چرخه دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

چرخه دانش :

چرخه دانش و يا به عبارتي فرايند مديريت دانش همانگونهكه در شكل زیر نشان داده شده از چهار بخش اصلي تشكيل شده است. در مرحله اولمي بايد دانش موجود در سطح ســـازمان و منابع آن (اعم از دانش صريح  وضمني  نزد افراد، بانك هاي اطلاعاتي، مستندات و…) مورد شناسايي واقعشده و سپس اخذ و كسب گشته به صورت مناسبي ذخيره سازي گردد. سپس براي اينكهدانش باارزش شده و به هم افزايي و زايش مجدد دانش منجر گردد، بايد دانشموجود نزد افراد به اشتراك گذاشته شده و تسهيم گردد.

پس از طياين مراحل اكنون بايد از دانش كسب شده در جهت اهداف عاليه سازمان استفادهكرد زيرا در غير اين صورت تمامي تلاشهاي انجام گرفته ابتر خواهد ماند. خلقدانش شامل ورود اطلاعات جديد به سيستم و حاصل به اشتراك گذاري و تسهيمدانش نزد افراد است. خلق دانش خود شامل اكتساب ، كشف و توسعه دانش است.

 

مدیریت دانش:

 مفهوم مدیریت دانش برای مدتهای مدیدی به صورت عملی اما غیر رسمی مورد استفاده واقع شده است .فقدان یک توافق عمومی در ارائه تعریف مشخصی از این مفهوم به ایجاد آشفتگی واغتشاش منجر شده است که در مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام گرفته به خوبی منعکس گردیده است.(نوروزیان ،1384،ص24) از طرفی عبارت مدیریت دانش عموماً به تمام تلاش ها به منظور افزایش ارزش خلق، اشتراک گذاری و کاربرد دانش اشاره دارد.(جورجیوز و دیگران، 2008، ص 193)

 

 

باتوجه به مباحث پيش گفته اكنون مي توان مديريت دانش را اينگونه تعريف كرد: توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هرفرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فراينديشامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري . اصول مديريتدانش شامل توسعه، اجرا و نگهداري زيرساختهاي فني و سازماني به عنوان بسترو الزام انتشار دانش و انتخاب فناوريهاي خاص است.

 

مکینتاش[1]: مدیریت دانش، عبارت است از تجزیه و تحلیل موجود و مورد نیاز دانش که شامل فرآیندهای برنامه ریزی وکنترل برای توسعه دارایی های دانش برای نیل به هدف های سازمانی می باشد.(عالم تبریز،محمد رحیمی،1390،ص49)

 

الن نپ [2] : مدیریت دانش به صورت هنر تبدیل اطلاعات و دارایی های فکری به ارزش پایدار برای ارباب رجوع های شرکت و افراد آن می باشد(ال روی، فایرستون،1390،ص84)

 

مدیریت دانش ، فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری های اطلاعاتی و تعامل انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های اطلاعاتی سازمان را شناسایی ، مدیریت و تسهیم کند. در تعریف بات[3] مدیریت دانش، فرآیند تسهیل فعالیت های مرتبط با دانش نظیر خلق، کسب، تغییر شکل و استفاده از آن است .(سبحانی،محمدی ،محمدی فاتح،1391،صص16-15)

 

دلفی مدیریت دانش را به عنوان شناسایی ، رشد و کاربرد موثر یک دانش اساسی سازمان تعریف می کند.

( موسی خانی ، 1389، ص 222)

 

تاکنچی یک دیدگاه مخالف روی مدیریت دانش دارد که به معنی کنترل کمتر روی کارمندان و درگیر کردن هرکدام برای خلق و به اشتراک گذاشتن دانش است که در جای خود ، استراتژِی سازمان نوآور را تقویت می کند.( موسی خانی ، 1389، ص 223)

[1]– Macintash

[2]-Ellen knapp

[3]– Butt

دانلود پایان نامه