مدل سیستم شناختی -پایان نامه درباره عوامل انگیزش یادگیری

دانلود پایان نامه

نظریه های اخیر در ارتباط با یادگیری  (لیو و ونگر، 1991) بیشتر تئوری ویگوتسکی را پذیرفتند .به علاوه ادعا نمودند که همه یادگیری ها در اصل اجتماعی هستند. در این دیدگاه، یادگیری یک پروسه مشارکت از طریق عمل در جوامع است که این مشارکت در ابتدا محیطی است واما به تدریج تعامل را افزایش می دهد.

تئوری مشارکت محیطی درست[1](LPP) مکان یادگیری را تغییر می دهد.در این تئوری مطرح می شود که این ذهن فرد نیست که تسلط را بدست می آورد ، یادگیری یک فرایند است که احتمالا نه در ذهن فرد بلکه در یک چارچوب مشارکتی شکل می گیرد. .تغییر در تمرکز به سمت ماهیت اجتماعی تشکیل یادگیری بر
تئوری شناختی که تفکر رابه عنوان یک فرایند توزیع اجتماعی در نظر می گیرد، تاثیری شگرف  داشت
(رسنیک و همکاران[2]، 1991).

دیدگاه چهارم، که از روانشناسی اجتماعی نشات گرفته،  منبع یادگیری را در عوامل انگیزشی می داند و بر اساس آن تعامل بین افراد در گروه را توضیح می دهد(اسلاوین، 1996). در این دیدگاه، علاقه مندی به یادگیری همسالان[3] به شکل خاصی از یادگیری مشارکتی در مدرسه محدود شده است و شامل یادگیری همسالان به صورت کلی نمی باشد. فرایند مرکزی این نظریه بر ساختار پاداش و یا اهدافی که دانش آموز در جهت آن عمل می کند،تاکید می نماید(اسلاوین، 1996). پاداش به گروه به عنوان یک کل داده می شود  و این دیدگاه منافع فردی و منافع گروه را یکی در نظر می گیرد. این نوع از ساختار پاداش اعضای گروه را نه تنها برای به حداکثر رساندن توانایی های شان بر انگیخته می کند، بلکه آنها را  برای کمک به دیگران درگروه نیز تشویق می کند. موثر ترین ساختار هنگامی حاصل می شود که گروه بر اساس یادگیری فردی اعضای آن پاداش بگیرد.قصد  این روش این است که اعضای گروه مسئولیت پذیر باشند و برای این منظوراز طفره روی اجتماعی اجتناب نمایند.مفهوم شرح داده شده  بر اهمیت انسجام اجتماعی تاکید می کند.

در روانشناسی آموزشی، آموزش همسالان با واژه های زیادی مطرح شده که از آن جمله می توان به یادگیری مشارکتی[4]، یادگیری همسال-کمک کننده[5] وآموزش همسالان[6] نام برد.

 

2-3-5-  مدل سیستم شناختی برای پردازش اطلاعات

برای اطمینان از پردازش­شناختی موثر، درک سیستم شناختی مهم است.نظریه­شناختی یادگیری چند رسانه ای[7] (CTML) (مایر، 2009) یک چارچوب نظری است که ساختار سیستم شناختی را برای تعیین طراحی مناسب از مواد آموزشی مورد نیاز برای یادگیری معنی دار در نظر می گیرد.  CTML یک مدل شناختی برای پردازش اطلاعات را پیشنهاد می کند (همانطور که در شکل 2-2 نشان داده شده است). این مدل تفاوت بین اطلاعات کلامی و گرافیکی بازنمایی شده در ابزار یادگیری و چگونگی توانایی سیستم شناختی در  بازنمایی این اطلاعات متفاوت را نمایش می دهد.در این مدل کانال های مجزای دریافت و پردازش اطلاعات ، محدودیت حافظه کاری و سیستم پردازش فعال در نظر گرفته شده است. این مدل به اثربخشی پردازش اطلاعات در حافظه کاری با در نظر گرفتن بار شناختی تحمیل شده بر حافظه می نگرد.

1.Legitimate Peripheral Participation

2.Resnick et al

3.Peer learning

4.Cooperative Learning

5.Peer-Assisted Learning

6.Peer Tutoring

1.The Cognitive Theory of Multimedia Learning

دانلود پایان نامه