كيفيت زندگي كاري:/پایان نامه درمورد ابعاد کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

كيفيت زندگي كاري

برنامة كيفيت زندگي كاري شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازماني است كه حامي رشد و تعالي كاركنان در سازمان باشد(Dockel, 2003). از اين رو نظام ارزشي كيفيت زندگي كاري،  سرمايه گذاري بر روي افراد به منزلة مهم ترين متغير در معادلة مديريت راهبردي مورد توجه قرار مي دهد،  به اين معني كه برآورده ساختن نيازهاي كاركنان به بهسازي و كارايي بلندمدت سازمان منجر خواهد شدRichard,2007)). مازلو چشم انداز مدينة فاضلة سازما ن ها را در كتاب يوپ سي كين اين گونه توصيف ميكند كه  مدينة فاضله هنگامي ميسر است كه سازمان ها توسط كاركنان خودشكوفا،  همراه با عوامل تقويت كننده كه خودشكوفايي را در همة سطوح سازماني توسعه دهد،  اداره شوند. چشم انداز مازلو اين بود كه خودشكوفايي كاركنان،  تأثير واقعي در سازمان ها به طور اخص و در جامعه به طور اعم خواهد داشت.  امروزه مديريت كيفيت جامع،  توانمندسازي گروه هاي كاري خودكار و كيفيت زندگي كاري ما را به سمت اين نوع آموزش مديريت و رهبري سوق مي دهند. از اين رو كيفيت زندگي كاري در قرن حاضر، در سراسر دنيا به صورت يكي از مهم ترين اهداف سازمان و كاركنان آن درآمده است كاركنان از جنبه هاي مختلفي همچون حقوق و دستمزد، فرصت رشد، توسعة قابليت هاي انساني، امنيت از جنبه هاي مختلفي همچون حقوق و دستمزد، فرصت رشد، توسعة قابليت هاي انساني، امنيت شغلي، قانونگرايي در كار و … كه از ابعاد كيفيت زندگي كاري محسوب م يشود، گلايه دارند. آنچه تحت تأثير ابعاد كيفيت زندگي كاري بر عملكرد كاركنان تأثير خواهد داشت، متغير تعهد سازماني است(شهبازی،1388).

 

2-10) تعاریف کیفیت زندگی کاری

در طی چند دهه گذشته پنج تعریف از کیفیت زندگی کاری تکامل و توسعه پیدا کرده استاولین تعریفی که در بین سال های    (1972-1969) ظهور پدا کرداکثر کسانی که در این زمینه کار می کردند کیفیت زندگی کاری را به عنوان واکنش فرد در برابر کار یا پیامد های فردی تجربه کاری مورد ملاحظه قرار می دادند. لذا بحث از کیفیت زندگی کاری یک فرد در برابر کار یا نحوه بهبود کیفیت زندگی کاری برای یک فرد، در میان بودی کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کاربه ویژه  پیامد های فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی  (حسيني و همکاران) کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که طی آن همه اعضای سازمانان راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که به ویژه بر شغلشان و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد، به نحوی که دخالت می کنند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می آبد(دولان وشولر،1381،ص،354). کیفیت زندگی کاری در تعریفی دیگر به عنوان موضوع اجتماعی عمده و مفهومی جهانی  مورد ملاحظه قرار گرفته است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفه روابط کارکنان به دست می آیدو عبارت است از بکار گیری کوشش هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصت های بزرگتری برای اثر گذاری به کارشان و تشریک مساعی در اثر بخشی کلی سازمان می دهد(عباسی،1390). امروزه در تازه ترین مطالعاتی که در زمینه زندگی کاری انجام شده است. این مفهوم به عنوان موضوعی که دارای باری قویاً اخلاقی است مطرح شده است. تعهدی که نسبت به رعایت اصول اخلاقی در محیط کارو مسؤلیت اجتماعی سازمانها وجود داردنحوه رفتار با کارکنان محسوب شده است بر اساس این معنا، مدیریت سازمان ها به موازات اینکه بایستی موفقیت خود را در زمینه عملکرد مد نظر داشته باشد، می بایستی در راستای جلب رضایت کسانی که در سازمان کار انجام میدهند، گام بردارند(معدنی پور،1381). همچنین کیفیت  در سال 1997 انجمن کیفیت زندگی  کاری آمریکا تعریف زیر را در این مورد ارائه نمود بهبود کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می شود که در هر سطحی از سازمان رخ می دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق بالابردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امکان ترقی افراد می باشد.کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که سهامداران سازمان ،مدیریت،اتحادیه ها و کارکنان می آموزند چگونه با یکدیگر بهتر کار کنند،عملیات را برای خود تشریح نمایند و بهبودهای لازم را اعمال نمایند  تا دو هدف بهبود کیفیت زندگی کاری و اثربخشی، برای اعضای سازمان، شرکتها و اتحادیه ها به طور همزمان تحقق یابد.

 

کیفیت زندگی کاری را می توان در دو مفهوم تعریف کرد:

1- تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان مانند میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری دموکراسی و سرپرستی.

2- تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری، عبارت است از تصور و تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص می باشد به تعبیر دیگر، کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه،ویژگی خاصی دارد(میرسپاسی،1376،ص66).همچنین آرمسترانگ می گوید”: کیفیت زندگی کاری، یعنی رضایت یک کارمند از برآورده شدن نیاز هایش از طریق منابع، فعالیت ها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به دست می آید او همچنین میگوید محقیقان بسیاری در یافتند که کیفیت زندگی کاری شخص، معمولا تحت تاثیر تجربه کاری وانتظارات شغلی آینده اش قرار می گیرد ( 143،p،2007،Armstrang). کیفیت زندگی کاری یک اصطلاح جمعی است که مفاهیم بسیاری  را در بر می گیرد از آنجایی که برداشت کارکنان از آن

نقش مهمی در تصمیم گیری های آنهاهمچون ترک سازمان یا  باقی ماندن در آن دارد، بنابر این هنگام ارزیابی کیفیت زندگی کاری باید استنباط و برداشت های کارکنان را نیز مورد توجه قرار داد. مفهوم کیفیت زندگی کاری در حال حاضر مربوط به فلسفهای در سازمان ها است که می خواهد شاًن و منزلت کارکنان را افزایش دهد(میر دوزنده،1390).

دانلود پایان نامه