ویژگی رهبران خدمتگزار//پایان نامه درباره ادراک رهبری خدمتگزار

دانلود پایان نامه

ویژگی های رهبران خدمتگزار

اگر رهبری خدمتگزار متفاوت از سایراشکال رهبری است لذا ما بایستی بتوانیم ویژگیها و ورفتارهای متمایزی درآن مشاهده کنیم. ویژگی های رهیران خدمتگزار عبارتست از :

 • وجود فلسفه حمایتی دوسویه
 • روابط ساختار رسمی و به طور دوستانه و آرمانی
 • موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فره مندی است.
 • وجود اصول اخلاقی فی مابین رهبروکارکنان(یوسفی سعیدآبادی و سایرین، 1389).

به علاوه خدمتگزار بودن دروهله اول، گرین لیف(1977) ویژگی های کلیدی متعدد دیگری از رهبران خدمتگزار را معرفی وشناسایی کرد. این ویژگی ها شامل تحریک، گوش دادن ودرک وتصور، توانایی برای عقب نشینی، پذیرش وهمدردی، پیش بینی، هوشیاری، توانایی برای تعقیب کردن، توانایی برای مفهوم سازی کردن، خدمت کردن و توانایی برای ساختن جامعه می باشند  (2004,Winston).

مواردمطالعاتیcantee-borders  تایید کرد که این مشخصه ها برای رهبری خدمتگزار ضروری تلقی می‎شود:

 • گوش دادن : رهبران خدمتگزار به طورشفاف، تمایل یک گروه را با گوش دادن به آنچه گفته می شود درک می کنند.
 • همدردی : رهبران خدمتگزار تمام تلاش خود را می کنند تا برروی دیگران درک داشته و بروی خواسته‎های آنها تاکید کنند.
 • هوشیاری وآگاهی : رهبران خدمتگزار به جای مرجعیت موقعیتی به تعقیب موارد ضروری در تصمیم گیری درون یک سازمان اتکا می کنند.
 • مفهومی سازی کردن : رهبران خدمتگزار به دنبال تقویت توانایی های خود برای تحقق بخشیدن به رویاها می باشند.
 • بینش و پیش بینی : رهبران خدمتگزار دارای توانایی خاصی برای پیش بینی نتایج احتمالی یک موقعیت درآینده می باشند.
 • تعهداتی برای رشد مردم : رهبران خدمتگزار عمیقا متعهد به رشد فردی، روحی وحرفه ای هریک از افراد درون موسسه می باشند.
 • ساختن اجتماع : رهبران خدمتگزار به دنبال شناسایی روش های ساختن جامعه دربین آنهایی که درون یک موقعیت ارایه شده قرار دارند، هستند. (2004,Winston).

 

2-7. ویژگی های عملیاتی

الف- ایجاد چشم انداز: یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان است.

ب- درست کاری وکمال جویی: درست کاری، بیشتر با صادق بودن وراست گویی ارتباط دارد وکمال جویی تبعیت از کدهای عمومی اخلاقی را منعکس می کند.

پ-اعتماد: اعتماد، به واسطه تعامل مستقیم رهبر با پیروان به وجود می آید. درغیاب اعتماد، ترس سازمان را فرامی گیرد ومانع بهره وری می شود. رهبران به منظور ایجاد اعتماد باید کمال جو و درست کار باشند.

ت- خدمت رسانی- دردرجه نخست و مقدم ترازهرکاری، یک رهبر خوب به دیگران خدمت می کند. انگیزه اساسی و بنیادین برای رهبری باید علاقه مندی به خدمت رسانی باشد.

ث- الگوسازی: رهبران از طریق انجام برخی از اقدامات و نمونه ها، مدل رفتاری خود را در معرض دید پیروان قرار می دهند.

ج- پیشگامی: رهبران، لازم است که در ریسک پذیری، ایجاد روش ها ومسیرهای جدید، به کارگیری رویکردهای جدید نسبت به مسائل قدیمی پیش گام باشند.

چ – قدردانی از دیگران: رهبران خدمتگزار به صورت آشکار و قابل مشاهده از پیروان خود قدردانی می‎کنند، به آن ها ارزش می دهند، آن ها را ترغیب می کننندو به آن ها توجه دارند. آن ها از موفقیت دیگران لذت می برند.

ح- توان مندسازی: رهبران خدمتگزار، توان رهبری خود را از طریق توانمند ساختن افراد برای هدایت، چندین برابر می کنند. توان مندسای برکارتیمی تاکید می کند. (یوسفی سعیدآبادی و سایرین، 1389)

دانلود پایان نامه