مقبوليت خدمات بهداشت دهان :تاثیر مدل خطي در استفاده از خدمات دندانپزشکي

دانلود پایان نامه

مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان

از آنجايي كه امروزه بيماران از موضوع سلامت به خوبي آگاه هستند و از حقوق خود اطلاع دارند و به مقدار زيادي نگران كيفيت خدماتي هستند كه دريافت مي‌كنند (Douglass and sheet 2000) فراهم كننده‌هاي خدمات دندانپزشكي بايد مراقبت انتظارت بيماران خود باشند و آماده به خوبي خدمت كردن براي نگه داشتن بيماران خود باشند (Tickle et al., 1998)

بيماران عموماً خدمات را ارزيابي و مقبوليت خود را اظهار مي‌كنند، فاكتورهاي تكنيكي و فاكتورهاي فردي و دستمزد خدمات مشخص مي‌كنند كه چه خدمتي مطلوب و چه خدمتي نامطلوب است و با بودن خشنودي از خدماتي كه دريافت كردند ادراك خودشان را از دندانپزشك و خدماتي كه فراهم شده نشان مي‌دهند (Hashim, 2005).

ارزيابي بيماران از خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان فرايندي است پيچيده كه متكي به دانش و انتخاب، بيماران مي‌شود (Goedhart et al., 1996; New Soma and Wright 1999b; Ngugen and Hakkinen, 2006) . انتظارات بيماران براساس عوامل ، انتظارات فردي و محيط زندگي بيشتر از عوامل جمعيت شناختي اجتماعي و شخصيت بيماران، مؤثر است. (Lahti et al., 1992; Freeman 1999a,b) و ويژگي‌هاي سيستم ارائه دهنده مراقبت‌هاي بهداشتي نيز براي ارزيابي بيماران تأثير مي‌گذارد (Newsome and wright 1999b; skaret et al., 2005)

بيمار تخصص لازم را جهت ارزيابي كيفيت خدمات فراهم شده ندارد. بنابراين فراهم كننده خدمات دو نقش را بازي مي‌كنند: به عنوان مشاور و راهنماي بيماران عمل مي‌كند و البته مراقبت‌هاي بهداشتي را ارائه مي‌دهد. در نقش راهنما مشاور همه دندانپزشكان بايد براساس ارزيابي‌ها خدمات بهداشت دهان و دندان را براساس وضعيت اجتماعي و وضعيت مالي بيمار بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادي خودشان فراهم كنند. (Grytten, 2004).

مطالعات زيادي در كشورهاي توسعه يافته انجام شده كه جزئيات طرح‌هاي بيمه دندانپزشكي و تأثيرشان بر روي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان را نشان مي‌دهد چنين مطالعاتي در كشورهاي در حال توسعه به ندرت انجام شده است، معمولاً گرايش درمان سيستم ارائه دهنده مراقبت‌هاي بهداشتي استفاده منظم از خدمات بهداشت دهان و دندان را سست مي كند.

الگوهاي رفتاري بيماران در کشورهاي توسعه يافته مطابق با مراقبت‌هاي دريافت شده وضعيت بيمه آنها متفاوت است با الگوهاي رفتاري بيماران در كشورهاي توسعه يافته كه طرح‌هاي بيمه سلامت آنها پيشگيري‌گرا است.

دانلود پایان نامه