دسترسی به منابع مقالات : عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- قسمت …

تعریف عملیاتی: در پرسشنامه به‌صورت سؤالی باز از پاسخگویان پرسیده شده است. «به‌طور متوسط درآمد ماهیانهی خانواده شما چقدر است؟».
۳-۷-۱۰ مساحت منزل مسکونی
از پاسخگویان پرسیده شده که مساحت تقریبی منزل شما چند متر است.
۳-۷-۱۱ وضعیت شغلی
تعریف نظری: شاغل کسی است که کار یا شغلی دارد و به این کار و شغل به‌عنوان یک متخصص و حرفه آگاهی دارد. به بیانی دیگر اشتغال به وضعیتی اطلاق میشود که در آن به ازای شرکت مستقیم و فعال در جریان تولید و انجام خدمت، پاداش یا مزدی به‌صورت نقدی یا جنسی پرداخت میشود.
تعریف عملیاتی: برای سنجش وضعیت اشتغال زنان و مردان از پرسش «وضعیت شغلی شما چگونه است؟» استفاده‌شده است و شامل ۳ گویهی کارمند بخش دولتی، کارمند بخش خصوصی و شغل آزاد است.
۳-۷-۱۲ وضعیت فعالیت
وضع فعالیت اقتصادی پاسخگویان طی یک سؤال چهارگزینهای به شرح ذیل از پاسخگویان مورد پرسش قرار گرفت:
خانهدار
شاغل
دانشجو
به دنبال کار یا دنبال ایجاد مقدمات کار
همچنین وضع فعالیت همسران پاسخگویان طی یک سؤال چهارگزینهای به شرح ذیل مورد پرسش قرار گرفت:
بازنشسته
شاغل
دانشجو
بیکار
۳-۸ نحوه جمعآوری دادهها
ازآنجاکه این تحقیق پیمایشی است، دادهها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. در ضمن پرسشنامه به‌صورت حضوری و با رجوع پرسشگر به محل تجمع نمونه (پایگاههای سنجش سلامت) تکمیل شده است.
۳-۹ فنون مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل دادهها
پس از جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، عملیات کدگذاری صورت پذیرفته و با استفاده از نرمافزار عملیات دادهپردازی انجام‌شده، سپس به آنالیز توصیفی پرداخته و از تستهای آماری دومتغیره (دیسامرز، کندال) جهت آزمون فرضیات استفاده‌شده است.
۳-۱۰ اعتبار و پایایی
یکی از لوازم به دست آوردن نتایج معتبر، جمعآوری و در اختیار داشتن دادههای معتبر و مناسب است. در پژوهش علمی یک امر مسلم آن است که بدون داشتن دادههای خوب نمیتوان نتایج خوبی به دست آورد. شرط به دست آوردن دادههای خوب، به‌طورکلی آن است که شیوهی اندازهگیری دارای اعتبار و روایی باشد کافی باشد. پژوهشگر پس از اختصاص دادن اعداد به اشیا و رویدادها (بر پایه قواعد معین) باید با دو مسئلهی اعتبار و روایی روبهرو شود (هومن،۲۲۸:۱۳۷۶).
۳-۱۰-۱ اعتبار (Validity)
برخی امور مستقیماً از طریق مشاهده و تجربه درک‌شدنی هستند (مانند قد، وزن، جنس و…) این‌ها را میتوان امور مشاهدهای نامید؛ اما بعضی دیگر از امور موردبررسی نظری هستند و از طریق مشاهده مستقیم نمیتوان آن‌ها را بررسی کرد بلکه باید از طریق معرفها اندازهگیری شوند. علوم انسانی و اجتماعی اغلب با این دسته از امور سروکار دارند که باید به کمک معرفها اندازهگیری شوند. به همین دلیل در بحث از اعتبار اندازهگیری این سؤال مطرح میشود که آیا شخص در حال اندازهگیری آن چیزی هست که در اندیشهی سنجش آن است (ساروخانی، ۱۳۸۳: ۱۳۷ و ۱۳۸).
اعتبار به صورت‌های مختلف به دست میآید، ازجمله اعتبار صوری و اعتبار تجربی. در این تحقیق، از اعتبار صوری استفاده ‌شده است. منظور از اعتبار صوری «شناسایی اعتبار شاخصها یا معرفهای پژوهش است از طریق مراجعه به داوران. فایده این روش، آن است که تحقیق به همان نسبت به شاخصهای درست دست مییابد که تا حد امکان، فارغ از ارزشهای خاص محقق است و خود، واقعیت را آن‌طور که هست به سنجش و ارزیابی مینهد» (همان، ۱۳۹). به همین منظور، اولاً سعی شده است در انتخاب گویههایی که متغیرهای تحقیق را میسنجند، از گویههای تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شدهاند، استفاده شود. سپس پرسشنامه تدوین‌شده را به اساتید راهنما و مشاور محترم و دیگر اساتید متخصص در این حوزه نشان داده و از نظرات ایشان برای تصحیح پرسشنامه کمک گرفته شود همچنین از آزمون تحلیل عاملی نیز برای سنجش اعتبار تحقیق استفاده‌شده است.
۳-۱۰-۱-۱ آزمون تحلیل عامل
آزمون تحلیل عامل، روشی ریاضی برای تقلیل دادهها (Data reduction) میباشد. درواقع منطق تحلیل عامل، کاهش مجموعه بزرگی از متغیرها به چند عامل اساسی است. طبیعتاً این عاملها طبق سازوکارهای این آزمون استخراج میشود. بر این اساس مفروضه اساسی تحلیل عاملی این است که عاملهای زیربنایی متغیرها را میتوان برای تبیین پدیدههای پیچیده به کاربرد و همبستگیهای مشاهده‌شده بین متغیرها حاصل اشتراک آن‌ها در این عاملهاست. هدف تحلیل عاملی تشخیص این عاملهای مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعهای از متغیرهای مشاهده‌پذیر است. عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمرههای اصلی متغیرهای مشاهده‌شده برآورد میشود.
شاخص کفایت نمونه‌گیری کایزر- مایر- اولکین[۱۹]
این آزمون که با علامت اختصاری KMO مشخص شده، اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده میکند؛ یعنی این آزمون مشخص میکند که آیا واریانس متغیرهای تحقیق تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عاملهای پنهانی و اساسی هست یا خیر؟ به عبارتی، آیا میتوان گفت که واریانس مجموعه متغیرها ناشی از یک سری عوامل پنهانی و بنیادی است و نه تمامی این متغیرها؟
مقدار آماره این آزمون بین (۰) تا (۱) نوسان دارد. به‌طوری‌که میتوان سه طیف برای این نوسان تعریف کرد و در هر مورد، تصمیم به انجام یا عدم انجام تحلیل عاملی گرفت:
مقادیر ۴۹ و پایینتر در این صورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد نمیشود.
مقادیر ۵۰ تا ۶۹ در این صورت، انجام تحلیل عاملی در صورت اصلاحات دادهها پیشنهاد میشود؛ یعنی میتوان با انجام اصلاحاتی، تناسب دادهها برای انجام تحلیل عاملی را بیشتر کرد و مقدار KMO را به بالاتر از ۷۰ افزایش داد.
مقادیر ۷۰ و بالاتر در این صورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد میشود.

۰/۷۶۱ سنجش کفایت نمونه‌گیری
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.