مدل عمومی دانش

خلق علم : رفتارای مربوط به ورود دانشای جدید به سیستمه که دامنه بزرگی مثل کشف، کسب، فراخوانی و پیشرفت،…

Read More

پایان نامه

هزینه از دیدگاهی گسترده شامل همه شکل های جور واجور بهای تموم شده منقضی شده که قابل کسر کردن از…

Read More