مدلهاي ساختار شبکه اي:پایان نامه کارایی شرکت برق پس از هدفمندی یارانه

دانلود پایان نامه

انواع مدلهاي ساختار شبکه اي

ساختار سري:  در یک واحد تصمیم گیري چند بخشی وقتی فعالیت بخشها در امتداد یکدیگر قرار می گیرد، سیستم  ساختار سري دارد . در این حالت ورودي کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود. براي ارزیابی عملکرد هر بخش از سیستم هاي دو بخشی به راحتی می توان مدل هاي تحلیل پوششی داده هاي معمول را به کار برد تا بطور مستقل کارایی هر بخش اندازه گیري شود. اما در حالتی که واحد تصمیم گیري داراي چندین بخش است به کار گیري مدلهاي رابطه اي پیشنهاد می شود. تفاوت عمده بین مدلهاي مستقل و مدلهاي رابطه اي در اختصاص دادن ضرائب وزنی به داده هاي یکسان است. زیرا اهمیت به کار گیري داده ها در مکانهاي مختلف متفاوت است. نکته جالب در مدل رابطه اي این است که کارایی کل سیستم توسط اندازه کارایی بخشهاي آن بدست می آید. ضمنا

براي سیستمهاي سري که از تعداد بخشهاي بیشتري تشکیل می شوند با توسعه مدل می توان ارزیابی کارایی را به راحتی انجام داد [21] .

و    به ترتیب ورودی ها و خروجی ها مستقیم واحد j  ام را نشان می دهند .    بردار محصولات واسطه ای از بخش  K  به بخش  t  است و    بردار محصولات واسطه ای از بخش t به بخش  f  است . تعداد محصولات واسطه برای هر بخش می تواند متفاوت از بخشهای دیگر باشد.

ساختار موازي:

در یک واحد تصمیم گیري چند بخشی هر گاه فعالیت بخشها به صورت موازي در کنار یکدیگر قرار گیرند، سیستم ساختار  موازي دارد.

دانلود پایان نامه