كنوانسيون بین المللی گمرکی//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

دانلود پایان نامه

كنوانسيون های بین المللی گمرکی

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺪاد 23 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ

در مباحث بعدي آمده است.

  گفتار اول- كنوانسيون ايجاد شوراي همكاري گمركي

 درواقع براساس اين كنوانسيون ،‌سازمان جهاني گمرك در سال 1950  با علامت اختصاریccc))

تشكيل جلسه داد و عملاً پاي به عرصه وجود نهاد. اما در اول اكتبر 1994 به سازمان جهاني گمرك تغيير نام داد. تا به حال 179 كشور از جمله ايران عضويت اين سازمان را پذيرفته اند.

تاريخ سازمان جهاني گمرك از سال 1947 هنگامي كه در سيزدهمين اجلاس دولتهاي اروپائي، كميته همكاريهاي اقتصادي اروپا با تشكيل يك ”گروه مطالعاتي“ موافقت نمود، شروع گرديد. اين گروه امكان تأسيس يك يا چند اتحاديه گمركي اروپايي را براساس اصـول  ”موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت “ (گات)‌ مورد بررسي قرار داد.

در سال 1948 ، گروه مطالعاتي مزبور دوكميته تشكيل داد: 1-  كميته اقتصادي 2- كميته گمركي. كميته اقتصادي ”سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه “ گرديد و كميته گمركي تبديل به شوراي همكاريهاي گمركيشد.در سال 1952 كنوانسيون تأسيس شوراي همكاري گمركي رسمأ به اجرا گذاشته شد.

”شورا“ هيأت اجرايي شوراي همكاري گمركي بوده و جلسه افتتاحيه شورا در 26 ژانويه 1953 در بروكسل برگزار گرديد. هيأتهاي نمايندگي هفده كشور اروپايي در اولين اجلاس شوراي همكاري هاي گمركي ، شركت كردند. پس از چند سال شمار اعضا افزايش يافت  و در سال 1994 شورا نام ”سازمان جهاني گمرك“ را به عنوان سازمان كاري اين شورا،‌ انتخاب كرد تا به طور واضح نشان دهد كه واقعأ به  يك نهاد بين المللي جهاني تبديل شده است . در حال حاضر گمركات 179كشور، عضو آن است كه در سرتاسر دنيا در حال فعاليت بوده و درمراحل مختلف توسعه اقتصادي قراردارند. امروزه ،‌اعضاي سازمان جهاني گمرك مسئوليت پردازش بيش از 95 درصد از تجارت بين المللي را بر عهده دارند.[1]

گفتار دوم- كنوانسيون ارزش بروكسل

اين توافقنامه سيستم تعيين ارزش گمركي را بوجود مي آورد كه در وهله نخست ارزش تجاري كالاهاي وارداتي را پايه ارزش گمركي قرار مي دهد كه در واقع قيمتي است كه براي كالاي وارداتي در زماني كه براي صادرات به كشور وارد كننده فروخته شده است. به علاوه ترتيبات تحقق معامله پرداخته شده يا قابل پرداخت است.

تا اول ژوئن 2000 تعداد 78 كشور عضو سازمان تجارت جهاني متقاضي عضويت در  اين توافقنامه بودند.[2]

در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﺘﻮان ارزش ﮔﻤﺮﻛﻲ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد، از ﻳﻜﻲ از

ﺷﻴﻮهﻫﺎي ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد:

1 – ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن

2 – ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ “ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ”

3 – روش “ارزش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ”

4 – روش “ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ”

5- روش “ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس”

ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ

آوردن ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻳﻜﺴﺎن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻛﺎﻻﻫﺎي وارده ﺑﻪ

ﮔﻤﺮﻛﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده واﻋﻤﺎل ارزش ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺧﺘﻴﺎري

ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ را ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻔﺎف از ارزش ، ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ارزش ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺑﻴش از

90 درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻴﻮه ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﻲ و

ﻛﻤﻲ، اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺛﺒﺎت ﺗﺠﺎرت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ

ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ، ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو

  کنوانسیون بین المللی در ساده کردن و هماهنگی روال های قانونی (کنوانسیون اصلاحی کیوتو، اتخاذ شده در سال 1973، اصلاح شده در 1999.

□  75 عضو قراردادی(ارتقای والویت ها و روال دسترسی آتی در کشورهای متعدد)

□ طرح کلی روال کنترل مؤثر روال تصادفی مدرن (مدیریت ریسک، کنترل روال ارزیابی، مداخلات هماهنگ، اعلامیه ی اولیه)

تسهیل تجارت قانونی (استاندارد شدن، ساده سازی روال، شفافیت روال، قابلیت پیشگوئی، استفاده از تکنولوژی اطلاعات، مشارکت تجاری)

[1] majdlaw.ir/portal/index.php?mod=shopproduct&id.27/9/93.

[2]  ثابتي، پيشين ،‌ص 33.

دانلود پایان نامه