مدل فار :/پایان نامه درمورد اخلاق و رفتار فرانقش کارکنان

دانلود پایان نامه

مدل فار                             

فار و همکاران (2004) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند :
1- نوع دوستی : کمک به دیگران برای انجام وظایف سازمانی .

2- وجدان : رفتاری اختیاری و فراتر از الزامات سازمان و پیروی از مقررات و قوانین به صورت شخصی .

3 – روحیه جوانمردی : تمایل به تحمل شرایط سخت بدون گله و شکایت .

4 – ادب و مهربانی : رفتار اختیاری برای پیشگیری از وقوع مشکل برای دیگران .

5 – فضیلت مدنی : رفتار مسئولانه که برای ادامه حیات سازمان است .

6 – مشارکت وظیفه ای : مشارکت افراد در سازمان به جای دیگران با انجام کار اضافی .

7 – مشارکت دفاعی : تمایل به هدایت رفتار دیگران مانند تشویق افراد به صحبت کردن آرام در جلسات.

8 – وفاداری سازمانی : تلاش برای افزایش منافع سازمان .

9 – رای و نظر : بیان چالش سازنده برای ارتقا و بهبود و نه صرفا انتقاد .

 

2-1-4-6) مدل ارگان

یکی از معروفترین تقسیم بندی­های ابعاد رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان انجام شده است . وی رفتارهای شهروندی سازمانی را در پنج بعد اصلی زیر تقسیم بندی می کند :

  • نوع دوستی : نوع دوستی ، رفتار داوطلبانه ای است که شامل کمک به افراد دیگری که با یک مشکل و مساله کاری مواجه هستند می شود . نوع دوستی همچنین با تعیین چگونگی کمک به دیگران مرتبط است . برای مثال ، یک مدیر با تجربه که قوانین کار را به یک مدیر جدید معرفی می کند ، که این کار جزئی از وظایف و تعریف شغل وی نیست ، اما به عنوان رفتارهای نوع دوستی به حساب می آید (Yilmaz and Tasdan, 2009) .
  • وجدان کاری : به رفتارهاي اختیاري فراتر از نقشی اشاره دارد که از الزامات شغل ، وظیفه و اخلاق کاري پا را فراتر می گذارد . ارگان معتقد است افرادي که داراي رفتار شهروندي مترقی هستند در بدترین شرایط وحتی در حالت بیماري و ناتوانی هم به کار ادامه می دهند که این نشان دهنده وجدان کاري بالاي آنهاست . به بیان دیگر ، وجدان کاری ، از خودگذشتگی صمیمانه[1] برای سازمان ، و توجه به قوانین سازمان فراتر از نیازمندیها می باشد (همان منبع) .
  • جوانمردی : جوانمردی اشاره به تحمل ناراحتی هایی دارد که در سازمان ها اجتناب ناپذیر هستند . ارگان مطرح می کند که رفتارهای جوانمردی ، توسط حذف نیاز به تغییر تمرکز از فعالیتهای موثر مثل برنامه ریزی و حل مساله ، استقامت سازمان را افزایش می دهد . او اشاره می کند که این رفتار ، حجم کاری مدیران را کاهش می دهد ، زیرا افرادی که از شکایت کردن اجتناب می کنند کارآیی و روحیه سازمان را افزایش می دهند . ارگان اشاره می کند هنگامی که کارکنان شکایت می کنند ، باعث می شوند مدیران با تغییر تمرکز از وظایف و فعالیت های موثرتر ، انرژی و منابع زیادی مصرف کنند (Marinova et al , 2010) .
  • ادب : بیانگر اجتناب از مشکلات ناشی شده از روابط کاری می باشد (Gonzalez and Garazo , 2006) . این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران ، سرپرستان و مخاطبان سازمان است . افرادي که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می کنند داراي رفتار شهروندي مترقی هستند .
  • فضیلت مدنی : مشارکت سازنده در عملکرد سازمان با توجه به روند کار شرکت می باشد . این بعد شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهاي فوق برنامه اضافی ، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد ، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب ، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان براي آگاهی دیگران و در واقع بیانگر مشارکت مسئولانه در زندگی سازمان می باشد (همان منبع) .

[1] Sincere Devotion

دانلود پایان نامه