مدل عمومی دانش

خلق علم : رفتارای مربوط به ورود دانشای جدید به سیستمه که دامنه بزرگی مثل کشف، کسب، فراخوانی و پیشرفت،…

Read More