ويژگي مديران موفق:/پایان نامه درباره استعداد و شایسته سالاری

دانلود پایان نامه

برخي موارد ذكر شده براي شايستگي هاي مديران كه با اصول شايسته سالاري همپوشي دارند و در واقع ويژگيهاي مديران موفق را ذكر مي كنند عبارتند از [1](تنهايي، 1392).

  • ارتباطات و تشويق: افرادي كه نقش خود را در سطحي عالي ايفا مي كنند، اذعان مي دارند كه ارتباطات بين شخصي اولين گام موثر در تاثير گذاري بر انديشه ها، باورها، ارزش ها و رفتار ديگران مي باشد. آنها همچنين اذعان مي دارند كه اين تاثير اغلب با يك مبناي عقلايي يا شناخت از واقعيت ها شروع مي شود، اما عناصر ادراكي و روحي كه فردي و منحصر به فرد هستند نيز در آن دخالت دارند. بنابراين افرادي كه داراي عملكرد عالي هستند، در ارائه حقايق و اطلاعات مناسب جهت بكارگيري و حفظ يك موقعيت داراي مهارت هستند. آنها همچنين خواستار روابط شخصي، اهداف فردي و استفاده از شيوه شخصي به منظور بررسي آنچه كه بوسيله ديگر افراد مشاهده يا درك مي شود هستند. اين افراد ارتباطات كلي را براي دستيابي به اهدافشان بكار مي گيرند و تمايل دارند كه بصورت شمرده صحبت كنند و طرف مقابل را بخوبي متقاعد نمايند.
  • تفكر مفهومي و راهبردي: مديران موفق قادر به ايجاد ثبات در بخش هاي ظاهرا غير مرتبط و تصادفي اطلاعات با محرك ها هستند. آنها با اشتياق به دنبال ايجاد الگوهايي هستند كه ممكن است منجر به حل مسائل پيچيده شوند، نوآوري هايي براي مسيرهاي آينده باشند. آنها تمايل به دريافت و ديدن كل دارند، يعني مي خواهند تصوير بزرگي همزمان از جنگل بجاي تمركز در بخش ها يا اجزاء (درختان) داشته باشند.
  • حل تضاد: در بسياري از موقعيت ها، تضاد بين افراد يا گروه ها مانع از پيشرفت به سمت يك هدف تعيين شده مي شود. و اگر در حل آن كوتاهي شود ممكن است منجر به كاهش عملكرد كلي در بلندمدت شود. به اين دليل مديراني كه داراي عملكرد عالي هستند( مديران موفق) نسبت به وجود تضاد حساس بوده با بررسي آن براي آن راه حل ارائه مي دهند و يا به طرفين درگير در تضاد كمك مي كنند كه راه حل هايي را كه براي دو طرف آنها سود بخش باشد پيدا كنند.
  • مشتري گرايي: مديران موفق با مشتريان(شريك) مي شوند، آنها تفاوتي بين نيازها و اهداف خود با نيازها و اهداف مشتريان قايل نيستند. آنها بصورت مستمر با مشتريان جهت ايجاد بهبود و اصلاحات مورد نظر مشتريان در توليدات يا خدمات خود در تماس مي باشند.

توسعه و بهبود ديگران: مدير شايسته اوقات مهم خود را صرف بهبود توانايي ها، مهارت ها، رفتار و عملكرد كاركنان مي كنند. دليل مهم اين رفتار ممكن است اين باشد كه آنها كاركنان را مهمترين منابع در سازمان، جهت حداكثر كردن عملكرد سازمان مي دانند و يا ممكن است آنها بخاطرعلاقه پيشرفت كاركنان و بهبود مسير و بي درنگ زمان هايي را به مربيگري زير دستان اختصاص مي دهند،‌ زمينه بازخور متناسب به آنها را فراهم مي كنند، با آنها همكاري صادقانه بعمل آورند، و زماني كه مناسب باشد فرصت هاي پيشرفت در مسير شغلي و ارتقاء را براي آنها فراهم كنند و مهارت ها و داشته هاي خود را به آنها انتقال مي دهند.

نيل به كارآفريني: با اقدام به پيش بيني فرصت ها براي اصلاح و ايجاد تغيير در روش هاي انجام كسب و كار، يا براي معرفي سيستم هاي جديد، توليدات جديد به مقابله با محيط مي پردازند.

  • انعطاف پذيري: يك مدير شايسته داراي ذهن باز مي باشد. اگر چه به ايده هايشان اطمينان دارند. اما به هيچ وجه ادعا نمي كنند كه روش آنها تنها راه مي باشد، يك مدير شايسته در سطحي بالاتر تغييرات را تشخيص داده و در زمينه هاي قوانين، فرايندها، مسيرهاي عمل و محيط، خود را با تغييرات تطبيق مي دهد.
  • مديريت گروهي: مديران موفق براي انجام كامل وظايف، پروژه ها و برنامه هايي كه مسئول اجرايي آنها هستند به مديريت گروهي تاكيد مي کنند
  • وجود استانداردهاي بالاي اثربخشي و كارايي: احراز شايستگي براي مديران از طريق انجام كارهايي كه منجر به بهبود قابل مشاهده و قابل سنجش در كيفيت يا سطح عملكرد مي شود، تواناييهاي خود را نشان مي دهند. بنابراين آنها شخصا روشهاي بهبود يك فرآيندكاري جهت افزايش كارايي و اثربخشي و بهبود كيفيت و بازده را جستجو مي كنند.

برخي اصول ديگر را كه مي توان بعنوان بايدهايي براي مديران در ساختار شايسته محور از منابع موجود استخراج كرد و به اصول مطرح شده اضافه كرد عبارتند از:

1-آگاهي بين شخصي، 2- تفكر تحليلي و قضاوتي 3- ايجاد شبكه اطلاعاتي 4- آگاهي سازماني 5- تعهد سازماني 6- خستگي ناپذيري و اعتماد به نفس 7- توانايي ايجـاد روحيه و فكر گروهي 8- تشويق افراد به مشاركت 9- تفكر استراتژيك 10- خلاقيت و ريسك پذيري 11- ظرفيت رشد و تعالي 12- تمــايل به چــالش 13- بينش سياسي و اجتماعي 14- مديريت زمان 15- مديريت تنيدگي 16- سعه صدر 17- عدالت 18- شجاعت 19- سخاوت 20- تواضع 21- ايمان.

[1] www.mapnp.org.com

دانلود پایان نامه