عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- قسمت …

۳-۱۰-۲ پایایی (Reliability)
پایایی آزمون به‌دقت اندازهگیری و ثبات آن مربوط است. پایایی دو معنای متفاوت دارد: یک معنای آن ثبات و پایایی نمرههای آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار دربارهی یک آزمودنی اجرا شود، نمره وی در همهی موارد یکسان باشد. معنای دوم آن، به همسانی درونی شاخصها اشاره دارد. معنای آن این است که سؤال‌های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی دارند؛ بنابراین دو تعبیر از پایایی قابل‌بحث است؛ نخست، ثبات و پایایی نمرهها و دوم، همسانی درونی شاخصها (غیاثوند، ۲۵۴:۱۳۸۷).
چنانچه ذکر گردید بعد از حصول اطمینان از اعتبار سؤالات بر اساس روش‌های مختلف، اقدام به سنجش پایایی سؤالات بر اساس روش آلفای کرونباخ نمودهایم. «این شیوه بررسی همسازی پاسخ فرد به یک گویه در مقایسه با هر یک از گویههای دیگر مقیاس است (همبستگی گویه به گویه). بدین ترتیب پایایی کل مقیاس سنجیده میشود. شاخص پایایی کل مقیاس آمارهای است به نام «آلفا» که دامنه آن از ۰ تا ۱ است. هرچه آلفا بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود»(دواس، ۲۵۳:۱۳۸۵).
روش آلفای کرونباخ با استفاده از رایانه و نرم‌افزار SPSS محاسبه شده که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول ۳-۱ میزان آلفای متغیرهای تحقیق

متغیر آلفا
گرایش به داشتن فرزند دیگر ۸۲/۰
ارزش فرزند ۷۲/۰
سبک زندگی ۵۳/۰
حمایتهای اجتماعی ۷۵/۰

فصل ۴
تجزیه‌ و تحلیل دادهها
و یافتههای تحقیق
مقدمه
همان‌طور که در فصلهای قبل گفته شد شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور در تعیین تغییرات اجتماعی و فرهنگی نقطهی ثقل ملی است. بر اساس اصل همگرایی با مرکز، ممکن است تغییرات به وجود آمده در پایتخت به‌زودی به سایر نقاط کشور نیز تسری یافته و باروری کمتر از جانشینی و پایین به رژیم ملی باروری تبدیل شود و ازنظر دموگرافیک میتواند در بلندمدت با برخی از نتایج منفی توأم شود. کاهش سطح باروری در این شهر یکی از مشخصههای جمعیت شناختی شهر میباشد. موارد تأثیرگذار بر انگیزه زوجین برای تعیین تمایل به داشتن یا نداشتن فرزند بیشتر از میان نظریههای مطرح باروری که در فصل دوم به آن اشاره شد انتخاب‌شده است. در فصل سوم نیز به تعریف متغیرهای تحقیق و نیز اعتبار و روایی آن‌ها پرداخته‌شده است.
یافتههای تحقیق در این فصل در سه بخش مجزا سازماندهی شده است که عبارت‌اند از: یافتههای توصیفی؛ در این بخش به تحلیل و تشریح توزیع فراوانی، توزیع درصدی پاسخگویان پرداخته میشود، یافتههای مقایسهای؛ که به مقایسهی توزیع افراد موردبررسی بر اساس برخی مؤلفههای اساسی پرداخته خواهد شد. یافتههای استنباطی؛ که در این بخش با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه‌وتحلیل متغیرها و بررسی معناداری آن‌ها پرداخته میشود. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمونهای متناسب با سطح اندازهگیری متغیرها استفاده‌شده است.
۴-۱ یافتههای توصیفی
آمار توصیفی، مجموعهای از روشهایی است که برای سازماندهی، خلاصهکردن، تهیه جدول، رسم نمودار، توصیف و تفسیر دادههای جمع‌آوری‌شده از نمونه آماری به کار گرفته میشود. یک مجموعه داده آماری شامل مجموعهای از مقادیر یک یا چند متغیر است؛ بنابراین، آمار توصیفی شامل آن بخش از آمار است که به ویژگیها و آمارههای مربوط به نمونه آماری میپردازد. این آمار اغلب در قالب آمارههای توصیفی، جداول یکبعدی، نمودارها، شاخصهای گرایش به مرکز (مد، میانه و میانگین) و شاخصهای گرایش به پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی و چارکبندی) نمایش داده میشود (حبیب پور و صفری،۱۳۸۸).
یافتههای این قسمت در مبحث توصیفی به ۴ گروه تقسیم میشود:
۱-ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی پاسخگویان و همسرانشان
۲-ویژگی‌های مربوط به باروری پاسخگویان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.