ويژ گيهاي افراد خلاق:”پایان نامه ارتباط سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای”

دانلود پایان نامه

ويژ گيهاي افراد خلاق

در اين که انسانها از داشتن خلاقيت و نوآوري برخوردار هستند همهي دانشمندان معتقد مي باشند. اما بعضي از دانشمندان ویژیگی های زیر را برای افراد خلاق برگزیده اند:

1) دانش: افراد خلاق سالهاي زيادي را براي کسب دانش و تسلط بر موضوع مورد علاقه خود صرف مي کنند .

2) تحصیلات: تحصیلات، خلاقيت را افزايش نمي دهد حتي برخي از تحصیلات که بررعايت روند هاي منطقي تأکيد مي کنند، مانع خلاقيت مي شود.

3) هوش: افراد خلاق ضرورتا داراي ضريب هوشي بالایي نيستند. بهرمندي از ضريب هوشي در حدود صدوسي کافي است. ضريب هوشي بيش از آن ضرورتي ندارد.

4) تواناييهاي ذهني: 1- نسبت به مسائل حساسيت دارند. 2- در برقراري ارتباط ميان چيز ها انعطاف دارند. 3- به جاي کلمه هابه تصاوير ذهني مي انديشند. 4- با تلفيق اطلاعات گوناگون آنهارا به نحو مناسبي مورد استفاده قرار مي دهند.

5) شخصيت: افراد خلاق نوعا مخاطره پذير ند و داراي شخصيتي مصرند و  با انگيره، پذيراي فکر هاي نو، قادر به تحمل ابهام و تحمل نهایي، و مستقل اند. اين افراد از اعتماد به نفس زياد برخوردارند، اغلب شوخ طبعندو معمولا همراهي باآنان دشوار است.

6) دوران کودکي: دوران کودکي افراد خلاق معمولا با رخداد هاي متنوعي همراه بوده است. نظير وجود مشقت در زندگي خانوادگي، و کم و زياد شدن امکانات مالي.

7) عادتهاي اجتماعي: افراد خلاق، برخلاف افراد گوشهگير، درونگرا نيستند و تمايل به تبادل افکار باهمکاران خود دارند.

براي افراد خلاق خصوصيات ديگری را نيز به صورت زير ذکر کرده اند:

1) مسائل و وضعيتهاي گوناگون را بادقت و به گونه اي ميبینند که قبلا به آن گونه به آنها توجه نشده و آنهابه جنبه هاي خاص توجه مي کند و فکر هاي بکري ارائه مي دهند.

2) ديد گاهها، و فکر ها و تجربيات حاصل از منابع گوناگون رابه هم ربط مي دهند و آنهارا با توجه به نقاط ضعف و قوت شان بررسي و ارزيابي مي کنند.

3) معمولا براي حل هر مسأله چندين راهکار بديل ارائه مي دهند يعني از سلاست فکر برخوردارند.

4) ترديد درمورد صحت پيش فرضهاي قبلي را نيز روامي دانند، خودرا به رسم و عادت محدود نمي کنند و استقلال فکري دارند.

5) مي تواند از نيروهاي حسي، ذهني و بینشي مدد بگيرند.

6) فراگردهاي فکري معمولي را به نحو بسيار منعطف به کار مي گيرند (رضائیان،110) .

 

2-3-18مقايسه مديران خلاق با غير خلاق:

مديران از لحاظ ويژگي به طور کلي به دو دسته تقسيم مي شود. مديران خلاق و مديران غير خلاق، که بين آنان به گونه زير بررسي مي شود:

الف: ويژ گيهاي مديران کار آفرين:

1) از توان خود اطمینان دارند.

2) به قبول مخاطره(خطر) تمايل دارند.

3) فرصتهارا تشخیص مي دهند.

4) انتظار انجام کارهاي شگفت انگيز دارند.

5) توان به انجام رساندن کار هارا دارند.

6) مديران کارآفرين نوآوري را تشويق مي کنند واز نوآوران حمايت مي کنند.

 

 

دانلود پایان نامه