ويژگي افراد خلاق:/پایان نامه درمورد ماهیت شغل و خلاقیت

دانلود پایان نامه

ويژگي هاي افراد خلاق:

به طور كلي يك انسان خلاق داراي6 خصوصيت زير مي باشد:

1-سلامت فكر و روان: افراد خلاق افرادي هستند كه از سلامت رواني برخوردارند. اين افراد قادرند فكر، انديشه و حرف هاي تازه را پشت سر هم مطرح كنند بدون اينكه دچار ركود گردند.

2- انعطاف پذيري: يعني توانايي كنار گذاشتن چهار چوب هاي ذهني گذشته و توانايي ديدن انديشه هاي جديد و بررسي افكار نو و پذيرش مناسب ترين و كار آمدترين باورها را دارند.

3- ابتكار: به پشتوانه انديشه سالم، ذهني پويا و منعطف در هر زمان مي توانند پيشنهاد تازه اي را يافته و ارائه دهند، ارائه پيشنهاد جديد خود نوعي از خلاقيت و نوآوري است.

4-ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي: افراد خلاق و مبتكر همواره درتلاش وتكاپو بوده و به هرچيزكوچكي رضايت نداده و در جستجوي منشأ نور مي باشند، بنابراين پيچيدگي ها را انتخاب مي كنند و به دنبال يافتن راه حلي ساده براي آن ها هستند.

5- استقلال راي و داوري: آن ها پيرو و دنباله رو نبوده و به دنبال تكيه گاهي در بيرون نيستند تا به آن چنگ

بزنند بلكه افراد خلاق صاحب فكر، انديشه، سبك و روشي خاص هستند، آن ها همواره مطيع بي چون و چراي مسئول بالاتر و افراد با نفوذ نبوده و از جمع پيروي نمي كنند؛ بلكه بر اساس اعتقادات و الگوي ذهني خود و بر اساس منطق حاكم بر امور، از استقلال رأي و قضاوت برخوردارند.

6-تمركز نيروي ذهني بر والاترين هدفي كه دارند: افراد خلاق هميشه و در هر شرايطي ذهن و نيروي خود را بر يك موضوع ويژه متمركز مي كنند و به دنبال دستيابي به هدفي والا و بلند مرتبه هستند و با اين عمل بر قله ي رستگاري و موفقيت تكيه مي زنند. ( دلجوي شهير، 1388، 69 )

 

1-2-9- تكنيك هاي خلاقيت:                                                                                  

        تكنيك هاي خلاقيت به عنوان ابزاري براي رشد خلاقيت و افزايش توان حل مسئله كمك شاياني به توان    فرد درتمام مراحل خلاقيت و فرآيند حل خلاق مسئله مي نمايد. بعبارت ديگر هر يك از تكنيك هاي خلاقيت،  مرحله يا مراحلي از فرآيند خلاقيت را تقويت مي كند اين تكنيك ها به تكنيك هاي فردي و گروهي تقسيم مي شوند. در ذيل به برخي از اين تكنيك ها اشاره مي شود:

 

1-2-9-1- تكنيك طوفان ذهني (بارش افكار):

طوفان ذهني كه يكي از شيوه هاي برگزاري جلسات و مشاوره و دستيابي به انبوهي از ايده ها براي حل خلاق مسائل مي باشد در سال 1938 توسط الكس اس اسبورن ابداع شد. اين واژه هم اكنون در واژه نامه بين الملي و بستر اين گونه تعريف مي شود: اجراي يك تكنيك گرد همايي كه از طريق آن گروهي مي كوشند راه حلي براي يك مسئله بخصوص يا انباشتن تمام ايده هايي كه بطور خود به خود و درجا بوسيله اعضاء ارائه مي شود بيابند.

 1-2-9-1-1- قوانين بارش افكار:

1- هيچ كس حق قضاوت، ارزيابي يا انتقاد ندارد.

2- هر چه ايده ها دورتر از ذهن، جسورانه تر و عجيب تر باشد بهتر است.

3- هرچه تعداد ايده ها بيشتر، بهتر است.

4- هر چه تركيب ايده ها بيشتر، بهتر است.

1-2-9-1-2- تفاوت هاي طوفان ذهني فردي و گروهي:

طوفان ذهني فردي با توليد طيف گسترده تري از ايده ها همراه است و كمتر منجر به ايده هايي كارا و عملي مي شود. نكته جالب توجه اين است كه فرد به هنگام انزوا ازگروه ديگر ترسي از انتقاد ندارد و بدون هيچ گونه محدوديتي از طرف اعضاء براي تجزيه ايده ها آزاد مي باشد. اما مزيت طوفان گروهي اين است كه مشكلات ايده ي فرد به وسيله تجربه و خلاقيت افراد ديگر حل مي شود و از بين مي رود. اگر بخواهيم نتيجه مطلوب تري از طوفان ذهني داشته باشيم مي توانيم اين دو طوفان ذهني را تركيب كنيم. (دلجوي شهير، 1388،76 )

دانلود پایان نامه