نظریه والتون:پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

– نظریه والتون[1]، وی هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد آن است که همه این متغیر ها با یکدیگر رابطه دارند، بنابراین تاکید بر یک یا چند تای از آنها کافی به نظر نمی رسد. به هر حال متغیرهای مورد نظر والتون در زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

الف) حقوق کافی و منصفانه ، منظور از حقوق کافی و منصفانه آن است که به کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی از آن استنباط گردد.

ب) ایمنی و بهداشت کاری، هدف ایمنی و بهداشت کاری شامل برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیکی کاری دارای حداقل خطر و ایجاد محدودیت های سنی برای اشتغال به کار می رود.

ج) تامین فرصت کاربرد و بهبود توانایی انسانی، هدف این متغیر آن است که فرصت هایی همچون استفاده از استقلال و خود کنترلی بهره مند شدن از مهارتهای گوناگون، دسترسی به اطلاعات مربوط به آینده برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها برای کارکنان فراهم شود.

د) تامین فرصت امنیت و رشد مداوم، این امر از طریق بهبود توانایی های فردی، فرصت های پیشرفت ، امنیت درآمد و اشتغال تامین می گردد.

هـ)یکپارچگی و یا انسجام اجتماعی در سازمان، عدم تعصب نسبت به نژاد و جنس و کسب زندگی نیروی کار، تحرک به سوی بالای سلسله مراتب سازمانی، ایجاد حس اجتماعی بودن در سازمان ها، آزادی افراد در بیان ایده ها و احساساتشان به هم از جمله مواردی است که به ایجاد یکپارچگی سازمانی کمک می کند.

و) قانون گرایی در سازمان، این متغیر در قالب آزادی سخن (حق ابراز مخالفت با نگرش های سرپرست در سازمان بدون ترسی از طرف وی) برابر(حق واکنش در برابر همه مسایل شامل طرح دستمزد، پاداش ها و امنیت شغلی) و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی مورد توجه قرار می گیرند.

ن) کار و فضای زندگی، ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارگر در محل کار و وقت او برای خانواده اش می تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید.

ی) وابستگی اجتماعی زندگی کاری، در این ارتباط مباحث زیادی مطرح شده است. به این معنی که نقش های سودمند اجتماعی سازمان و اثرات صدمات اجتماعی و فعالیتهای آن به طور فزاینده ایی مسایل اصلی کارکنان شده اند. چنین برداشت می شود که سازمان هایی که مسئولیت اجتماعی خود را احساس نمی کنند موجبات حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنانشان که مبنایی برای ارضاء نیاز خود احترامی آن ها است را فراهم می آورند(مورهد و گریفن،1994).

نظریه لاولر[2]، وی به کیفیت زندگی کاری به عنوان وسیله ای برای بهبود روابط مدیریت-نیروی کار نمی گردد به همین دلیل از پروژه های (Q.W.L) برای افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان استفاده می شود. مهمترین مشخصات پروژه های (Q.W.L) از نظر لاولر به شرح زیر می باشد:

 • ساختار کمیته مشترک
 • قردارد
 • اهداف، شامل: الف) اهداف اتحادیه ها، ب) اهداف مدیریت، ج) اهداف مشترک
 • جدایی مذاکرات دسته جمعی از (W.L)
 • برنامه ها و پروژه های اشتراکی آزمایشی، به این معنی که پروژه های (W.L) معمولاً کار خود را با پروژه های آزمایشی آغاز می نمایند.
 • برنامه های آموزش (W.L)
 • سطوح تغییر
 • تسهیل کنندگان شخص ثالث

استفاده از روش های جامعه شناسی فرد کمک های برجسته ای به (Q.W.L) کرده اند این روش ها از طریق روان شناسان اجتماعی به مرحله اجرا در می آیند و بدین وسیله سعی می گردد تا ماهیت عقلایی گرایی در زندگی سازمان روشن شود.

نظریه ورتر، یکی از رایج ترین روش های مورد استفاده برای افزایش برنامه های (Q.W.L) رویکرد مشارکت کارکنان می باشد. این روش از چندین شیوه سیستماتیک فرعی تشکیل گردیده است که طی آن کارکنان می توانند بر تصمیماتی که بر آن ها و بر روابطشان با سازمان اثر می گذارد دخالت نماید. احساس مسئولیت کارکنان با به کارگیری این روش افزایش یافته، حتی گاهی اوقات ممکن است این احساس در ایشان به وجود آید که مالک تصمیماتی می باشند که در اخذ آنان مشارکت نموده اند. به عقیده وی برای موفق بودن در پروژه های (Q.W.L) باید به آن به عنوان چیزی بیش از چند تکنیک سیستماتیک نگریست. بنابراین (Q.W.L) باید جزئی از فرهنگ سازمانی گردد. سازمان های بسیاری در آمریکا این فلسفه را در ساختار سازمانیشان تزریق کرده اند تا بدین ترتیب رضایتمندی کارکنانشان را افزایش دهند(ورتر، 1981). از نظر ورتر برای ایجاد همکاری در کارکنان می توان از یکی از پنج روش زیر استفاده نمود.

 • دوایر منترل کیفی
 • تیم سازی
 • سیستم های اجتماعی- فنی
 • گروه های کاری مستقل
 • دموکراسی صنعتی یا دخالت کارگران در امور مربوط به خود.

[1] .Richard Walton

[2] .Lawler

دانلود پایان نامه