مفهوم کارایی : “پایان نامه ارزیابی عملکرد با کمک مدل‌ تحلیل‌داده‌ها”

دانلود پایان نامه

مقدمه

بشر از ديرباز گرچه به‌طور مشخص به کارایی فكر نكرده، اما همواره در فكر انجام هر چه‌بهتر امور بوده است. بديهي است اگر بتوان كاري را در مدت كمتر و با کیفیت بهتر انجام داد، می‌توان به مفهومي كه به آن بهينگي انجام كار اطلاق می‌شود، نزدیک‌تر شد. منابع در دسترس بشر در طبيعت محدود و استفاده هرچه‌بهتر از آن‌ها به خروجی‌هایی با كميت بيشتر و كيفيت بهتر منتهي می‌گردد. بحث کارایی نيز همواره در همين راستا مطرح می‌شود.

تاكنون تعاريف مختلفي براي کارایی ارائه و روش‌های مختلفي نيز براي تخمين يا ارزيابي آن پيشنهاد شده است. در اين بخش تعاريف مختلف کارایی و انواع آن تشريح شده و روش‌های ارزيابي آن، موردبحث و بررسي قرار گرفته است. (مهرگان, 1383)

2-2 کارایی

کارایی نشان می‌دهد که یک سازمان تا چه میزان از نهاده‌ها به‌طور بهینه در جهت تولید ستاده‌ها استفاده کرده است و به عبارتی نشان‌دهنده، صحیح انجام دادن کارها است. به این معنی که از حداقل نهاده‌ها، حداکثر برداشت شود و در مفهوم ساده نسبت خروجی به ورودی است. در مقابل آن اثربخشی یعنی ” کار صحیح انجام دادن” که حاصل مقایسه شاخص‌های برون‌سازمانی است. بهره‌وری تابعی از اثربخشی و کارایی است که به‌صورت زیر نمایش داده می‌شود:

بهره‌وری= f (کارایی، اثربخشی)                                                     (2-1)

که در آن ماهیت f نامشخص است.

کارایی برای واحدی که با مصرف یک ورودی ، یک خروجی  را تولید کند، به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:

(2-2)

کارایی برای واحد‌های که دارای بیش از یک ورودی و خروجی باشند به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:

(2-3)

کارایی هر واحد حاصل مقایسه شاخص‌های آن واحد با استاندارد‌ها می‌باشد و ازآنجایی‌که استاندارد شاخص‌ها می‌تواند از داخل یا بیرون جامعه انتخاب گردد، مفاهیم کارایی نسبی و کارایی مطلق تعریف می‌شود. (Pierce, 1997)

دانلود پایان نامه