مدل تحليل رقابتي پورتر:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه

مدل تحليل رقابتي پورتر:

مدل تحليل رقابتي پورتر 5 نيرو را در محيط يک سازمان شناسايي مي کندکه بررقابت تاثير مي گذارد. اين نيروها در زير شرح داده شده اند:

1.تهديد تازه وارد ها: يک صنعت شبيه باشگاهي است که شرکت ها با رفع بعضي از موانع از قبيل صرفه جويي مقياس، نياز اوليه به سرمايه و وفاداري مشتري به مارک تجاري اجازه ي ورود به ان را مي يابند.

  1. قدرت چانه زني عرضه کنندگان و تامين کنندگان ؛ از آن جا که عرضه کنندگان مي خواهند بالاترين قيمت را براي محصولات خود تعيين کنند، لذا جنگ قدرت بين شرکت ها وعرضه کنندگان رخ مي دهد.دراين حالت پيروزي از آن کسي است که حق انتخاب بيشتري دارد و در صورت پايان يافتن ارتباط کمترضرر مي کند.
  2. قدرت چانه زني مشتريان؛ مشتريان يک شرکت خواهان خريد محصولاتي هستند که قيمت پايين وکيفيت بالاتري داشته باشند. توانايي آن ها در انجام اين کار بستگي به مقدار خريد آن ها، ميزان اطلاعات آن ها از محصولات وتمايل آن ها به امتحان کردن ساير محصولات دارد.
  3. تهديد محصول هاي جانشين؛ ميزان رقابت به ميزان قابل جايگزين بودن محصولات يک صنعت يا محصولات صنعت ديگر بستگي دارد.
  4. شدت رقابت در بين شرکت هاي رقابت کننده؛ همه عوامل قبلي محور رقابت مي چرخند.به نظر پورتر رقابت حد وسط بين جنگ شديد و ديپلماسي صلح و آرامش است. ويژگي خاص هر يک از اين نيروها مي تواند توضيح دهد که چرا شرکت ها استراتژي خاصي را اتخاذ مي کنند. ( رحمان سرشت، 1384)

استراتژي کلي پورتر، بر اين نکته تاکيد دارد که، دو نوع مزيت رقابتي اساسي وجود دارد که شرکت ها نمي توانند از آن ها بهره ببرند. يکي هزينه ي بالا و ديگري تفکيک. اين دو مزيت همراه با حيطه ي قلمرو يک کسب و کار خاص سه استراتژي کلي را براي دستيابي به عملکرد بالاتر از حد متوسط در يک صنعت شکل مي دهند. اين سه استراتزي عبارت هسنداز : رهبري هزينه[1]، تفکيک[2] و تمرکز[3]   ( پورتر[4]،1985)

از نظر پورتر ، همه چيز بودن براي همه ي مردم دستورالعملي براي حد وسط استراتژيک و عملکرد پايين از حد متوسط است. شرکت ها براي به دست آوردن مزيت رقابتي بايد از ميان استراتژي ها يکي را انتخاب کنند. اين استراتژي ها به اين شرح اند:

الف. رهبري هزينه؛ هدف اين استراتژي اين است که شرکت، توليد کننده ايي کم هزينه در صنعت باشد. استراتژي رهبري هزينه از طريق کسب تجربه، سرمايه گذاري در تسهيلات توليد انبوه، استفاده از صرفه جويي مقياس ونظارت دقيق بر کل هزينه هاي عملياتي تحقق مي يابد.

  • تفکيک؛ اين استراتژي مستلزم توسعه ي کالا يا خدمات منحصر به فرد و بي نظير با اتکا به وفاداري مشتري به مارک تجاري است. يک شرکت مي تواند کيفيت بالاتر، عملکرد بهتر، يا ويژگي هاي منحصر به فرد را که هر يک از آن ها مي توانند قيمت هاي بالاتر را توجيه کنند،ارائه دهند.

پ.تمرکز؛ اين استراتژي در صدداست تا به بخش هاي کوچک بازار خدمت ارائه دهد. يک شرکت مي تواند بر    گروه هاي خاصي از مشتريان، خطوط توليد با بازار هاي جغرافيايي تمرکزکند. ( مينتزبرگ[5]، آلستراند[6]، لمپل[7]،1384)

[1] Cost leadership

[2] diffrentiation

[3] focous

[4] Porter

[5] Mintzberg

[6] Ahlstrand

[7] Lampl

دانلود پایان نامه