نوسازي سبک سازماني:/پایان نامه کيفيت کار و تعهد سازماني

دانلود پایان نامه

اجزاي اصلي يک برنامة جامع توسعه مسير شغلي عبارت است از:

  1. برنامه‌ريزي منابع انساني
  2. انتقال فرصت‌هاي شغلي و اطلاعات مربوط به مسير ترقي کارکنان
  3. مشاوره شغلي هم از ناحية سرپرست به عنوان بخشي از ارزيابي عملکرد و هم توسط ناحيه پرسنلي
  4. تعليم و آموزش به کارکنان
  5. توسعه وظايف خاص شغلي و چرخش شغلي

3- جداول کاري منعطف

چنين جداولي در قالب سه شکل وجود دارد: زمان منعطف و ساعات کاري شناور، استخدام پاره‌وقت يا کار مشارکتي و کار فشردة هفتگي. سازمان‌هاي که در کنار برنامه‌هاي کاري روزانه و معمول خود چنين برنامه‌هاي کاري را به اجرا مي‌گذارند، در صدد برآمده‌اند تا از طريق بهره‌مندي بيشتر از منابع انساني خود، کيفيت زندگي کاري آنان را نيز بهبود بخشند (رابينز، 417:1374).

4- ارتباط با کارکنان: از نظر مديران ارشد سازمان‌ها پس از بهره‌وري، برپايي راه‌هايي براي ارتباط با کارکنان، يکي از اولويت‌هاي مديريت امور کارکنان و منابع انساني مي‌باشد. بهبود ارتباط ميان کارکنان، يک روش اثربخش و کارآمد براي بهبود بهره‌وري و کيفيت زندگي کاري شناخته شده است. ارتباط مي‌تواند انتقال انديشه‌هاي کارکنان را در راستاي بهتر شدن فرآورده‌ها و دگرگوني‌هاي سازماني آسان سازد و در همان حال احساس مشارکت کارکنان را در کار افزايش دهد و آنان را در نظارت بر کار خود هدايت کند.

5- نوسازي سبک سازماني

راه‌هاي متداول براي ايجاد سبک نو در سازمان شامل الف- افزايش سطح مشارکت و ب- به کار بردن نظريه Z[1] مي‌باشد. اثربخشي مشارکت در تصميم‌گيري به چندين عامل بستگي دارد که اين عوامل عبارت‌اند از خواست و آمادگي کارکنان براي مشارکت در تصميم‌گيري، نوع دامنه تصميم‌هاي کارکناني که در آن شرکت مي‌جويند، ميزان اطلاعاتي که سازمان آمادگي دارد در اختيار کارکنان قرار دهد و آمادگي و همراهي سرپرستان و مديران در اجازه دادن به زيردستان براي مشارکت. برخي از کوشش‌هايي کيفيت زندگي کاري که چندين برنامه را در هم گرد مي‌آورد، بر سازمان و شيوه برخورد آن با کارکنانش اثر بسيار گسترده‌تر باقي مي‌گذارد. يکي از اين کوشش‌ها بر پايه نظريه Z مي‌باشد. ويژگي‌هاي نظريه Z بدين قرار است:

– استخدام بلندمدت که به شيوه غيررسمي عنوان مي شود.

– ترفيع و ارزشيابي که به طورنسبي به کندي انجام مي‌گيرد.

– مسيرهاي ترقي شغلي گوناگوني که از راه خدمت در پست‌هاي مختلف سازمان پيموده مي‌شود.

– داده‌هاي برنامه‌ريزي و حسابداري گسترده‌اي که به منظور آگاهي دست اندرکاران و تصميم‌گيري جمعي و نه براي نظارت جمع‌آوري مي‌شود.

– تصميم بر پايه داده‌هاي درست و براساس تناسب آن با کل سازمان و نه فقط مطابق نياز يک بخش گرفته مي‌شود.

– براي گرفتن تصميم‌ها و اجراي آن‌ها مسئوليت مشترک وجود دارد. اگرچه تصميم‌ها اغلب از سوي يک نفر هدايت مي‌شود (رابينز، 372:1374-370).

[1]– بنيان‌گذار نظريه Z ويليام اوچي مي‌باشد.

دانلود پایان نامه