تحقیق – نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A “
گرایش مدیریت بازرگانی
عنوان:
نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان
استاد راهنما:
دکتر مراد رضایی دیزگاه
نگارش:
مهران یزدانی شاخالی
تابستان ۱۳۹۴
 
چکیده
ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یکی از عوامل کلیدی در بهبود فرآیندهای کسب و کار است. اغلب نیازهای مدیریت دانش فقط به صورت ضمنی وجود دارند و تبدیل آنها به قالب های روشن امری دشوار و در عین حال حیاتی است. در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ها است. رهبران دانش مدار باید توسعه و طرح کانال مدیریت دانش را برای هر دو اکتشاف دانش و بهره برداری دانش آماده داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش رهبری دانش مدار بر مدیرت دانش در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، وازنظرروش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر ۸۸ کتابخانه عمومی استان گیلان بوده وروش نمونه گیری ، تصادفی ساده است که درنهایت نمونه ای متشکل از ۶۲ کتابخانه وبا استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود استفاده شد و با استفاده از روش های همبستگی ورگرسیون فرضیه اصلی تحقیق که تاثیر رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان بود مورد آزمون قرار گرفت که رابطه بین مدیریت دانش و رهبری دانش مدار تائید شده است.
کلمات کلیدی : مدیریت دانش، رهبری دانش مدار
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف پژوهش ۶
۱-۵ چارچوب نظری ۶
۱-۶ فرضیات تحقیق ۷
۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷-۱ متغیر وابسته تحقیق ۸
۱-۷-۲ متغیر مستقل تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۰
۱-۸-۳) قلمرو زمانی ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ رهبری دانش مدار ۱۳
۲-۱-۱ تعاریف رهبری ۱۴
۲-۱-۲ نظریه های رهبری ۱۵
۲-۱-۲-۱ مکتب ویژگیهای شخصی رهبر ۱۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.