مدل برنامه ریزی استراتژیک//پایان نامه تدوین استراتژی بازرگانی

دانلود پایان نامه

مدل های برنامه ریزی استراتژیک

که در ذیل به تشریح هریک از مدل های برنامه ریزی استراتژیک می‌پردازیم.

 

2-3-1 ماتریس گروه مشاوران بوستون

ابتدایی ترین و ساده ترین شکل از سبد تولیدات، ارائه سهم، رشد گروه مشاوران بوستون BGG است. (خاتمی‌1387) این مدل توسط گروه مشاوران بوستون و براساس منطق چرخه عمر بوجود می‌آید. در این مدل براساس مقادیر رشد بازار و سهم نسبی بازار شکل زیر تنظیم شده و جایگاه صنعت را با توجه به دو عنصر فوق الذکر مشخص می‌کنند که در شکل 2-3-1 مشخص است. اگر شرکت در خانه ستاره باشد. گفته می‌شود که شرکت در بهترین موقعیت ممکن قرار دارد. اگر در موقعیت علامت سوال باشد گفته می‎شود که آیا سرمایه گذاری در شرکت به صلاحدید است یا خیر؟ اگر در موقعیت گاوه شیرده است یعنی شرکت به مقدار زیاد تولید می‌کند و نیاز به سرمایه گذاری دارد. اگر در موقعیت سگ باشد باید هرچه زودتر شرکت از این موقعیت بد خارج شود. (گودرزی1388

ماتریس GE

این مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد، در این مدل در محور افقی جذابیت صنعت که می‌تواند شامل متغییرهای زیادی باشد و در محورهای عمومی‌نیز توانایی کسب، که در آن هم می‌تواند متغیرهای زیادی را در برگیرد درج میشود ساختار مدل در شکل 2-3-2 نشان داده شده است. براساس این متغییر ها و وضعیت و موقعیت شرکت را تحلیل و در جدول مشخص می‌نماییم متناسب با موقعیت استراتژی مناسب انتخاب می‌شود

مدل GE 7 مرحله اجرایی را به شرح زیر بیان می‌کند:

  • تعریف عامل کلیدی محیطی و درونی.
  • ارزیابی عوامل محیطی موجود.
  • ارزیابی عوامل داخلی.
  • تعیین موقعیت در جدولGE
  • ارزیابی عوامل محیطی و فرصت های آتی.
  • تعیین توانمندی های داخلی.
  • انتخاب یکی از استراتژی ها با توجه به فرصت های محیطی و توانمندی داخلی.
  • استراتژی توسعه : گسترش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت.
  • استراتژی کاهش : کاهش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شرکت.
  • حفظ وضع موجود: عدم تغییر درمیزان فعالیت و سرمایه گذاری شرکت.

هدف اصلی این مدل یافتن زمینه فعالیتهای است که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد وشرکت نیز توانایی آن را داشته باشد.

در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بودکه مشخص می‌شود، اگر برای فعالیتی جذابیت وجود دارد و در عین حال توانمندی آن در شرکت موجود است باید استراتژی توسعه وگسترش را مد نظر قرار داد.

اگر برای فعالیتی نه جذابیت و فرصت محیطی فراهم نیست، اما توانمندی در شرکت وجود دارد. با استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطی را دنبال نمود (گودرزی، 1388).

دانلود پایان نامه