مقاله – عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- …

۳-۶ حجم نمونه
بدین دلیل که در این تحقیق روش نمونهگیری، پوشش کامل است، محقق با توجه به امکانات و محدودیت زمانی، پرسشنامههای این تحقیق را ۱۷۹ نفر از مادران مراجعهکننده به پایگاههای سنجش سلامت منطقه ۱ و ۱۸۱ نفر از مادران منطقه ۱۹ پاسخ دادهاند که جمعاً ۳۶۰ نفر حجم نمونهی این تحقیق را تشکیل دادهاند.
۳-۷ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
مفاهیم صرفاً ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند: آن‌ها تلخیص انتزاعی مجموعهی کاملی از رفتارها، نگرشها و خصیصههایی هستند که وجه مشترکی دارند. مفاهیم هیچ نوع موجودیت مستقل «خارجی» ندارند؛ آن‌ها معنای ثابتی ندارند. مفاهیم اصطلاحاتیاند که مردم به‌منظور ارتباط و کارایی خلق کردهاند. این نظر که مفاهیم معنای واقعی یا ثابت ندارد به هرجومرج مفهومی میکشد و این مسئلهای که هیچ راه‌حل رضایتبخشی ندارد. عملیترین کار این است که عملاً روشن سازیم چه تعریفی از یک مفهوم داریم (دواس،۱۳۸۵).
۳-۷-۱ موضوع تحقیق
۳-۷-۱-۱ گرایش به داشتن فرزند دیگر
تعریف نظری: ازنظر توماس و زنانیکی گرایشها، فرایندهای ذهنی مجزایی هستند که تعیینکنندهی پاسخهای واقعی و بالقوه هر شخص در دنیای اجتماعی محسوب میشوند. از جایی که هر گرایش همیشه به برخی چیزها روی میکند، میتوان آن را موضعگیری ذهنی فرد در برابر یک ارزش دانست. ارزش‌ها معمولاً ماهیتی اجتماعی دارند یا به‌عبارت‌دیگر، آن‌ها دیدگاههای مشترک مردم درباره بشر به‌حساب میآیند (به نقل از علیخواه،۱۱۹:۱۳۷۸).
پارک برای هر گرایش چهار ویژگی را پیشنهاد میکند:
۱-گرایش در دنیای اهداف (ارزش‌ها) سوگیری مشخص دارد و از این نظر با بازتابهای ساده و شرطیشده تفاوت دارد.
۲-گرایش به‌هیچ‌وجه کرداری خودبهخودی و روزمره نیست، برعکس حتی هنگامی‌که پنهان است تنشهایی از خود ظاهر میکند.
۳-گرایشها شدتهای متفاوتی دارند، برخی مسلط و حاکم و برخی دیگر نسبتاً بیاثرند.
۴-گرایش ریشه در تجربه دارد، ازاین‌رو نمیتواند تنها یک غریزه اجتماعی باشد.
دوربار گرایش را نوعی آمادگی ذهنی برای انجام عملی یا واکنش در برابر موضوعی خاص میداند. به‌زعم آلپورت گرایش حالتی ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل است که از طریق تجربه سازمانیافته و بر پاسخهای فرد به‌تمامی موضوعات و موقعیتهایی که با آن در ارتباط است تأثیری جهت‌دار و پویا دارد. وارن معتقد است که گرایش آمادگی ذهنی به‌خصوص برای کسب تجربهای تازه (در حال شکلگیری است) که به‌وسیله‌ی آن بتوان در آن تجربه تغییراتی را داد یا حاکی از تمایل به‌نوعی خاص از فعالیت است (به نقل از علیخواه،۱۲۰:۱۳۷۸).
تعریف عملیاتی:

این مطلب را هم بخوانید :  تحقیق - بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- قسمت ...

مفهوم ابعاد معرف
گرایش به داشتن فرزند دیگر تمایل آیا دلتان میخواست، یک فرزند دیگر هم میداشتید؟
آیا همسرتان دلش میخواست، یک فرزند دیگر هم میداشت؟
قصد آیا قصد به دنیا آوردن فرزند دیگری رادارید؟
برنامهریزی آیا برنامهریزی برای آوردن فرزند دیگر کردهاید؟

۳-۷-۲ عوامل
۳-۷-۲-۱ ارزش فرزندان
تعریف نظریارزش فرزندان میتواند به‌عنوان مجموعه چیزهایی خوبی که والدین با داشتن فرزندان دریافت میکنند، تعریف شود. بر همین اساس والدین زمانی تصمیم به فرزند آوری میگیرند که مزایای مورد انتظار آن‌ها از هزینههای مورد انتظار در مورد فرزند بیشتر باشد (لوکاسومیر،۱۱۰:۱۳۸۱).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir