جستجوی مقالات فارسی – عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- قسمت ۵۲

۱۵۱

۱۵۴

بی‌جواب

۱۰۰

۳۰۵

۱۰۰

۳۰

۱۰۰

۲۵

کل

۳۲/۴

۳۰/۸۷

۳۴/۲۴

میانگین

۴-۱-۳ نگرش‌های پاسخگویان نسبت به باروری
۴-۱-۳-۱ تعداد فرزندان، تعداد فرزندان قصد شده، تعداد فرزندان ایده آل قبل از تولد اولین فرزند، تعداد فرزندان مطلوب برای خانواده:
بر اساس یافتههای جدول زیر در منطقه یک ۹/۳۶ درصد از پاسخگویان ۱ فرزند دارند که از بین این پاسخگویان ۶/۱۵ درصدشان قصد دارند تک‌فرزند باقی بمانند و مابقی قصد به دنیا آوردن فرزند دیگری رادارند.۶/۴۸ درصد از پاسخگویان ۲ فرزند دارند که از بین این پاسخگویان حدود ۱۰ درصدشان قصد به دنیا آوردن فرزند دیگر رادارند.۵/۱۴ درصد از پاسخگویان ۳ فرزند و بیشتر دارند. بین تعداد فرزندان قصد شده و تعداد فرزندان ایدهآل تفاوت چندانی وجود ندارد. فقط ۶/۵ درصد از پاسخگویان، ۱ فرزندی را تعداد مطلوب فرزند برای خانواده میدانند،۵۷ درصدشان ۲ فرزندی و ۴/۳۷ درصدشان ۳ فرزندی را تعداد مطلوب فرزند برای خانواده میدانند.
در منطقه نوزده ۸/۳۴ درصد از پاسخگویان ۱ فرزند دارند که از بین این پاسخگویان ۳/۱۳ درصدشان قصد دارند تک‌فرزند باقی بمانند و مابقی قصد به دنیا آوردن فرزند دیگری رادارند.۲/۴۹ درصد از پاسخگویان ۲ فرزند دارند که از بین این پاسخگویان حدود ۱۱ درصد قصد به دنیا آوردن فرزند دیگری رادارند.۱۶ درصد از پاسخگویان ۳ فرزند و بیشتر دارند. همانند منطقه یک بین تعداد فرزندان قصد شده و تعداد فرزندان ایده آل تفاوت چندانی وجود ندارد. ازنظر تعداد فرزندان مطلوب، فقط ۵ درصد از پاسخگویان، ۱ فرزندی را تعداد مطلوب فرزند برای خانواده میدانند،۶۰ درصد از پاسخگویان ۲ فرزندی و ۴/۳۵ درصد ۳ فرزندی را تعداد مطلوب فرزند برای خانواده میدانند.
همان‌طور که یافتهها نشان می‌دهد بین تعداد فرزندان، تعداد فرزندان قصد شده، تعداد فرزندان ایده آل قبل از تولد اولین فرزند و تعداد مطلوب فرزند برای خانواده بین دو منطقه ۱ و ۱۹ تفاوت آشکاری مشاهده نمیشود و این نتایج نشاندهندهی این است که بین زنان دو منطقه شمال شهر و جنوب شهر تهران، ازنظر رفتار باروری و تمایلات باروری همگرایی ایجاد شده است.
جدول ۴-۱۸ توزیع پاسخگویان برحسب تعداد فرزندان، قصد شده، ایده آل و مطلوب به تفکیک منطقه سکونت

کل مناطق منطقه ۱۹ منطقه ۱ تعداد فرزندان (در حال حاضر)
۳۵/۸ ۳۴/۸ ۳۶/۹
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.