مدل فالمر و زمیجوسکی:”پایان نامه کاربردمدل پیش بینی ورشکستگی فالمرو زمیجوسکی “

دانلود پایان نامه

کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی

با توجه به بررسي قابلیت كاربرد مدل فالمر و زمیجوسکی در اين تحقیق، مفهوم نسبت‌های مورد استفاده در اين مدل به شرح زیر می‌باشد:

2-7-1. نسبت كل بدهی‌ها به كل دارایی‌ها(نسبت اهرمی)

با این نسبت، کل وجوهی که از محل بدهی‌ها تأمین شده است محاسبه می‌شود. اگر این نسبت از عدد یک کم شود، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان تأمین شده است به دست می‌آید. بدهی‌های جاری نیز در این نسبت گنجانده می‌شود و برای محاسبه آن، کل بدهی‌ها را بر کل دارایی‌ها تقسیم می‌کنند(نوو، 1385).

2-7-2. نسبت بدهی‌های جاري به کل دارایی ها(نسبت اهرمی)

نسبت های اهرمی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی شرکت در زمان سررسید را نشان می دهد. این نسبت ها از طریق مقایسه هزینه های ثابت با سود و یا از طریق مرتبط کردن بدهی ها و حقوق صاحبان سهام محاسبه  می شوند(نوو، 1385).

2-7-3. نسبت دارایی جاری به بدهی جاری(نسبت نقدینگی)

نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به باز پرداخت تعهدات و بدهی های کوتاه مدت شرکت نشان می دهد و به دارایی های جاری و بدهی های جاری شرکت بستگی دارند.

 2-7-4. نسبت سرمایه در گردش به کل بدهی ها(نسبت نقدینگی)

این نسبت از تقسیم (بدهی جاری-دارایی جاری) بر کل  بدهی ها حاصل می شود.

2-7-5. نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها

به این نسبت، بازده کل دارایی‌ها نیز گفته می‌شود که از تقسيم سود خالص به مجموع دارایی‌ها بدست می‌آید. این نسبت بازده بعد از احتساب ماليات بر در آمد شركت را از لحاظ سهامداران و اعتبار دهندگان در مقايسه با جمع سرمايه هاي آنان نشان می‌دهد. به عبارت ديگر، نسبت مزبور شامل آن میزان بازده اي می‌باشد كه واحدهای انتفاعي براي كليه سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان تحصيل كرده است (تهرانی، 1384).

2-7-6. نسبت وجوه نقد حاصل از عمليات به كل بدهی‌ها

از نسبت‌های دیگر مورد استفاده در این مدل است که از تقسیم وجوه بدست آمده در نتیجه عملیات شرکت بر کل بدهی‌های شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند مدت بدست می‌آید. نسبت کل‌ وجوه نقد به بدهی مستقیماً با آژانس‌های درجه‌بندی اعتباری و متصدی وام و اعتبار مرتبط می‌باشد. این نسبت با این فرض که‌ کل وجوه نقد حاصل از عملیات به بازپرداخت بدهی اختصاص‌ داده شود، دوره زمانی مورد انتظار را جهت بازپرداخت بدهی نشان‌ می‌دهد(نظری، 1379).

 

2-7-7. نسبت سودانباشته به کل دارایی ها(نسبت سودآوری)

نسبت های سودآوری بیانگر توانایی تحصیل سود و بازده کافی توسط شرکت و به عبارت دیگر مبین کارایی عملیات شرکت می باشند. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی شرکت است و آخرین جواب ها را در مورد نحوه اداره شرکت به دست می دهد.

2-7-8. گردش جمع دارایی ها

این نسبت از تقسیم فروش خالص بر مجموع دارایی ها در یک دوره مالی به دست می آید. این نسبت بر چگونگی بهره وری از دارایی ها تاکید دارد.

2-7-9. نسبت دفعات پرداخت بهره

این نسبت به طور معمول از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره به دست می آید. علت استفاده از سود قبل از بهره و مالیات در صورت کسر، آن است که این سود جهت پرداخت بهره در دسترس است. این نسبت برای ارزیابی توان واحد تجاری در پرداخت هزینه بهره سالانه به کار می رود.

دانلود پایان نامه