پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان// توسعة كارآفريني

دانلود پایان نامه

راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي

نتايج مطالعات تطبيقي كردنائيجي در خصوص راهكارهاي موفق توسعة كارآفريني در،« زمينه هاي كارآفريني » جهان، سه دسته راهكارهاي اساسي را در سه بعد شامل به شرح جدول 4 شناسايي و معرفي « ساختارهاي كارآفريني » و « رفتارهاي كارآفريني » كرده است كه مي تواند مبناي مناسبي براي جستجوي راهكارهاي توسعه در حوزة كارآفريني باشد( كردنائيجي، 1386 ، ص 281)

 

جدول2-4- ابعاد، راهكارها و اقدامهاي كارآفريني(يافته هاي جهاني)

     شاخه ها/ابعاد        تأكيد مفهومي اقدام ماهيت
 

 

زمينه هاي كارآفريني

راهكارهاي زمينه اي، مربوط به توسعة بسترها و شرايط كارآفريني در جامعه است كه منشأ راهكارهاي رفتاري و ساختاري است. – ايجاد محيط كارآفرينانه

– تقويت فرهنگ كارآفريني

– اطلا عرساني

– برنام ههاي ترويج كارآفريني

 

 

اجتماعي

 

 

رفتارهاي كارآفريني

راهكارهاي رفتاري، مربوط به ايجاد و توسعة نگرش و رفتار كارآفريني در جامعه م يشود كه آموزش كارآفرينانه از جملة آنهاست. – حمايت آموزشي

– حمايت مشاور هاي

– حمايت بازاريابي

– حمايتهاي مديريتي

 

 

رفتاري

 

 

ساختارهاي كارآفريني

راهكارهاي ساختاري، مربوط به ايجاد ساختارها، اصلاح قوانين و مقررات مالي، بانكي، قانون كار وتجارت و نظاير آن ميشود.همچنين توسعه زیرساختها – حمايتهاي قانوني و مالياتي

– حمايتهاي مالي

– حمايتهاي سازماني

– حمايتهاي اداري

– حمايتهاي زيربنايي

 

 

 

 

مديريتي

 

بدون شك اين يافته ها تلفيقي از دستاورده ا و تجارب و حتي آزمون و خطاهايي است كه بسيار ي از جوامع آن را به شكلهاي مختلف به كار برده اند؛ اگر چه به اعتقاد بر حسب تفاوتهاي موجود در جوامع، تغيير يا تعديل شوند . اما كلّيت اين ،« مك گواير » روشها به عنوان ميراث بشري و شناخته شده، در حوزة كارآفريني كاربرد همگاني و عمومي دارند و به عنوان راهكارهاي موفق، ارزيابي و معرفي شده اند(همان منبع).

 

2-2-8- در جستجوي راهكارهاي توسعة اشتغال و كارآفريني در بسيج

اگر چه كمتر سازماني را مي توان يافت كه بدون رعايت ملاحظات و ويژگي هاي خود، با اتّكا به شيوه هاي تجربه شدة ديگران به هدفي اختصاصي دست يابد، اما عكس آن نيز صادق است كه احتمالاً هيچ سازماني را نمي توان يافت كه بدون مطالعه و بررسي شيوه هاي موفق ديگران، راهبرد جامعي را در اين حوزه ترسيم كند . لذا بسيج نيز به عنوان يك سازمان جامع نگر مي تواند با واكاوي تجارب و اندوخته هاي ديگراني كه در اين موضوع اشتراكاتي دارند، به رويكرد جامع تري دست يابد . به طور خاص، مطالعات تجربي و تطبيقي سازمان بسيج سازندگي در زمينة تجارب ساير كشورهاي جهان در سازماندهي و به كارگيري جوانان در عرصه هاي سازندگي، اين مسير را بيش از پيش هموار كرده است است.(عبدالملكي، 1389)

بر همين اسا س، سازمان بسيج سازندگي نيز با توجه به فرصتها و منابعي كه در اختيار دارد، مي تواند از يك الگوي تركيبي از راهكارهاي مذكور براي تقويت و توسعة كارآفريني در عرصه هاي مختلف بهره مند شود. البته نبايد از اين نكته غافل بود كه اين راهكارها، تكميلي و حمايت مضاعف محسو ب مي شوند، نه راهكارهاي وظيفه اي و نهادي. بدون شك مهم ترين مز يت و فرصت بسيج سازندگي را قبل از هر چيز بايد در ارادة مصمم رهبري و مسئولان بسيج براي تحقق پيشرفت و عدالت در جامعه دانست كه در اولويتها و اهداف بسيج سازندگي (گزارش يك دهه بسيج سازندگي در يك نگاه، 1389 ) راه آن هموار شده است.

 الف)اولويتهاي بسيج سازندگي:

  1. غني سازي اوقات فراغت، با استفاده از نيرو و نشاط جوانان در سازندگي كشور؛
  2. خدمات رساني و محرومي تزدايي در روستاها و نقاط محروم كشور؛
  3. شناسايي زمينه هاي اشتغال موقت و به دنبال آن ايجاد اشتغال دائم.

ب) اهداف بسيج سازندگي:

  1. غني سازي اوقات فراغت جوانان در در عرصه هاي كار و تلاش؛
  2. ترويج فرهنگ كار و تلاش با بهره گيري از روحيه و منش بسيجي در ميدانهاي كار و تلاش؛
  3. ايجاد فضاي مناسب براي يادگيري و انجام فعاليتهاي گروهي؛
  4. افزايش توان فني و تجربي جوانان و بسيجيان؛
  5. كمك به محروميت زدايي و عمران و آباداني روستاها با به كارگيري مردم در سازندگي كشور؛
  6. كمك به رفع مشكلات بيكاري جوانان (اعم از دايم و موقت)؛
دانلود پایان نامه