نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان- قسمت ۱۰

۲-۱-۸ رهبری معنوی
نویسندگانی نظیر باومن[۳۵] از دیدگاه سازهای به رهبری معنوی به عنوان اخلاق و ارزشها در سازمان، مدیریت احساس و سایر نظریههایی همچون رهبری کاریزماتیک، مشارکتی، تحولی و رهبری خدمتگزار نگاه کردهاند. اما تشخیص این سازهها از یکدیگر مشکل است و به تشخیص ویژهای نیاز دارد (Fry, 2003).
از دیدگاه جیمز مک گرگور برنز[۳۶] در کتاب «رهبری»، رهبری معنوی از قدرت فراتر میرود و بدانجا
میرسد که رابطه بین رهبر و پیروان پایه آرزوها، هوسها و نیازهای متقابل طرفیت گذارده میشود. رهبران معنوی مجبورند تا به عهد خود و آنچه که قول دادهاند وفا کنند. اگر رهبری از ویژگیهای برجسته خود چون فرهمندی استفاده کند و افراد را مطیع خود سازد نمیتواند شاخصی برای ارزیابی در مورد رهبری موفق و مؤثر اراده دهد (ضیائی، ۱۳۸۷).
در واقع نهضت رهبری معنوی شامل مدلهای خدمتگزار رهبری، مشارکت دادن کارکنان و توانمندسازی آنان است و براساس فلسفه رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده است. نوع رهبری که بر ارائه خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به کار، توسعه فردی و تصمیمگیری مشترک تأکید دارد (Burack, 1999).
منظور از رهبری معنوی، ایجاد و تحقق چشمانداز و همسانی ارزشها، ورای رهبری استراتژیک است. یک رهبر معنوی به ارزشها توجه میکند و به پیروان خود دانش یا آگاهی لازم و کافی را میدهد و تا آنجا پیش میرود که از آنها میخواهد که رهبری بقیه را بر عهده بگیرند و با فراست و آگاهانه تصمیم بگیرند و به ندای وی پاسخ مثبت دهند. مسئله مهم دیگر رابطه بین رهبر و پیروان است که باید بر اساس اصول اخلاقی قرار گیرد (Dent, Higgins & warff, 2005).
جدول (۲-۲) چهارچوب سازمانی پیشنهادی را برای معنویت در محیط کار در دو سطح سازمانی و فردی با ابعاد درونی و بیرونی ارائه میدهد.این جدول، جنبههای فردی و سازمانی معنویت را براساس ابعاد درونی و بیرونی سازمان ارائه میدهد، پدیدههای بیرونی سازمان با روشهای مطالعات تجربی قابل مشاهده و سنجش است. اما پدیدههای درونی و سازمانی، نیازمند روشها و رهیافتهای پدیدار شناسانه، قیاسی یا روایتی است.
جدول ۲-۲ چهارچوب سازماندهی پیشنهادی برای معنویت در کار(رستگار و عابدی جعفری، ۱۳۸۶)

این مطلب را هم بخوانید :  توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی ...

ابعاد
سطوح
بیرونی درونی
فردی – رفتارهای قابل مشاهده
– نمادها و گفتمان معنوی
– معنویت و بهبود مسیر شغلی
– پژوهشهای تجربی، مانند (خوب بودن، اثربخشی در کار، انگیزش)
– مراقبه و نیایش خصوصی
– ایجاد نگرشهای معنوی نسبت به کار و همکاران
– باورهای عمیق درباره ماهیت و ذات خدا، هستی، انسانیت، نظم/ بینظمی، لطف و غیره
سازمانی – ویژگیهای ساختاری (مثل: سلسله مراتب اختیار، سیستمهای پاداش، مقیاسها)
– اهداف معنوی (سهامداران چندجانبه، پیامدهای غیرمادی)
– راههای معنوی (مشارکتی، در اوقات فراغت)
– مرزها (بیان خطمشیهای معنویت در محیط کار)
– ایجاد معنویت فردی (از نظر زمان و مان)
– اصول سازماندهی (مثل اصول سازماندهی ارائه شده توسط میتروف و دنتون)
– برنامههایی درباره ارزشها
– اوضاع و احوال نگرشها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.