مديريت دانش و نوآوری،پایان نامه درمورد بهبود عملكرد زنجيره تأمين

دانلود پایان نامه

ارتباط مديريت دانش و نوآوری

درباره نوآوری گفته شده است که دانش ضمنی، به تنهايی باعث افزايش نوآوری نمی‏شود و تنها بر بهبود مستمر تأثير دارد. از دانش ضمنی، به‏عنوان مانعی کليدی و بالقوّه درخصوص نوآوری ياد شده است. از سوی ديگر، به‏اين دليل که دانش ضمنی معمولاً قسمتی از فرآيندهای يادگيری بلند‏مدت در بافتی ويژه است و در ساختار تفکّر جای دارد، به عنوان عنصر محافظت‌کننده در ارتباط با نوآوری، عمل می‏کند و به مثابه بخشی از سيستم ايمنی سازمان، از تقليد و کپی‏سازی سيستم‏ها، پيشگيری می‏کند.

«تيس» و همکارانش در اين مورد گفته‏اند تقليد، مستلزم درک همانند‏سازی است. همانند‏سازی، به معنای انتقال دانش از جايگاه اقتصادی واقعی به جايگاهی ديگر است، اما تقليد به بيانی ساده عبارت است از همانند‏سازی انجام شده توسط رقيب. بنابراين، هرچه برميزان دانش ضمنی اضافه شود، به همان ميزان، همانند‏سازی دشوارتر می‏شود (نه تنها توسط رقبا بلکه توسط خود شرکت).

بهبود مستمر نيز به واسطه دانش ضمنی افزايش می‏يابد. اين موضوع از سوی صاحبنظران بسياري مورد توجّه قرار گرفته است. مثلاً، «سولو» می‏گويد بهبود مستمر يکنواخت درخصوص محصولات و فرايندها، مهمترين منبع بهره‏وری در صنايع بالغ است و اين يعنی بخش مبتنی برتجربه از پايگاه دانش سازمان. با اين وجود، دانش ضمنی از طريق نوعی عامل بازخورد منفی، محدود می‏شود. اين عامل به زمانی مربوط است که هيچ‏گونه نوآوری در سازمان رخ ندهد. در اين وضعيت، بهبود مستمر، عملکرد را افزايش می‏دهد. بنابراين، دانش ضمنی بهبود مستمر را تنها در حدی مشخص ارتقاء می‏دهد و اين تأثير پس از مدتی کاهش می‏يابد. به اين پديده، «يادگيری محدود شده از طريق انجام دادن» گفته می‏شود.

دربخش‏های قبل گفته شد که دانش ضمنی، به تنهايی نوآوری را ايجاد نمی‏کند. درواقع کل پايگاه دانش که دانش ضمنی نيز بخشی از آن است (درخصوص يک سازمان) در بافت اجتماعی و فرهنگ گسترش می‏يابد، جايی که تعامل بين شرکت‏ها با يکديگر و شرکت‏ها و سيستم‏های بيرونی، عنصر مهمی را در توسعه، گسترش و انتقال دانش ضمنی شکل می‏دهد. در بررسی نوآوری‏های گذشته سازمانی، حضور نيروهای تغيير اجتماعی و تکنولوژيکی مشاهده شده است. همچنين، نيروهای اجتماعی، می‏توانند تغيير سازمانی و تکنولوژيکی را در بلند مدّت تعيين کنند. لذا در مطالعه دانش ضمنی، مدّنظر قراردادن سيستم‏های بيرونی طرف تعامل سازمان، اهميّت خاصی دارد، اين امر زمانی محقّق می‏شود که ارتباط لازم بين دانش ضمنی و دانش صريح، در سيستم برقرار شود و سيستم‏های بيرونی پايگاه دانش (که در آنها نوآوری رخ می‏دهد) عملکرد را افزايش داده و مزيّت‏های رقابتی پايدار را ارتقا دهند.

برقراری ارتباط با پايگاه دانش بيرونی، می‏تواند منجر به ايجاد نوآوری شود. بهبود مستمر و نوآوری، به‏دليل تعامل ميان سيستمی (که با ديگر سيستم‏های محيط در ارتباط است) و يادگيری سازمانی حاصل می‏شود.

نوآوری، بهبود مستمر را افزايش می‏دهد. ارتقای نوآوری از طريق پايگاه دانش بيرونی، مستلزم حساسيّت به تغيير، مکانی برای نشست‏های بيرونی (تسهيل‏گر انتقال دانش ضمنی بيرون) و استفاده از فناوری اطلاعات  (تسهيل کننده دانش صريح بيرونی) است. استفاده از فناوری اطلاعات  بر استفاده از پايگاه دانش بيرونی، به ‏واسطه انتقال اثربخش دانش صريح تأثير می‏گذارد.(سوري ، 1389، ص5)

دانلود پایان نامه