نيازهاي تكنولوژي-پایان نامه بهینه ساختن عمکرد بنگاه

دانلود پایان نامه

تصميم‌گيري در مورد نيازهاي تكنولوژي:

 

در فرآيند تدوين استراتژي تكنولوژي و تصميم‌گيري در مورد اينكه كدام تكنولوژي‌ها اهميت داشته و چه كوشش‌هايي براي توسعه آن‌ مورد نيازاست، مديران به طور طبيعي تمايل دارند كه از تكنولوژي‌ها، بدون در نظر گرفتن ساير ملاحظات شروع كنند. مديراني كه كار را از تكنولوژي شروع مي‌كنند با اين خطر روبرو هستند كه نسبت به تكنولوژي‌هاي شگفتي‌زا و تكنولوژي‌هايي كه شركت تاكنون در آن‌ها سرمايه‌گذاري كرده است توجه‌ زيادي ‌كنند و به نيازهاي واقعي كسب و كار خود بي‌توجه باشند.

بسياري از كارشناسان تكنولوژي و مديران بازاريابي، اين سياست را رويكرد صحيحي دانسته و تمركز بر تكنولوژي ها را به عنوان راه مؤثر براي نگاه به جلو تلقي مي‌كنند. آن‌ها خاطر نشان مي‌كنند از آنجا كه كمتر مي‌توان روندهاي بازار را براي زماني بيش از يك سال پيش‌بيني كرد، بنابراين شروع با تكنولوژي مفهوم پيدا مي‌كند. در عين حال بحث قوي‌تري نيز وجود دارد. تمركز بر تكنولوژي مي‌تواند منجر به توليد محصولات و يا قطعات مرغوبي شود. ولي اين مقوله تضمين‌كننده موفقيت تجاري نيست. از آنجا كه بسياري از محصولات از قطعات متعددي تشكيل شده‌اند كه هر كدام از تكنولوژي خاصي استفاده مي‌كنند، توسعه تكنولوژي محصول به نوعي با تكنولوژي قطعات وابسته است. دستيابي به محصولات بهتري كه خريدار داشته باشد، نمي‌تواند صرفاً نتيجه فشار تكنولوژي ‌باشد. اگر قرار است تصميم مؤثري در مورد تكنولوژي اتخاذ شود كه منجر به توليد موفق محصول و يا نوآوري فرآيند شود، بايستي تمركز فعاليت‌هاي تكنولوژي بر نياز بازار باشد. هر چند اين عمل كار دشواري است، ولي راهي جز شروع از مسير بازار و استفاده از نيازهاي بازار كسب و كار براي تعيين نيازهاي تكنولوژي و فراهم نمودن اطلاعات مورد لزوم براي توسعه استراتژي تكنولوژي وجود ندارد.

 

براي يك واحد كسب و كار و يا يك گروه توليد محصول در واحد كسب و كار فرآيندي پنج مرحله ای وجود دارد كه مديران مي‌توانند از آن براي شناخت نيازهاي تكنولوژي كسب و كار استفاده كنند اين مراحل عبارتنداز:

 

الف) شناخت توليد موجود و تقسيم بازار

 

ب) شناخت پايه‌هاي رقابت

 

ج) ارزيابي عوامل كليدي موفقيت

 

د) شناخت تكنولوژي‌هاي مرتبط

 

ﻫ ) انتخاب تكنولوژي‌هاي مهم استراتژيك

در اواخر دهه 1970 و اوايل 1980، كارهاي بسياري در مورد چگونگي برخورد با تكنولوژي به عنوان يك متغير استراتژيك انجام گرفت تا دسته‌بندي‌هاي تصميمات مرتبط با تكنولوژي و انواع استراتژي‌هاي نوآوري كه شركت مي‌تواند دنبال كند شناسايي گردد.

 

يكي از كارهاي جامعي كه در اوايل دهه 80 به چگونگي تدوين استراتژي تكنولوژي شركت اشاره كرد، مطالعات پورتر(1980 – 1985) بود كه ارتباط بين استراتژي تجاري و ابعاد كليدي انتخاب‌هاي تكنولوژيكي را مورد مطالعه قرار مي‌داد. در واقع كتاب‌هاي «استراتژي رقابتي»و «مزيت رقابتي» وي، اولين چارچوب جامع را براي تدوين استراتژي تكنولوژي شركت فراهم نمود.(مایکل پورتر،1981)

 

دانلود پایان نامه