مفهوم روابط عمومي :پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

دانلود پایان نامه

روابط عمومي به هرچيزي اطلاق مي شود که آدمي را به ابزار عقايد و نظريات دلپذير و صميمانه سوق مي دهد(واريودو،24،1383).

تعريف کوتاه تري هم از روابط عمومي شده است:

-روابط عمومي آئينه تمام نماي يک موسسه است

-روابط عمومي عبارت است از رفتار خوب توام با گزارش خوب

– روابط عمومي چشم و گوش سازمان است

– روابط عمومي مرکز ثقل ارتباطات درون و برون سازماني است.

– روابط عمومي پل ارتباطي است بين مردم و سازمان

– روابط عمومي يعني مديريت ارتباط درون و برون سازمان و مخاطب

دايرة المعارف معروف (آمريکانا[1]) روابط عمومي را به طور خلاصه اين گونه تعريف مي کند:

(يک زمينه فعاليت مربوط به روابط سازمان هاي صنعتي،شرکت ها،مشاغل، دولت، اتحاديه ها يا ساير سازمان هاست که هريک با مردمي چون کارمندان،مشتريان،سرمايه داران،… يا عامه مردم روبرو هستند.کارهاي روابط عمومي مشتمل بر تقويم افکار عمومي،ارزيابي و تفسير آن،برحسب منافع يک سازمان،شناساندن سازمان به مردم مربوط به خود و همچنين آن مردم به سازمان (شيدايي،4،1376).

روابط عمومي نوعي مديريت است که هدف آن ايجاد رابطه دوجانبه و سازنده بين اعضاي دروني و بيروني يک سازمان است (کمالي پور،17،1376).

روابط عمومي عبارت است از فعاليت هاي ارتباطي و تدابيري که سازمان ها و موسسات ، براي ايجاد و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرش هاي پيرامون کار خويش دنبال مي کنند.بر اين اساس،تبليغات،تنها بخش از فعاليت هاي روابط عمومي به شمار مي رود(محسنيان راد،58،1373).

روابط عمومي يک توع تبليغات است.تبليغات به صورت خيلي بزرگ ترنه به صورت آگهي :آگهي يک رشته فرعي از تبليغات است(مولانا،74،1375).

روابط عمومي در واقع رابطي است بين سازمان ها و مردم،وسعي دارد که اهداف سازمان ها را براي مردم تشريح کرده،و از مردم بيشتر خبرگيري کند و عکس العمل آنها را به تصميم گيران و به سازمان تحويل دهد(همان منبع).

روابط عمومي شماي اجتماعي و يک نظام ارتباطي و دائمي هر سازمان است که راهبردها و تاکتيک هاي سازمان را براي جوامع مختلف و نگرش ها  و توقعات جوامع مخاطب را براي سازمان ترجمه مي کند(حبيب زاده،1390 ،122).

جدول شماره 1: مفاهيم محوري مندرج در تعاريف روابط عمومي از ديدگاه ،صاحب نظران خارجي

نام ارائه کننده تعريف و زمان ارائه مفاهيم(عناصر)محوري مندرج در تعاريف واحد: فردي- جمعي هدف
اسکات،کاتليپ و آلن سنتر(1948) انتقال و تجزيه و تحليل نظرات مديريت و مخاطبان و برعکس سازمان و مخاطبان ايجاد همسويي و هماهنگي در علايق و منافع
انجمن بين المللي روابط عمومي عمومي(ايپرا) بخش از وظايف مديريت سازمان،عملي است ممتد،مداوم و طرح ريزي شده، اقدامات ارتباطي، خلق گرايش هاي مطلوب مشتريان و سازمان جلب پشتيباني،تفاهم و همکاري
جان مارستن (1963) ارتباط،قناع گروهي از مخاطبان سازمان تاثير گذاري
جان مارستن (1963) اعمال مديريت،رفتار عامه برنامه ريزي ارتباطي(بررسي و جستجو،عمل و ارتباط) سازمان و عامه حسن تفاهم و قبول جامعه
رکس هارلو (1964) دانش بودن روابط عمومي ،مسئوليت اجتماعي،تفاهم و حمايت سازمان و مخاطبان مطلوب رسيدن به درک متقابل
کنگره جهاني سال 1978 روابط عمومي هنر و دانش اجتماعي تجزيه و تحليل و پيش بيني آثار گرايش ها مشاوره و برنامه هاي عملي همگاني،سازماني منافع همگان، سازمان
جيمز وگرونيک (1984) مديريت ارتباط سازمان و همگان ارتباط درون و برون سازماني
لانگ و هازلتون (1987) کارکرد ارتباطي،مديريت سازگاري سازمان با محيط،ارتباطات دوسويه سازمان و محيط اهداف سازماني
ادوارد برنيز (1952) اطلاعات عيني،اقناع ،همبستگي سازمان و همگان تاثير گذاري و تاثير پذيري
شارپ (1998) فرايند،ارتباطات صادقانه عملکرد منصفانه در رابطه اي متقابل تحقيقات محيطي و ارزيابي،ارتباطات مستمر دو سويه فرد،سازمان باورپذيري ،اطمينان و اعتماد
دايره المعارف آمريکانا روابط عمومي سازماني ارزيابي و تغيير افکار عمومي،شناساندن سازمان به مردم فرد،گروه ،سازمان و عام منافع سازمان و ارتباطات دوسويه

جدول 2: مفاهيم محوري مندرج در تعاريف روابط عمومي از ديدگاه صاحب نظران داخلي

نام ارائه کننده تعريف و زمان ارائه مفاهيم  محوري مندرج در تعريف واحد:فردي-جمعي

 

هدف
يحيي کمال پور نوعي از مديريت گروه،سازمان ايجاد رابطه دو جانبه و سازنده
مهدي محسنيان راد فعاليت هاي ارتباطي سازمان ايجاد و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرش هاي مخالف
حميد مولانا نوعي از تبليغات،رابط بين سازمان ها و مردم سازمان و مخاطبان تشريح اهداف سازمان به مردم، بازخوردگيري
هوشمند سفيدي (1385) عمليات ارتباطي آگاهانه، تجزيه و تحليل گرايش هاي مخاطبان و افکار عمومي ،اطلاع يابي ،ابزارهاي ارتباطي سازمان و عامه گفت و گو،کاربرد روش ها و ابزارهاي ارتباطي
کاظم متولي (1372) اطلاع رساني و بازخورد گيري سازمان و عامه ايجاد حسن تفاهم

[1]. Americana

  1. Scatt cutlip
  2. James Grunig
دانلود پایان نامه