مدل هوش هيجاني بار اُن:/پایان نامه درمورد هوش و سبکهای تفکر

دانلود پایان نامه

مدل هوش هيجاني از ديدگاه بار اُن

هوش هيجاني  بنا به نظر « بار اُن » 5 مؤلفه به شرح زیر دارد:

1) مهارتهای درون‌فردی شامل:

خودآگاهی هیجانی: بازشناسی و فهم احساسات خود

جرأت: ابراز احساسات، عقاید، تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه‌ای سازنده

خودتنظیمی: آگاهی، فهم، پذیرش و احترام به خویش

خودشکوفایی: تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن

استقلال: خودفرمانی و خودکنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی

2) مهارت‌های میان‌فردی شامل:روابط میان‌فردی: آگاهی، فهم و درک احساسات دیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت‌بخش دوجانبه که به صورت نزدیکی هیجانی و وابستگی مشخص می‌شود.

تعهدات اجتماعی:عضومؤثروسازنده گروه اجتماعی خود بودن،نشان دادن خودبعنوان یک شریک خوب

همدلی: توان آگاهی از احساسات دیگران، درک احساسات و تحسین آن‌ها

3) سازگاری شامل: مسئله‌گشایی: تشخیص و تعریف مسائل، همچنین ایجاد راه‌کارهای مؤثر

آزمون واقعیت: ارزیابی مطابقت میان آنچه به‌طور ذهنی و آنچه به‌طور عینی، تجربه می‌شود

انعطاف‌پذیری: تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط.

4) کنترل استرس شامل: توانایی تحمل استرس: مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیت‌های استرس‌زا

کنترل تکانه: ایستادگی در مقابل تکانه یا انکار تکانه

5) خلق عمومی شامل: شادی: احساس رضایت از خویشتن، شاد کردن خود و دیگران

خوش‌بینی: نگاه به جنبه‌های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات

مدل هوش هیجانی بار اُن  عمدتاً به توان بالقوۀ انجام کار و نه نتیجه آن توجه دارد. این مدل به استعداد و توانایی فرد بیشتر از دست‌آوردهای او گرایش دارد و در حقیقت می‌توان آن را عمدتاً نوعی الگوی فرایند- محور و نه پیامد- محور دانست.

مدل هوش شناختی و غیرشناختی از ديدگاه گاردنر

هاوارد گاردنر[1] استاد روانشناسی دانشگاه‌هاروارد، هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون زبانی، موسیقیایی، منطقی، ریاضی، جسمی، میان‌فردی و درون‌فردی می‌داند. او وجوه شناختی مختلف را با عناصری از هوش غیرشناختی یا به گفتۀ خودش «شخصی» ترکیب کرده است. بعد غیرشناختی (شخصی) مورد نظر گاردنر مشتمل بر دو مؤلفۀ کلی؛ استعدادهای درون‌فردی و مهارت‌های میان‌فردی است.

هوش درون‌فردی مبین آگاهی فرد از هیجانات و احساسات خویش، ابراز باورها و احساسات شخصی و احترام به خویشتن، تشخیص استعدادهای ذاتی، استقلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع میزان کنترل شخص بر هیجانات و احساسات خود هدایتی است.

هوش میان‌فردی به توانایی درک و فهم دیگران و عوامل برانگیزاننده انسان و چگونگی فعالیت آن‌ها ارتباط دارد. به نظر گاردنر فروشندگان، سیاست‌مداران، معلمان، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق، احتمالاً از هوش میان‌فردی بالایی برخوردارند.

گاردنر در سال 1983 در کتاب «چارچوب‌های ذهن[2]» اعلام کرد که ما تنها هوش شناختی ندارم و داشتن هوش شناختی برای موفقیت در زندگی کافی نیست. او از پیوستار هوش نام برد و انواعی برای آن برشمرد و گفت تنها دو نوع آن، یعنی هوش کلامی و هوش ریاضی به تحصیل مربوط است و توانایی‌های دیگری نیز وجود دارند. توانایی‌هایی چون؛ تشخیص مهارتی که در هنرمندان و معماران دیده می‌شود، نبوغ بدنی که موجب چابکی و سیمای جالب فردی می‌شود، هوش درون‌فردی که در واقع نوعی توانایی شناخت هیجانات فردی است و هم‌چنین هوش میان‌فردی که توانایی فرد در ارتباط با دیگران با توجه به خلق و خو، انگیزه‌ها و خواسته‌های آن‌ها می‌باشد نیز در این میان قابل توجه هستند

[1] . Haward Gardner

[2] . Mind frameworks

دانلود پایان نامه