عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- …

معرف

حمایت اجتماعی

عملی

آیا بعد از زایمانتان، از حمایتها و کمک‌های خویشاوندان در نگهداری از او برخوردار بودید؟
در شرایط فعلی، چقدر میتوانید بر روی کمک یکی از اقوام یا نزدیکان برای نگهداری از فرزند دیگر خود حساب کنید؟

اطلاعاتی

آیا دکتر زنانی که به او مراجعه میکنید، شما را به داشتن فرزند دیگری تشویق میکند؟
آیا خویشاوندانتان شما را به داشتن فرزند دیگر تشویق میکنند؟
آیا دوستانتان شما را به داشتن فرزند دیگر تشویق میکنند؟

۳-۷-۴ سن
تعریف نظری: سن یکی از ویژگیهایی اصلی ساخت و ترکیب جمعیت است و منظور تعداد سال‌های کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته و فرد در زمان تکمیل پرسشنامه آن را اظهار کرده است (شاکر،۱۳۹۰).
تعریف عملیاتی: به‌صورت شما چند سال دارید پرسیده شده است و درنهایت گروههای سنی زنان به شکل نسلهای تاریخی طبقهبندی شدهاند:
۱-نسل انقلاب (متولدین سال‌های قبل از ۱۳۵۹)
۲-نسل جنگ (متولدین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸)
۳-نسل بعد از جنگ (متولدین سال‌های بعد از سال ۱۳۶۹)
در این پژوهش، منظور از نسل generation نیست بلکه یک گروه همدوره cohort است؛ بنابراین نسل در اینجا به معنای گروهی هم آغاز است که دورهی تاریخی مشترکی را تجربه کردهاند.
۳-۷-۵ سن ازدواج
تعریف نظری: منظور سنی است که فرد در هنگام ازدواج در آن سن واقع بوده است. سن زن در نخستین ازدواج آن‌ها مدنظر است. ازدواجهای احتمالی بعدی در این رابطه مدنظر نیست.
تعریف عملیاتی: به‌صورت سؤال باز مطرح شده است.
سن ازدواج در ۳ دسته به‌صورت زیر تقسیمبندی شده است:
۱-زیر ۱۹ سال
۲-۲۰ تا ۲۵ سال
۳-بالای ۲۶ سال
۳-۷-۶ سن اولین فرزند آوری
تعریف نظری: سنی است که فرد بعد از ازدواج اولین، فرزند خود را زنده به دنیا آورده است.
تعریف عملیاتی: به‌صورت سؤال باز در پرسشنامه از مادران پرسیده شده است.
سن زن هنگام زایمان فرزند دوم و فرزند سوم به‌صورت سؤال باز از پاسخگویان پرسیده شده است.
۳-۷-۷ پایگاه اقتصادی اجتماعی
شاخص ترکیبی است که تجربه کاری و موقعیت اقتصادی اجتماعی فرد را نسبت به دیگر افراد جامعهی خود بیان میدارد و معمولاً به سه دسته بالا، متوسط و پایین تقسیم‌بندی میشود (سروشمهر و دیگران، ۱۴۷:۱۳۹۸).
در این تحقیق برای تعیین پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد از شاخصهای تحصیلات و درآمد پاسخگویان و همسرانشان، بهره گرفته شده است. ضمن اینکه برای تعیین درآمد پاسخگویان، علاوه بر سؤال از درآمد ماهیانه آن‌ها، مساحت منزل مسکونی در نظر گرفته شده است.
۳-۷-۸ تحصیلات
تعریف نظری: منظور از سواد تحصیلات رسمی است، یعنی فراگرفتن علوم و فنون که توسط نظام آموزشی جامعه ارائه و درجهبندی شده است. در اصطلاح جمعیتشناسی، منظور از آموزش، تعلیماتی است که برنامههای مختلف و رسمی دولتی به مردم یاد داده میشود و در پایان هر دوره مدرکی به افراد داده میشود. در این بررسی بی‌سواد کسی است که از هیچ نوع تحصیلات رسمی برخوردار نباشد و قادر به خواندن و نوشتن نباشد ولی باسواد کسی است که دارای مدرک تحصیلی رسمی باشد.
تعریف عملیاتی: سطح سواد افراد به‌وسیله‌ی مدرکی که از نظام آموزشی دریافت میکنند، مشخص میشود. به همین دلیل این متغیر در مقولات بی‌سواد، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، دیپلم، فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر از آن اندازهگیری شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است