش فرزندان و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطه مستقیم وجود دارد. بدین معنی که هرچه ارزش فرزندان نزد زنان بالاتر باشد، گرایش بیشتری به داشتن فرزند دیگر دارند و هرچه ارزش فرزندان نزد زنان پایینتر باشد، گرایش کمتری به داشتن فرزند دیگری دارند.
با توجه به ارقام مندرج در جدول زیر، در منطقه یک ۸/۸۱ درصد از زنان و مردانی که ارزش کمی برای فرزندان قائل هستند، اصلاً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند و ۱/۱۲ درصدشان خواهان داشتن فرزند دیگری هستند و فقط ۳ درصد از آن‌ها قصد به دنیا آوردن فرزند دیگری رادارند. زنانی که ارزش متوسطی برای فرزندان قائل هستند، ۵/۳۵ درصدشان اصلاً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند و بین زنان و مردان ۴/۲ درصد تفاوت به نفع زنان وجود دارد بدین معنی که زنان بیشتر از مردان خواهان داشتن فرزند دیگری هستند.۲/۳۲ درصد از زوجین گرایش به داشتن فرزند دیگر دارند اما ۴/۱۲ درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگری رادارند و فقط ۴/۷ درصدشان برنامهریزی برای آوردن فرزند دیگر کردهاند.۶/۱۹ درصد از زوجینی که ارزش زیادی برای فرزند قائل هستند، اصلاً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند و بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد.۳/۳۳ درصد از زوجین گرایش به داشتن فرزند دیگر دارند و فقط ۶/۱۹ درصد قصد و برنامهریزی برای آوردن فرزند دیگر کردهاند.
در منطقه نوزده،۲/۷۴ درصد از زوجینی که ارزش کمی برای فرزندان قائل هستند، اصلاً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند و بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد.۹/۱۲ درصدشان تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند ولی قصد و برنامهریزی برای آوردن دیگر نکردهاند.۱/۳۳ درصد از زوجینی که ارزش متوسطی برای فرزندان قائل هستند، اصلاً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند و بین زوجین ۷/۲ درصد اختلاف به نفع مردان وجود دارد. بدین معنی که مردان تمایل ۷/۲ درصد تمایل بیشتری نسبت به زنان دارند.۴/۲۱ درصد از زوجین تمایل به داشتن فرزند دیگر کردهاند و ۲/۱۷ درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر کردهاند و فقط ۳/۱۰ درصدشان برنامهریزی برای آوردن فرزند دیگر کردهاند.۸/۱۷ درصد از زوجینی که ارزش زیادی برای فرزندان قائل هستند، اصلاً تمایلی به داشتن فرزند دیگر ندارند و ۲/۲ درصد اختلاف بین زوجین به نفع مردان وجود دارد بدین معنی که تمایل مردان ۲/۲ درصد بیش از تمایل زنان است.۷/۲۶ درصد از زوجین تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند و فقط ۲۰ درصد از زنان قصد و برنامهریزی برای آوردن فرزند دیگر کردهاند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir